Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

Курсовой проект - Менеджмент

Другие курсовые по предмету Менеджмент

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьосновного засобу 25000 грн.

Філія прийняла основні засоби та після закінчення строку використання повернула їх головному підприємству. При цьому філією за два роки використання основних засобів зараховано знос 10000 грн. (наведені суми є умовними).

Розглянемо, якими записами відображаються ці операції в бухгалтерському обліку головного підприємства та його філії (див. таблицю 2.1).

 

Таблиця 2.1

№з/пЗміст господарської операціїКореспонденція рахунківГоловне підприємствоСума,
грн.ФіліяДтКтДтКт1ПередачаОтриманняПервісна вартість основних засобів103000010Сума зносу основних засобів1315000131Залишкова вартість основних засобів683250006832Відображення суми зносу основних засобів1000023, 91, 92, 93131ОтриманняПередача3Первісна вартість основних засобів103000010Сума зносу основних засобів (5000 грн. + 10000 грн.)13115000131Залишкова вартість основних засобів (25000 грн. 10000 грн.)68315000683Після закінчення кожного звітного періоду відокремлені підрозділи, виділені на окремий баланс, мають подати головному підприємству бухгалтерську звітність, підсумки якої включаються до загального фінансового звіту головного підприємства (юридичної особи).

Доречно нагадати, що обовязок щодо перевірки стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства покладено на головного бухгалтера або особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку головного підприємства (п. 7 ст. 8 Закону № 996-XIV).

Податковий облік операцій з передачі основних фондів між головним підприємством та філією. Податок на прибуток.Пунктом 2.1 ст. 2 Закону України Про оподаткування прибутку підприємства від 28.12.94 р. № 334/94-ВР(зі змінами та доповненнями) до платників податку на прибуток віднесено філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку (за текстом філії), зазначених упп. 2.1.1цього пункту, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади.

Платник податку, який має такі філії, може прийняти рішення про сплату консолідованого податку та сплачувати податок до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філій, а також до бюджету територіальної громади за своїм місцезнаходженням, визначений згідно з нормамиЗакону № 334/94-ВРта зменшений на суму податку, сплаченого до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філій.

При цьомуфілії є платником податку на прибуток за своїм місцезнаходженням незалежно від того, чи сплачує така філія податок на прибуток самостійно або консолідовано. Однак при консолідованій сплаті відповідальність за сплату податку, у тому числі сплату штрафних санкцій за невиконання, несвоєчасне виконання або виконання не в повному обсязі зобовязань зі сплати податку, покладається на головне підприємство.

Належність філії та головного підприємства юридичної особи до однієї адміністративно-територіальної одиниці визначається відповідно доЗакону України Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.97 р. № 280/97-ВР(зі змінами та доповненнями). При цьому під адміністративно-територіальною одиницею згідно зіст. 1цього Закону, слід мати на увазі область, район, місто, район у місті, селище, село.

Якщо філія та юридична особа розташовані на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, то така філія не вважається окремим платником податку на прибуток, а розглядається як єдиний платник податку на прибуток разом з головним підприємством, а її валові доходи, витрати та амортизаційні відрахування відображаються у складі показників декларації платника податку, якому така філія підпорядкована.

Проте незважаючи на те, чи є філія самостійним платником податку на прибуток,вартість такого обєкта у разі одержання обєкта основних фондів від головного підприємства не включається до валового доходу філії, оскільки ця операція здійснюється у межах однієї юридичної особи.

А відповідно допп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону № 334/94-ВРваловий дохід включає, зокрема, доходи у вигляді сум безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку в звітному періоді, вартості товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих платнику податку в звітному періоді, за винятком випадків, коли такі операції здійснюються між платником податку та його відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи.

Також не матиме наслідків в податковому обліку головного підприємства операція повернення переданого філії майна, наприклад, у звязку з її ліквідацією за рішенням засновників.

Водночас статус філії як платника податку впливає на її право зменшувати скоригований валовий прибуток на суму амортизаційних нарахувань, нарахованих на одержані від головного підприємства обєкти основних фондів.

Згідно зпп. 8.1.1 п. 8.1 ст. 8 Закону № 334/94-ВРпід терміном амортизація основних фондів і нематеріальних активів розуміють поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку в межах норм амортизаційних відрахувань.

Крім того, відповідно допп. 8.1.2цього пункту амортизації підлягають витрати на придбання основних фондів і нематеріальних активів для власного виробничого використання.

Отже, філія, яка є самостійним платником податку на прибуток, не має права здійснювати амортизаційні нарахування на одержаний від головного підприємства обєкт основних фондів і зменшувати на їх суму скоригований прибуток, ос

s