Науково-технічний потенціал України та ефективність його використання

NНазва проекту технопаркуВиконавецьТехнологічний парк "Вуглемаш"1. Створення сучасного промислового комплексу з виробництва мінераловатних виробів на основі новітніх технологій та обладнанняТОВ "ДАНКО-ІЗОЛ"Технологічний

Науково-технічний потенціал України та ефективність його використання

Информация

Экономика

Другие материалы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство освіти та науки України

Державний вищий навчальний заклад

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

 

 

 

 

 

 

Реферат

з дисципліни "Національна економіка"

на тему: Науково-технічний потенціал України та ефективність його використання

 

 

 

Студента:

Кредитно-економічного факультету

3-го курсу, спеціальності 6508/1,

Викладач:

Ходан Інна Василівна

 

 

 

 

 

Київ 2010

Зміст

 

Вступ

1. Сутність і вплив науково-технічного потенціалу на економічне становище держави

2. Сучасний стан та оцінка науково-технічного потенціалу України

3. Заходи, щодо покращення стану науково-технічного потенціалу України

Висновок

Список використаних джерел

Додатки

 

Вступ

 

На сьогоднішній день, звідусіль чути, що основою ефективного і стабільного розвитку держави є науково-технічний прогрес, інформація, нанотехнології, інноваційні способи виробництва товарів, нові джерела енергії…..

Так без сумніву, що розвиток економіки держави у ногу високими технологіями має позитивний вплив на економіку держава, як на її внутрішні особливості розвитку, так і на міжнародній арені, тому що введення нових технологій супроводжується якісними змінами характеристик продукції в кращу сторону, зменшення витрат ресурсів на виготовлення цієї продукції, що підвищує її конкурентоспроможність на ринку.

На скільки я знаю, то в період перебування України у складі СРСР, то наша держава мала одні з перших позицій в світі за науково-технічним потенціалом.

Я обрав саме цю тему, тому що мене зацікавило, як саме науково-технічний потенціал впливає на добробут держави, та якість життя людей, але найбільше мені стало цікаво який наш сучасний науково-технічний потенціал, які тенденції його розвитку за останні роки, тому що перше що мені спало на думку це недостатній інноваційного потенціалу, тому що мені відома така проблема, як "Відплив умів" з України.

Обєкт моєї роботи: науково-технічний потенціал України;

Предмет моєї роботи: сучасний стан науково-технічного потенціалу України, ефективність його використання, негативні тенденції його розвитку та шляхи його подолання;

Мета моєї роботи: дослідити вплив науково-технічного потенціалу на рівень життя людей країни, конкурентоспроможність країни на світовому ринку, дослідити і оцінити сучасний стан науково-технічного потенціалу України, тенденції його розвитку, причини спаду його розвитку та надати практичні рекомендації, щодо покращення ситуації, що склалася.

Я думаю, що ця робота буде корисною для мене, розширить мій кругозір, щодо причин і шляхів подолання слабкого економічного розвитку України.

 

1. Сутність і вплив науково-технічного потенціалу на економічне становище держави

 

З погляду розвитку світової економіки представляється доцільним розглядати науково-технічний потенціал у широкому змісті цього поняття.

Саме в цьому змісті науково-технічний потенціал держави можна представити як сукупність науково-технічних можливостей, що характеризують рівень розвитку даної держави як суб'єкта світового господарства й залежних від кількості і якості ресурсів, що визначають ці можливості, а також від наявності фонду ідей і розробок, підготовлених до практичного використання (впровадженню у виробництво).

У процесі практичного освоєння нововведень відбувається матеріалізація науково-технічного потенціалу.

Таким чином, науково-технічний потенціал, з одного боку, характеризує реальні можливості держави використовувати об'єктивні досягнення науково-технічного прогресу, а з іншого боку - ступінь особистої участі в ньому. Відомо, що участь будь-якого наукового дослідження в створенні суспільно корисної вартості виражається в тім, що результатом його є така наукова або технічна інформація, що, втілюючись у різні технічні, технологічні або які-небудь інші нововведення, перетворюється в один з необхідних факторів для розвитку виробництва. Однак було б, мабуть, помилковим розглядати науково-технічну творчість і його зв'язок з виробництвом лише як процес поставки необхідної для виробничої діяльності інформації. Наукові дослідження, особливо в області природних і технічних наук, по своїй природі й діалектичному призначенні усе більше перетворюються в безпосередню складову частину процесу матеріального виробництва, а прикладні дослідження й дослідно-конструкторські розробки практично можна вважати невід'ємною складовою частиною цього процесу.

Основою економічного розвитку країни є науково-технічний потенціал, що являє собою сукупність усіх її наукових засобів і ресурсів. Науково-технічний потенціал включає в себе:

матеріально-технічну базу: сукупність засобів науково-дослідницької праці, в тому числі наукові організації, наукове устаткування і пристрої, експериментальні заводи, лабораторії, електронно-обчислювальні бази інформаційного забезпечення та ін.;

кадри наукової системи: вчених, дослідників, конструкторів, винахідники, експериментатори, науково-технічний персонал, тобто національний науково-технічний інтелект;

інформаційну систему: яка забезпечує наявність і постійне вдосконалення банку наукових знань: наукові прогнози. Здатні до оперативної видачі інформації банк патентів, авторських свідоцтв, банк даних про світові досягнення в галузях конкретних наук та ін.;

організаційно-управлінську підсистему: у тому числі систему планування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), структуру управління НДДКР, організаційно управлінські структури наукових підрозділів, методи управління НДДКР.

Підприємства, що виходять на інноваційний шлях розвитку, застосовуючи навітні технології виробництва, виробляючи нові товари чи послуги різноманітного призначення забезпечують конкурентоспроможність своєї продукції. Однак не слід забувати, що впровадження новітніх технологій завжди повязане з ризиком і великими капіталовкладеннями, тому для забезпечення сталого розвитку промислового виробництва та реалізації продукції, що сприяє збільшенню зайнятості населення, збільшення надходжень до бюджету, необхідно вирішити ряд питань, що стосуються: розробки і впровадження механізму надання пільг підприємствам які займаються інноваційною діяльністю, надання пільгових кредитів з низькою відсотковою ставкою, зменшення оподаткування інноваційної продукції. Всі ці питання повинні вирішуватися на державному рівні, тому держава повинна відповідати за організаційну, фінансову і правову підтримку інноваційної діяльності. Саме держава повинна турбуватися про створення умов для існування і постійного розвитку інноваційної діяльності. Однак на сьогоднішні у нашій державі відсутня скоординована цілеспрямована діяльність органів державної влади щодо системного комплексу заходів орієнтованих на створення інституційних, науково-технічних, соціально-культурних засад, а також задіяних механізмів і реалізації цих заходів для підтримки й стимулювання розвитку інноваційних процесів у національній економіці. Інноваційний розвиток в Україні передбачає цілеспрямоване використання в господарській діяльності результатів інтелектуальної науково-технічної творчості: винаходів, корисних моделей, виробничих зразків. Ці винахідцькі інновації , як внутрішній двигун виробництва, дають змогу перейти від старої виробничої системи до нової, прискорюючи технологічний та економічний розвиток держави. Розвиток високотехнологічного сектору економіки стає визначальним фактором економічного зростання, адже перехід економіки на виробництво високотехнологічної продукції супроводжується кардинальним зменшенням рівня матеріалоємності і енергоємності виробництва, зростання продуктивності праці та підвищення конкурентоспроможності країни.

Слабкі позиції на світовому ринку продукції і послуг не відповідають реальному і ще досить потужному науково-технічному потенціалу нашої країни, що свідчить про існування нереалізованих можливостей з боку українських виробників наукомістких технологій і послуг, а також про недоліки інноваційної і інвестиційної політики держави.

 

2. Сучасний стан та оцінка науково-технічного потенціалу України

 

Конкурентоспроможність будь-якої країни базується на здатності її політики та інституціональних одиниць забезпечувати сталий економічний розвиток та підвищення добробуту населення.

На сьогодні до десятки країн, які мають найвищий, конкурентний статус (глобальний індекс конкурентоспроможності), за оцінками Світового Економічного Форуму, потрапили такі країни, як Швейцарія, США, Сінгапур, Швеція, Данія, Фінляндія, Японія, Канада та Голландія. Всі ці країни знаходяться на стадії економічного розвитку, який базується на інноваціях та знаннях. Саме знання за останні роки перетворюються у визначальний фактор розвитку країни в умовах посилення глобалізації.

За зведеним індексом економіки знань, який оцінює спроможність країни генерувати, використовувати та розповсюджувати знання з урахуванням підприємницького середовища, Україна в 2008 році посіла 51 місце серед 140 країн (за дослідженнями Інституту Світового банку). І хоча за такими складовими, як рівень освіти (29 місце) та здатність до інновацій (53 місце), Україна має високу оцінку, але неналежно розроблені економічний режим та державне управління (78 місце) призводять до гальмування процесу переходу України до більш високого рівня.

З 1995 року країна змогла покращити свій рівень лише на три позиції. Прискорення переходу України від другої стадії розвитку, котра базується на ефективності, до третьої розвитку, яки

Похожие работы

1 2 3 4 > >>