Неперекладне в перекладі англійських неологізмів

19. Исакова Л.С. О переводе английских абсолютных конструкций с экспрессивным значением (на материале русских переводов произведений Ф.С. Фицджеральда). www.zhurnal.ape.relarn.ru. Іванишин

Неперекладне в перекладі англійських неологізмів

Дипломная работа

Иностранные языки

Другие дипломы по предмету

Иностранные языки

Сдать работу со 100% гаранией

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Криворізький інститут

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ,

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І УПРАВЛІННЯ

 

Гуманітарний факультет

 

Кафедра філології

 

 

 

 

 

 

Дипломна робота спеціаліста

на тему:

Неперекладне в перекладі англійських неологізмів

 

Виконавець:

студентка V курсу

групи ФП-05

Кононенко Л.

 

 

 

 

Кривий Ріг

2010

Вступ

 

Зміни, що відбуваються в житті, науці, техніці відображаються в словарній базі будь-якої мови, у тому числі і англійського. З'являються нові поняття, предмети, явища, що вимагають найменувань, що не існували дотепер. Іноді нові слова називають предмети або явища, що існували і раніше, але з появою нових визначень, старі назви поступово виходять з вживання. Процес творення нових слів є нескінченним.

Поповнення лексики англійської мови відбувається у різних моделях власної системи творення нових слів, шляхом запозичення готових одиниць з інших мов, а також за рахунок розширення об'єму значень вже існуючих слів.

Словотворча система розвивається і змінюється. Зміни відбуваються із словотворчими афіксами - одні афікси відмирають, інші з'являються, змінюється продуктивність і активність словотворчих моделей, вживаність лексичних одиниць, створених за певними моделями, виникають нові значення вже наявних слів.

Процес словотворення відбувається постійно, відбиваючи зміни в навколишньому світі, відповідаючи потребам носіїв мови. Тому велике значення має вивчення продуктивних способів утворення лексичних одиниць, їх типів і моделей, завдяки яким вони створюються, ступеня їх продуктивності, активності і вживаності.

Актуальність проблеми освіти і вживання неологізмів зберігатиметься, поки існує прогрес, оскільки необхідність в назві нових явищ не зникне і, отже, нові назви необхідно вивчати.

Тема роботи: утворення та вживання неологізмів в сучасній англійській мові.

Метою дослідження є виявлення найбільш продуктивних і активних способів утворення нових лексичних одиниць на основі неологізмів, утворених в останні десятиліття, а також визначення основних сфер вживання неологізмів.

Об'єктом дослідження в даній роботі є неологізм - нове слово або фраза, що позначає нові явища або предмети, нове значення, яке було придбане вже існуючою назвою, або було запозичене з іншої мови.

Предметом дослідження є "Словник неологізмів Барнхарта" (2-е видання), а також "Словник нових слів англійської мови" Дж. Ейто, а також 60 нових лексичних одиниць, відібраних з періодичних видань (Time, Newsweek, People, U.S.News, Pop Star).

Завдання роботи:

  1. описати основні способи словотворення;
  2. виділити найбільш продуктивні і непродуктивні способи твореннялексичних одиниць (на основі "Словника нових слів англійської мови" Дж. Ейто);
  3. встановити основні сфери вживання нових слів;

Методи дослідження: в ході роботи були використані наступні методи наукового дослідження:

  1. метод суцільної вибірки.
  2. метод лінгвістичного опису (інвентаризація одиниць мови).
  3. структурний метод.

Методологічною основою роботи стали наукові, теоретичні та практичні дослідження таких перекладознавців, як Барнхарт, Бортнічук, Карабан, Тимошенко, Харвей, а також інших вітчизняних та іноземних перекладознавців.

Наукова цінність роботи полягає в тому, що були досліджені неологізми, що становлять "Словник нових слів англійської мови" Дж. Ейто, а саме способи утворення лексичних одиниць, а також були визначені сфери вживання неологізмів. Також були виокремленні й досліджені нові лексичні одиниці з періодичних видань (60 одиниць).

Теоретична цінність дослідження полягає в тому, що способи утворення лексичних одиниць і сфери вживання неологізмів були виокремленні і описані.

Практична цінність роботи полягає в тому, що загальні висновки роботи можуть бути використані в теоретичних курсах і спецкурсах по лексикології, у викладанні мовних дисциплін у вузі.

Апробація дипломної роботи. За темою дипломної роботи було виголошено доповідь на щорічних лінгвістичних читаннях в Криворізькому інституті Кременчуцького університету економіки, нових технологій та управління. Дипломну роботу “Неперекладне в перекладі англійських неологізмів " рекомендовано до захисту на засіданні кафедри філології.

Обсяг і структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури.

У першому розділі описуються способи утворення лексичних одиниць і визначаються основні сфери вживання неологізмів.

У другому розділі висвітлені результати дослідження неологізмів, взятих з "Словника нових слів англійської мови" Дж. Ейто і з періодичних видань: Time, Newsweek, U.S.News, Pop Star.

 

Розділ 1. Способи утворення і сфери вживання англійських неологізмів

 

1.1 Основні способи утворення неологізмів в англійській мові

 

На думку Н.М. Шанського "найяскравішим і визначаючим процесом в розвитку лексики мови виступає постійне і інтенсивне збагачення її за рахунок нових, раніше не відомих слів" [1:5].

Процес словотворення відбувається постійно, відбиваючи зміни в навколишньому світі, відповідаючи потребам носіїв мови. Тому велике значення має вивчення продуктивних способів словотворення, їх типів і моделей, по яких вони створюються, наскільки вони є активні. В.В. Виноградов стверджує, що "творення нових слів відбувається за тими моделями, за тими словотворчими типами, які вже встановилися в мові або знов виникають у зв'язку з виокремленням нових основ і використанням нових елементів афіксації, у зв'язку з розвитком і удосконаленням системи словотворення" [1:5].

Функціонування і еволюцію словотворчої системи мови відображають лексичні новоутворення. Вивчення неологізмів доповнює і уточнює наявні дані про словотворчу систему, а також показує характер змін, які відбуваються в словарному складі мови під впливом їх дій.

Існує три основні способи утворення неологізмів в англійській мові: за допомогою моделей власної системи словотворення, шляхом запозичення слів з інших мов, а також за рахунок розширення об'єму значень вже існуючих слів. Словотворча система включає наступні способи: афіксація, скорочення, словоскладення, зворотна освіта, конверсія.

 

1.1.1 Афіксація

Способом творення слів, що часто вживається, є афіксація. Афіксація - це спосіб, при якому нові слова утворюються шляхом додавання суфіксів, префіксів до вже існуючих слів, наприклад дієслово "delawyer" (усувати потребу в послугах адвоката) було утворено від слова "lawyer" (юрист, адвокат) шляхом додавання префікса "de-", а слово "delawyerization" (усунення потреби в послугах адвоката) -від слова "delawyer" шляхом додавання суфікса "-ization". Такі слова відносяться до групи дериватів і відрізняються від складних слів, які утворюються шляхом складання окремих слів [59:141].

Значення багатьох дериватів відрізняються від значення слів, від яких вони були утворені. Іменник "desertification" (процес перетворення місцевості в пустелю шляхом вторгнення в пустелю або шляхом культивування) було утворено від "desert" (пустеля) і "-ification". Дієслово "demythify" (звільнити, очистити від міфів) було утворено від слова "myth" (міф) шляхом додавання приставки "de-" і суфікса "-ify". Дуже часто на основі дериватів з'являються нові одиниці: дієслово "deregulate" (звільнити від контролю) було утворено шляхом зворотного утворення від слова "deregulation" (те, що звільняє від контролю, процес звільнення) і слугує базою для творення слів "deregulator" (той, хто звільняє від контролю) і "deregulatory" (безконтрольний) [59:141].

Найбільш продуктивними префіксами є: anti-, co-, de-, non-, post-, re-, рге-, sub-, un-. Префікс "есо-", популярний в 1960х роках в значенні "екологічний, пов'язаний з навколишнім середовищем", залишався продуктивним і в 1970х роках і утворив такі слова, як "ecodoom" (широкомасштабна екологічна катастрофа), "ecofreak" (ярий захисник навколишнього середовища), "ecotage" (саботаж, направлений на забруднення навколишнього середовища). Також префікс "mini-" в значенні "маленький" продовжує уживатися в таких словах як "minicourse" (короткий курс навчання), "minifestival" (фестиваль мініатюр) [59:142] тощо.

Суфіксами, які вживаються для утворення іменників, є суфікси: -аі ("recusal" - дискваліфікація); -action ("indexation" - індексація); -ее ("cohabitee" -співмешканець); -eer ("leafleteer" - людина, що роздає листівки); -ism ("heightizm" -погане відношення до людей маленького росту); -ship ("ridership" - група людей, яку везуть певним видом транспорту); -у ('Чеепу" - підліток); -gram ("lexigram" -символ, використовуваний для позначення слова); -ectomy ("lupectomy" -видалення пухлини з грудей); -ologist ("hairologist" - фахівець з догляду за волоссям).

Суфікс "-ization"

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>