Наукові школи та теорії в зарубіжній кримінології

Ретельніше вивчення фізичних характеристик увязнених в італійських в'язницях укріпило Ломброзо в його позиції. Він розробив класифікацію злочинців, що стала вельми

Наукові школи та теорії в зарубіжній кримінології

Курсовой проект

Юриспруденция, право, государство

Другие курсовые по предмету

Юриспруденция, право, государство

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукові школи та теорії в зарубіжній кримінології

 

 

ПЛАН

 

ВСТУП

1. Історія зарубіжної кримінології

2. Основні зарубіжні кримінологічні наукові школи

3. Кримінологічні теорії сьогодення

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

ВСТУП

 

Актуальність обраної теми полягає в тому, що сучасне розуміння проблем злочинності та її профілактики не можливе без аналізу процесів, які відбуваються у суспільстві. Однак такий аналіз в свою чергу має ґрунтуватися на емпіричних здобутках багатьох галузей науки, перш за все психології та медицини, а також соціології. Для того щоб процес профілактики злочинності був якомога ефективніший необхідно застосовувати ті інструменти, як були випробувані в цивілізованих країнах.

Обєктом дослідження в роботі виступає історичний процес розвитку кримінологічної науки у зарубіжних країнах, теорії та школи кримінології, які обумовили сучасний її стан і в нашій країні. Предметом дослідження є передумови розвитку кримінологічних теорій та ї зміст.

Метою роботи є встановлення причин розвитку основних кримінологічних шкіл сучасності та їх вплив на рівень злочинності.

Виходячи з мети роботи постає нагальність вирішення наступних завдань:

  • аналіз світових тенденцій розвитку кримінологічної думки;
  • аналіз історичних передумов становлення та розвитку кримінологічних шкіл;
  • аналіз сучасних закордонних кримінологічних теорій та їх вплив на зменшення рівня злочинності.

Аналізу процесу розвитку та становлення зарубіжної кримінологічної науки були присвячені дослідження таких авторів як Іншаков С.М., В.Н.Кудрявцева, В.Е.Емінова, И.И.Карпеца, В.В.Орехова, А.И.Алексєєва, Байбаков Ю.Г, Гайков В.Т., Шаповалов В.А., Ковальов Д.С., Павлов В.Р., Сєльніков В.П., Рябикін Ф.К., Муженський Е.С.

Розвиток зарубіжної кримінології багато в чому вплинув на вітчизняну, тому необхідно проаналізувати позитивні і негативні риси такого впливу.

1. Історія зарубіжної кримінології

 

Механізми самозахисту властиві практично всьому живому. На них ґрунтувалася первинна практика захисту від нападів, які в період дикості були нормою, а потім в асоціативний період (коли сталося об'єднання в стада і племена) стали набувати характеру спочатку несхвалюваного, а потім забороненої поведінки. Нерозвиненість механізмів стадного регулювання робила самозахист основою практики протидії поведінці, що відхилялася від соціальних норм.

Наступним етапом розвитку механізмів реагування на порушення соціальних встановлень стали: розвиток кровної помсти; зміцнення і розвиток влади ватажка (вождя, князя). Кровні узи помножували сили окремої людини. І якщо раніше було властиво лише матері захищати свого дитяти, то в розвиненішому суспільстві всі члени роду здійснюють патронаж слабкіших родичів (з'являються певні форми братерства, батьківської і синової опіки і т. п.). Кровна помста, з одного боку, затягує конфлікт. Інцидент вже не вичерпується спричиненням шкоди сильним слабкому ворожнеча, що супроводжується знищенням кривдників, могла розтягнутися на довгі роки. З іншого боку перспектива кровної помсти виявилася здатною запобігти багато інцидентів тому, що людина тепер розглядається не сама по собі, а як частина сильнішого цілого, і саме це ціле треба мати на увазі, заподіюючи шкоду слабкій істоті. Кажучи мовою правової науки, об'єкт посягання переміщається з людини на родові стосунки. Кровна помста дозволила розширити просторові і тимчасові рамки конфлікту, що, поза сумнівом, ускладнювало ненормативну поведінку. У цьому первинному механізмі соціального захисту можна побачити принципову схему підвищення ефективності дії на злочинність: розширення просторових і тимчасових рамок конфлікту, залучення до нього уваги якомога більшої кількості людей, що негативно впливає на розвиток і тим більше на повторення ексцесів.

Розвиток влади ватажка відбувався аналогічним чином. Спочатку він регулював стосунки в общині, спираючись на власну силу. Потім він став спиратися на озброєний загін. Його заборони стали дієвішими, оскільки їх порушення вабило покарання порушника з більшою вірогідністю. Влада ватажка в деякій мірі діяла паралельно з механізмом регулювання на основі кровної помсти. Проте цей паралелізм не був прямим дублюванням. Вони успішно доповнювали один одного. Помста була орієнтована головним чином на позародові стосунки, а влада ватажка на внутрішньородові. Згодом у міру розширення влади ватажка і формування крупніших об'єднань, що включають декілька родів, кровна помста почала діяти усередині племені, чим ослабляла його, тому влада вождя стала заперечувати кровну помсту (на кровну помсту в рамках общини накладалася заборона, вирішення конфліктів брав на себе лідер).

Як показує історичний досвід, при сильній централізованій владі і успішному рішенні нею конфліктів кровна помста поступово зникала з культури спілкування. При слабкій центральній владі вона залишалася живучою, і в культурах окремих народів традиції кровної помсти живуть до цього дня. Крім того, аналіз співвідношення механізмів кровної помсти і влади ватажка показує загальнішу закономірність: при неефективності заходів щодо захисту людей що приймаються центральною владою, починають формуватися різні механізми самозахисту, у тому числі і такі, які протиречать законам суспільства. Зараз ми можемо спостерігати дію цього механізму, коли громадяни звертаються за захистом до злочинців. У міру розвитку цивілізації, коли кращі уми людства інтуїтивно відчули, що кара не всесильна, пошук заходів дії на злочинність став здійснюватися в інших областях. Поряд з карою найпотужнішим засобом дії на різні соціальні процеси, у тому числі і на розвиток злочинності, стала релігія. Шамани і жерці виконували самі різні функції: від лікування до покарання. Вони в не меншій мірі, чим кара, укріплювали владу вождя, освячували його накази, рішення, встановлювані ним порядки божественною волею. По історичних свідоцтвах, що дійшли до нас, найбільш потужні системи релігійної дії на суспільне життя були створені в IvШ тисячоліттях до н.е. в Давньому Єгипті, Вавилоні, Індії. У подальші періоди практично в кожній державі релігійні установи в тій чи іншій мірі надавали певну дію на всі соціальні процеси, включаючи і криміногенні, а також процеси дії на злочинність. Релігійна дія ґрунтувалася на тому ж принципі, що і дія кровної помсти, з тією лише різницею, що релігія розширила до максимуму часові межі конфлікту, вказуючи, що наслідки конфлікту можуть наздогнати людину і після смерті. Релігії удалося ідеально реалізувати в свідомості віруючих принцип невідворотності покарання, що ґрунтувався на всюдисущності Бога і невідворотності покарань за порушення в замогильному житті, навіть якщо від них удалося відхилитися на цьому світі. Подальші спроби реалізувати той же принцип не ідеально, а реально були менш успішними, оскільки безкарність усунути не вдалося ще в жодній державі.

Розвиток культури поступово підвів людство до проблеми виховання. Витоки його лежать в необхідності передачі професійного досвіду і в системі широкого поширення в товаристві певних релігійних переконань. Подальша практика показала, що дітям і молодим людям можна передавати не лише навики, уміння або релігійні догмати, але і певний світогляд, погляди і переконання, які можуть значно вплинути на їх окремі вчинки і поведінку в цілому. Виховання підростаючого покоління виявилося досить м'яким, але вельми ефективним методом регулювання суспільного життя. Можливості запобігати злочинам за допомогою правильного виховання були відмічені такими філософами старовини, як Конфуцій, Піфагор, Демокріт, Сократ. Конфуцій вважав, що кожна людина повинна по можливості вчитися і етично удосконалюватися. Правителі зобов'язані виховувати і навчати народ, закликати його вчитися у досконалих людей.

Конфуцій розвинув теорію виховання підданих прикладом правителя, а також теорію родинного виховання, заснованого на беззаперечному підпорядкуванні молодших членів сімейства старшим Сократ пов'язував моральність з розумом і відзначав, що чеснота полягає в знанні добра. Він вважав, що коріння злочинності слід шукати в поганому вихованні молоді, недоліках системи освіти: людина поступає погано тому, що не знає, в чому його благо. Якщо йому роз'яснити, як слід поводитися і чому слід уникати поганих справ, то, по думці Сократа, людина не вчинятиме погано. По Сократу люди здійснюють злі і порочні вчинки проти власної волі, коли їх обкрадає безпам'ятність, насилує страждання і спокушає задоволення: причина зла недосконалість суспільства, недолік справжніх знань і невміння жити.

Платон розвинув положення про соціальні перевлаштування як чинник, що перешкоджає злочинності. Знаменитий старогрецький філософ Платон не лише висловлював різні думки про злочинність і її природу, але і провів одне з перших соціологічних досліджень кримінального феномену. Платон вперше став розглядати порушення законів як наслідок найбільшої хвороби держави. Одним з головних джерел цієї хвороби він рахував міжусобицю і розбрат бідності і багатства. В цілях запобігання злочинам і безладам, по думці Платона, законодавець повинен встановити межі бідності і багатства. Допустимо, щоб майно найспроможніших лише в 4 рази перевищувало "багатство" найбідніших. Міркуючи про злочинність, Платон виступає не як схоластичний філософ, що будує свої міркування лише на логічних висновках. Свої виводи він засновує на досить простих, але все таки спеціальних дослідженнях кримінологій. У "Законах", наприклад, ми можемо знайти соціологію мотивів вбивств в сучасних філософові Афінах: на першому місці

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>