Нетрадиційні уроки з біології

  Бондар В.І. Теорія, методика, технологія і педагогічна техніка: сутність, зв'язки, взаємозбагачення/ Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім.М.П.

Нетрадиційні уроки з біології

Курсовой проект

Педагогика

Другие курсовые по предмету

Педагогика

Сдать работу со 100% гаранией
лодів".

IV. Осмислення об'єктивних зв'язків.

На цьому етапі уроку вчитель звертається до учнів із запитанням: яке значення мають плоди і насіння в природі та житті людини?

Учні роблять висновки: насіння і плоди не тільки забезпечують розмноження та розповсюдження рослин на великі відстані, а й їх існування на земній кулі. Багато з них є їжею для тварин і людини.

Доцільно заслухати цікаві повідомлення учнів (про використання людиною плодів і насіння).

 

 

V. Узагальнення і систематизація знань.

Учні разом з учителем роблять узагальнюючі висновки:

 

3.3 Інтегрований урок

 

Тема: Забруднення води та її вплив на організм

Мета: узагальнити знання учнів про водні ресурси України, їх використання; ознайомити з проблемами питної води, джерелами забруднення водойм, способами їх очистки, охороною водних ресурсів Землі; з'ясувати вплив забрудненої води на здоров'я людини.

Продовження формування наукового світогляду на основі знань про:

І. Матеріальність процесів взагалі і живого зокрема (значення води для людини та вприроді взагалі).

2. Матеріальність процесу живої матерії.

3. Об`єктивне існування різноманітних методів очищення забрудненої води.

ІІ. Пізнаваність світу та живої природи.

 1. Можливості та невичерпність пізнання живого
 2. Практика джерело пізнання і критерії істинності (виявити вплив забруднення води на її фізико-фімічні показники та можливість використання її для пиття).

ІІІ. Загальний розвиток предметів і явищ живої та неживої природи.

 1. Взаємозалежність і взаємозв`язок в живій природі: а) вплив забруднення на деградацію водної екосистеми; б) взаємозв`язок радіоактивного забруднення та виникнення захворювань людини; в) можливість використання організмів тварин для самоочищення водної системи.
 2. Всі живі та неживі системи в природі знаходяться у взаємозв`язку між собою і не можуть існувати незалежно одна від одної (значення якості питної води для нормального розвитку ресурсів водойми).
 3. Причинно-наслідкові зв`язки (пристосування організмів до очищення від забруднень)

IV. Рух зміна взагалі, вічний процес оновлення і рух в природі

 1. Види забруднень водних систем.
 2. Рух токсичних речовин у водних екосистемах.
 3. Закони діалектики: а) єдність і боротьба протилежностей; б) розвиток природи в просторі та часі здатність водойми до самоочищення.

Методи та методичні прийоми:

 1. розповідь;
 2. бесіда;
 3. самостійна робота;
 4. демонстрація.

Основні поняття і терміни: водні ресурси, стічні води, гідросфера, прісна вода, забруднення води: фізичне, хімічне, біологічне, теплове, радіаційне; очищення води: механічне, хімічне, біологічне.

Обладнання: географічна карта півкуль, глобус, таблиці: "Геосфери Землі", "Джерела забруднення води", кінофільм "Біосфера".

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

I. Організаційна частина.

Ознайомлення учнів з формою проведення уроку.

Урок інтегрований з біології та географії.

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Повідомлення теми і мети уроку. (Вчитель біології).

2. Вчитель географії висвітлює питання водних ресурсів Землі і зокрема України; значення Світового океану для підтримання екологічної рівноваги на планеті; звертає увагу учнів на основні джерела забруднення Світового океану; обговорює проблеми захисту гідросфери (Розповідь з елементами бесіди, реферативні повідомлення учнів). Вчитель біології розглядає такі питання:

1. Що таке вода?

2. Як споживати прісну воду?

3. Види і джерела забруднення води.

4. Методи очищення води: механічний, хімічний, біологічний.

5. Шкідливий вплив забрудненої води на здоров'я людини. (Розповідь учителя, короткі повідомлення учнів).

IIІ. Закріплення матеріалу.

1. Перегляд кінофільму "Біосфера" і обговорення тих фрагментів, що стосуються гідросфери.

2. Гра "Екологічне лото". Учням роздають листочки із записами частин прислів'я. Під час гри вони повинні скласти повне прислів'я.

І ряд II ряд

Де верба... доброту віддячить.

Ліс і вода... який поріг, така й господиня

Хліб-батько... там і вода.

Криниця з водою... вода-мати.

Хто в воді... брат і сестра.

Яка криниця такий і господар... той в добрі.

Вода за... що людина з розумом.

Відповіді: "Де верба там і вода", "Ліс і вода брат і сестра", "Хліб батько, вода мати", "Криниця з водою що людина з розумом", "Хто в воді, той в добрі", "Яка криниця, такий господар, який поріг, така й господиня", "Вода за доброту віддячить".

IV. Домашнє завдання.

Підготувати повідомлення про радіаційне забруднення навколишнього середовища і його вплив на здоров'я людини, шляхи виведення радіонуклідів з організму.

 

Висновки

 

Досить часто у сучасній школі вчителі вдаються до застосування нетрадиційних уроків. Застосування такого типу занять сприяє підвищенню активності учнів у процесі навчально-пізнавальної діяльності, формуванню самостійного мислення, розвитку творчості.

Успіх організації нестандартного уроку під час розв'язання проблемної ситуації на етапі засвоєння нових знань чи виконання завдань на етапі застосування набутих знань на практиці залежить від того, як засвоєні прийоми спілкування, розвинута техніка мовлення, мовленнєвий етикет, уміння володіти своїм організмом: міміка, жест, погляд, постава, манера триматися під час розмови, зустрічі.

Сформувати і розвинути комунікативні вміння значною мірою допомагають уже на початку першого навчального року уроки навчання грамоти, а потім уроки читання. Розвинуті комунікативні вміння забезпечують учням міцність засвоюваних знань упродовж усього навчання в школі, з одного боку, а з іншого здатність швидко й правильно орієнтуватися в будь-якій навчальній і життєвім ситуації, брати на себе певну ролі:, діяти в її межах, готовність до ризику, самобутність, оригінальність.

Основними видами нетрадиційних форм уроків є: лекція, семінар, конференція, диспут, ділова гра, лабораторна робота, залік, урок-вистава, комбінований урок.

В роботі ми наводимо три приклади проведення нетрадиційних уроків.

 

Список використаних джерел

 

 1. Бондар В.І. Теорія, методика, технологія і педагогічна техніка: сутність, зв'язки, взаємозбагачення/ Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім.М.П. Драгоманова / Укл. П.В. Дмитренко, О.Л. Макаренко. К.: НПУ, 2000. 4.1. 278 с.
 2. Білоус С. Уроки екологічного виховання. // Рідна школа. 1997 - № 6. С. 70 72.
 3. Бурлака Я. І., Вихрущ В. О. Про форми організації навчальної діяльності школярів. // Рад. школа. 1984. № 5. С. 39 44.
 4. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. К.: Вид. центр „Академія", 2001. 576 с.
 5. Выбор методов обучения в средней школе. / Под ред. Ю. К. Бабанского. М, 1981. 176 с.
 6. Гузик Н. П., Пучков Н. П. Лекционно-семинарская система обучения. - К., 1979. 94 с.
 7. Гусак Т. Нестандартні уроки: формування відповідального ставлення школярів до учніння. // Рідна школа. 1999. - № 9. С.49 50.
 8. Дьяченко В. К. Общие формы организации процесса обучения. Красноярск, 1984. 184 с.
 9. Дьяченко В. К. Организационная структура учебного процесса и ее развитие. - М., 1989. - 160 с.
 10. Зайчекно І.В. Педагогіка: Навч. посібник. Чернігів, 2003. 528 с.
 11. Кизенко В.І. Педагогічні функції і зміст факультативного навчання в основній школі. // Педагогіка і психологія 1997. № 2. С. 24 32.
 12. Краевский В.В. Концепция содержания и личностно ориентированное образование // Химия: методика преподавания в школе. - 2001. - №2 - С. 3.
 13. Митник О. Народження нестандартного уроку // Початкова школа. 1997. - № 12. С. 11 13.
 14. Момот Л. Л. Проблемно-пошукові методи навчання в школі. К., 1985. 63 с.
 15. Педагогіка. / За ред. А.М.Алексюка. К., 1985. 295 с.
 16. Римаренко В. Є. Семінарські заняття в школі. К., 1981. 124 с.
 17. Савін М.В. Педагогіка. - К.: Вища школа, 1980. - 311 с.
 18. Савченко О. Я. Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів. К., 1982. 176 с.
 19. Усова А. В. Система форм учебных занятий. // Сов. педагогика. - 1984 - № 1. - С. 48 - 54.
 20. Фіцула М.М. Педагогіка: навч. посібник. К.: Вид-во „Академія", 2000. 544 с.
 21. Форми навчання в школі: Книга для вчителя / За ред. Ю.І.Мальованого. К.: Освіта, 1992. 160 с.
 22. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. пособие. М.: Юристь, 1997. 512 с.
 23. Чередов И, М. Система форм организации обучения в советской общеобразовательной школе. М., 1987. 152 с.
 24. Ясинська А. Психолого-педагогічні умови організації екологічного виховання старших школярів // Рідна школа. 2001. - № 3. - С 13 15.

Похожие работы

<< < 5 6 7 8 9