Облік амортизації основних засобів

  Закон України «Про загальнодержавну програму реформування і розвитку ЖКГ на 20042010 рр.» від 24.06.04 №1869 Закон України «Про місцеве самоврядування в

Облік амортизації основних засобів

Курсовой проект

Менеджмент

Другие курсовые по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией
ні документи щодо обліку зносу основних засобів, зокрема форми ОЗ-14 «Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)», ОЗ-15 «Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій)», ОЗ-16 «Розрахунок амортизації по автотранспорту».

 

1.3 Коротка організаційно-економічна характеристика ТОВ «Соул»

 

Як зазначалося, обєктом дослідження є ТОВ «Соул». Основним видом діяльності аналізованого підприємства є утилізація побутових відходів. Підприємство розташоване за адресою: м. Київ, вул. Малинська, 17а. На даному етапі розглянемо техніко-економічні показники виробництва та реалізації продукції підприємства за 20072009 роки і проведемо порівняльний аналіз. Для найбільшої ефективності дані побудуємо у виді наступної таблиці:

 

Таблиця 1.3. Фінансово-економічні показники підприємства за 20072009 рік, тис. грн.

Показники200720082009Відхилення2008 від 20072009 від 2008Чистий доход (виручка) від реалізації49269,759900,380497,610630,620597,3Прибуток від реалізації5927,17286,39713,71359,22427,4Собівартість реалізованої продукції43342,65261470783,99271,418169,9Рентабельність основної діяльності (%)13,6713,8513,720,17-0,13Витрати на одну грн. виторгу від реалізації0,8800,8780,879-0,0020,001Витрати на оплату праці650,51353,91613,9703,4260Чистий прибуток (збиток)2157,2-667,2-993,2-2824,4-326,0Основні фонди9780,0519588,8544333,359808,824744,5Фондовіддача3,862,271,65-1,595-0,62Середня чисельність, чол.4604785121834Продуктивність праці, тис. грн./чол.107,1125,31157,2218,2131,91

За результатами порівняльного аналізу показників видно, що чистий дохід (виручка) від реалізації (ф.2 ряд. 035) в 2008 році збільшилася в порівнянні з 2007 роком на 10630,6 тис. грн., в 2009 році збільшилась в порівнянні з 2008 роком на 20597,3 тис. грн., чи на 34,39%. Валовий прибуток підприємства в 2009 році виріс у порівнянні з 2008-м на 2427,4 тис. грн., чи на 33,31%. Валовий прибуток підприємства в 2008 році виріс у порівнянні з 2007-м на 1359,2 тис. грн. Собівартість реалізації при цьому в 2009 році збільшилася на 18169,9 тис. чи на 34,53% у порівнянні з 2008-м. В 2008 році порівняно з 2007-м собівартість виросла на 9271,4 тис. грн. Зобразимо графічно залежність цих показників (рис.1.1):

 

Рис.1.1. Динаміка показників виручки, собівартості та валового прибутку ТОВ «Соул» за 20072009 рр.

 

Рис.1.1 та проведений аналіз відображає, що темпи росту прибутку більші за темпи росту собівартості продукції. Збільшення собівартості реалізованої продукції майже не вплинуло на зниження рентабельності основної діяльності підприємства, тому що вона зменшилася з 13,85% до 13,72% до кінця 2009 року. Порівняно з 2007-м в 2008 році рентабельність зросла з 13,67% до 13,85%. Якщо розглядати більш детально, то можна зробити висновок, що витрати на одну гривню виторгу від реалізації склали в 2007 році 0,88, а в 2008 році 0,878 грн., що на 0,002 грн менше. В 2009 році даний показник виріс на 0,001 грн. Слід відмітити зростання витрат на оплату праці протягом останніх трьох років, але воно повязане з ростом чисельності. Крім усього спостерігається збільшення вартості основних засобів підприємства: в 2008 році порівняно з 2007-м на 9808,8 тис. грн. та на 24744,5 тис. грн. в 2009 році у порівнянні з 2008-м. Такий ріст вартості основних засобів призвів до зменшення фондовіддачі протягом останніх трьох років. Але навпаки зросла значно фондоозброєність праці. Чистий прибуток отримано лише в 2007 році.

Основні засоби один із найважливіших факторів будь-якого виробництва. Їхній стан і ефективне використання прямо впливають на кінцеві результати господарської діяльності підприємства.

Результати розрахунку коефіцієнтів і показників наявності, структури, руху технічного стану, і ефективності використання основних засобів приведені в таблиці 1.4.

 

Таблиця 1.4. Таблиця показників наявності, структури, руху, технічного стану, ефективності використання основних засобів ТОВ «Соул» за 20052009 рр.

Групи, коефіцієнти й показники ОЗ2 005р.2007р.2008р.2009р.Рух і технічний стан основних засобівКоефіцієнт відновлення0,130,170,360,18Коефіцієнт приросту0,120,180,430,17Коефіцієнт зносу0,250,370,360,29Коефіцієнт придатності0,750,630,640,71Ефективність використання основних засобівПоказник фондовіддачі2,542,361,711,29Показник фондомісткості0,3940,4240,5860,773Показник рентабельності0,290,220,210,16

Ріст основних виробничих засобів у вартісному і відсотковому вимірі здійснився за рахунок щорічного приросту, цей приріст із 2005 по 2009 рр. склав 332322 грн., що склало 114,5%.

Особливої уваги в даній роботі заслуговують основні засоби. Оцінка їх стану в 2009 році надає можливість зробити висновок, що оновлюються основні засоби підприємства досить повільно, а зношеність їх складає 29%. Якщо орієнтуватись на динаміку показника фондовіддачі, то слід відмітити спадання ефективності використання основних засобів ТОВ «Соул» на протязі 20052009 рр. Загальна оцінка використання основних засобів не досить задовільна, тому що з часом основні засоби старіють та не досить ефективно використовуються.

 

 

2. Облік амортизації основних засобів на ТОВ «Соул»

 

2.1 Документування обліку амортизації основних засобів

 

Для обліку наявності основних засобів передбачено такі синтетичні рахунки:

№10 «Основні засоби» призначений для обліку наявності та руху основних засобів, що перебувають не лише в експлуатації, айв запасі, на консервації чи в оренді. Основні засоби обліковуються за первинною чи відновлювальною вартістю.

На рахунку №10 обліковують такі основні засоби: земельні ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель, будинки та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади та інвентар, робоча і продуктивна худоба, багаторічні насадження, інші основні засоби [6, c. 159].

Окрема група основних засобів обліковується під назвою «Інші необоротні матеріальні активи», рахунок №11. На цьому рахунку обліковують такі основні засоби:

1. Бібліотечні фонди. 2. Малоцінні необоротні матеріальні активи. 3. Тимчасові нетитульні споруди. 4. Природні ресурси. 5. Інвентарну тару. 6. Предмети прокату. 7. Інші необоротні матеріальні активи.

№13 «Знос необоротних активів», «Знос основних засобів» призначений для відображення амортизації (зносу) вартості основних засобів у процесі її переносу на новостворюваний продукт. У Цьому рахунку передбачено три субрахунки: знос основних засобів; знос інших необоротних активів; знос нематеріальних активів.

Рух основних засобів, пов'язаний зі здійсненням господарських операцій з їх надходження, внутрішнього переміщення та вибуття, в ТОВ «Соул» оформлюють типовими формами первинної облікової документації, затвердженими наказом Мінстату України. Характеристику форм первинного обліку основних засобів наведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1. Характеристика типових форм первинних документів з обліку основних засобів

Форма документуНазва документуПримітки031Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобівСкладається на кожний об'єкт окремо, а на декілька лише в тому випадку, коли об'єкти однотипні, мають однакову вартість і прийняті одночасно на відповідальне зберігання однією й тією ж особоюОЗ-2Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів основних засобівЗазначаються технічна характеристика та первісна вартість об'єкту. Актом такої форми оформлюється приймання завершених робіт після добудови, реконструкції або модернізації основних засобівОЗ-3Акт на списання основних засобівПісля ліквідації основних засобів і складання актів на списання основних засобів перший примірник передається до бухгалтерії, де на його підставі робиться запис до інвентарного списку основних засобівОЗ-4Акт на списання автотранспортних засобівСкладається в двох примірниках, підписують члени комісії, затверджує керівник підприємства або уповноважена ним на це особаОЗ-5Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машиниСкладається при встановленні, запуску і демонтажі будівельної машини, що взята напрокат. Підписується представником машинопрокатної бази та механіком будівельної дільниціОЗ-6Інвентарна картка обліку основних засобівЗдійснюються записи на підставі актів приймання-передачі основних засобів та акту на списання основних засобів: для обліку окремих об'єктів основних засобів; для групового обліку однотипних об'єктів основних засобів, які надійшли в експлуатацію в одному календарному місяці й мають одне й те ж виробничо-господарське призначення, технічну характеристику та вартість.037Опис інвентарних карток з обліку основних засобівЗастосовується для реєстрації ін вен-тарних карток. Ця форма складається в одному примірнику в бухгалтеріїОЗ-8Картка обліку руху основних засобівЗастосовується для обліку руху основних засобів за класифікаційними групами. Відкривається в бухгалтерії в одному примірникуОЗ-9Інвентарний список основних засобівЗастосовується в місцях експлуатації основних засобів для обліку кожного об'єкта за матеріально відповідальними особами. Дані, що містяться в цій формі, мають бути тотожними записам в інвентарних картках основних засобів123ОЗ-14, ОЗ-15, ОЗ-16Розрахунок амортизації основних засобівВикористовується при нарахуванні зносу основних засобів

Форма ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» використовується для:

зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів;

обліку введення об'єктів основних засобів в експлуатацію;

оформлення внутрішнього переміщення основного засобу з одного підрозділ

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>