Нормативно-технологічні основи договірних відносин в ТОВ "ВОТУР"

  www.votur.at.ua ЗУ «Про туризм» від 15.09.1995 року, №324/95-ВР. Закон України «Про внесення змін до ЗУ «Про туризм»», від 18.11.2003 року, №1282-IV. Господарський кодекс

Нормативно-технологічні основи договірних відносин в ТОВ "ВОТУР"

Отчет по практике

Медицина, физкультура, здравоохранение

Другие отчеты по практике по предмету

Медицина, физкультура, здравоохранение

Сдать работу со 100% гаранией

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН В ТОВ «ВОТУР»

1.1. Характеристика підприємства «ВОТУР

1.2. Правові основи договірних відносин ТОВ «ВОТУР»

1.3. Технологічні особливості укладання договорів ТОВ «ВОТУР

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН ТОВ «ВОТУР»

2.1 Типологія договорів, що забезпечують діяльність підприємств

2.2 Особливості цінової політики ТОВ «ВОТУР»

2.3 Фінансово-економічне забезпечення виконання договорів

2.4 Аналіз виконання договорів

2.5 Правові засади розв'язання спорів

2.6 Альтернативне розв'язання спорів

РОЗДІЛ 3. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОГОВОРІВ ТА НАПРЯМИ

УДОСКОНАЛЕННЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН НА ПІДПРИЄМСТВІ «ВОТУР»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

 

Звіт з організаційної практики описує особливості різних видів договорів, технологію їх укладання та методологію застосування штрафних санкцій і вирішення спірних питань на основі нормативно-правової бази ЦКУ та ГКУ, а також окремих законодавчих актів.

Організаційна практика має на меті закріплення набутих знань, умінь і навичок в області організації комерційної діяльності на підприємстві, основою якої є договірні відносини на прикладі туристського підприємства «ВОТУР».

Організаційна практика сприяє формуванню фахівця, який повинен досконало володіти обраною спеціальністю; формуванню потреби та здатності поповнювати знання , творчо мислити, правильно тлумачити і застосовувати правові норми; грамотно обґрунтовувати та відстоювати власну позицію ; давати правильну правову і моральну оцінку суспільно небезпечним-діянням.

Головні завдання організаційної практики:

  1. дослідження організації договірних відносин на підприємстві;
  2. економічне обґрунтування та супровід виконання договорів;
  3. ознайомлення з правовими засадами розв'язання спорів з договірних відносин.

РОЗДІЛ 1. НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН В ТОВ «ВОТУР»

 

1.1 Характеристика підприємства «ВОТУР»

 

Туристичне агентство «Вотур», (далі -«ПІДПРИЄМСТВО»), створене за рішенням громадянина України Соколовського Віктора Анатолійовича, названого у подальшому «ЗАСНОВНИК».

Підприємство в своїй діяльності керується Законами України «Про підприємства в Україні», «Про власність», «Про підприємництво» , «Про туризм», Держстандартами України, правила внутрішнього розпорядку та Статутом підприємства.

Туристичне агентство «Вотур» розташоване за адресою:

Україна, 25000, м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, буд. 35/54 кім 303

Тел./факс 8(0522) 27-05-12, моб. 8-066-799-09-60

e-mail: ooo_votur@mail.ru

Підприємство має свій сайт www.votur.at.ua, також інформацію про фірму можна знайти за електронною адресою: www. Biz.kr.ua|votur|
Ліцензія серія АВ № 329743 від 05 червня; копія видана: підрозділу товариства з обмеженою відповідальністю «Вотур»

Директор Соколовський Віктор Анатолійович

Штат фірми складає лише дві особи директор та менеджер Даніліченко Юлія Сергіївна.

Так як підприємство ще дуже молоде, тому і штат працівників малий 2 особи, відповідно, на підприємстві діє лінійна організаційна структура. В майбутньому у звязку із ростом і розширенням фірми є перспективи розширення і штату працівників, а тому і зміни організаційної структури підприємства.

Туристичне агентство «Вотур» було створено в 2006 році.

Основне завдання турагенства:

- повне і широке висвітлення можливостей відпочинку і подорожей по всіх наявних турах, курортах, туристичних центрах;

- просування інформації про власні можливості за допомогою реклами;

- організація продажу туристичного продукту з урахуванням специфіки і особливостей туристичного ринку.

За юридичним статусом «Вотур» - це товариство з обмеженою відповідальністю.

Товариство з обмеженою відповідальністю це господарське товариство, статутний фонд якого розподілений на частки, визначений установчими документами розмірів і несе відповідальність за своїми зобовязаннями усім своїм майном; учасники, які повністю сплатили свої внески несуть ризик збитків повязаних з діяльністю товариства у межах вартості своїх внесків.

Місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Тимірязева, буд. 50

За КВЕД основними видами діяльності підприємства є:

63. 30. 0 Послуги в організації подорожувань

60. 23. 0 Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту

22. 13. 0 Видання журналів та періодичних публікацій

74. 40. 0 Рекламна діяльність

51. 19. 0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту

Для організації і ведення своєї діяльності агентство має розрахунковий рахунок в банку у встановленому законодавством порядку. Також має печатку зі своїм найменуванням, штампи та інші реквізити.

Спектр послуг, що пропонує ТОВ «ВОТУР» своїм клієнтам, надзвичайно широкий. Тут навіть найприскіпливіший клієнт залишиться задоволеним. Географія подорожей, що їх організовує турагентство, щороку розширюється, що дає змогу задовольняти різноманітні побажання відвідувачів.

ТОВ «ВОТУР» працює в різноманітних напрямках діяльності туристського підприємства. Фірма організовує поїздки індивідуальні і групові різної класності: внутрішній іноземний, міжнародний. В залежності від змісту програми обслуговування фірма реалізує:

- курортно-оздоровчі тури - тури з перевагою оздоровчо-відновлюючих заходів і відпочинку (курортні програми, профілактичне лікування використання мінеральних вод, відпочинок у моря, фітопроцедури);

- комбіновані тури - тури, які містять в програмі обслуговування елементи тематичних, курортно-оздоровчих, спортивних турів.

Індивідуальні тури дають туристам більше незалежності та самостійності, але вони більш дорогі, так як такі види послуг, як внутрішньо маршрутний транспорт, послуги екскурсоводу, та інші турист оплачує повністю. Через це індивідуальні тури не досить доступні кожному туристу.

 

1.2 Законодавчі основи договірних відносин ТОВ «ВОТУР

 

Підприємницька діяльність від прийняття рішення про створення і державну реєстрацію субєкта підприємництва до прийняття рішення про припинення її діяльності здійснюється завдяки різноманітним договорам.

Для здійснювання своєї діяльності туристичне підприємство заключає договори, з однієї сторони, з іншими організаціями, підприємствами, приватними підприємствами,які приймають участь у формуванні і розвитку туристського продукту, а з іншої сторони зі споживачами туристського продукту(туристами).

Договір це угода сторін, акт, у якому виражена їхня згода діяти спільно в інтересах взаємної вигоди. Займатися підприємництвом і не складати договорів просто неможливо.

В Україні та інших країнах з ринковою економікою договір може приймати форму контракту.

Контракт договір або погодження, яке встановлює права й обовязки сторін, що обмежені термінами.

Правовими джерелами національного права, які регламентують договірні відносини є:

Господарський кодекс;

Громадський кодекс;

Закон про захист прав споживачів;

Трудовий кодекс;

  1. інші нормативні документи загального і галузевого характеру.

Правова основа договірних відносин в області туризму полягає у взаємодії всіх суб'єктів туристської діяльності, направленій на реалізацію туристського продукту і комплексу супутніх туристських послуг (рис. 1.1).

Всі договірні відносини в туристському бізнесі необхідно розглядати в наступних напрямах:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Схема договірних відносин субєктів туристської діяльності

 

Права і обов'язки сторін туристського договору

При виконанні любих договірних відносин у сторін виникають права і обов'язки. Знання прав і обов'язків суб'єктами туристської діяльності і споживачами туристських послуг туристів, допоможе уникнути проблем під час відпочинку.

Права суб'єктів туристської діяльності

Суб'єкт туристичної діяльності під час надання послуг туристам на території України має право:

  • Змінити термін і маршрут туру, класс обслуговування, вид транспортного обслуговування,спосіб забезпечення безпеки туриста і його майна, збільшити зазначену ціну туру більш ніж на 5 відсотків лише за згодою туриста і при умові повідомлення його про це не пізніше ніж за 20 днів до початку туру.
  • Розірвати договір про надання туристичних послуг без компенсації втрачених коштів у випадку виникнення форс-мажорних ситуацій, при яких надання послуг не є можливим, а також у випадку, якщо не було зібрано мінімальну кількість туристів, необхідну для організації групи, про це туристи повинні бути повідомлені не пізніше ніж за 20 днів до початку туру.
  • Вимагати компенсації втрачених коштів за виною туриста чи партнерів

 

Обов'язки суб'єктів туристичної діяльності

Суб'єкти туристичної діяльності зобов'язані:

  • Надавати туристам у повному обсязі і у зазначені строки оплачені послуги в кількості і якості, зазначених у договорі і програмному обслуговуванні
  • За

Похожие работы

1 2 3 4 > >>