Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

Курсовой проект - Менеджмент

Другие курсовые по предмету Менеджмент

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьх господарських операцій. Показники окремого балансу і відповідних форм фінансової звітності включаються до балансу підприємства і відповідних форм фінансової звітності юридичної особи, яка згідно зГосподарським кодексом України від 16.01.2003 р. № 436-IV(зі змінами та доповненнями) має самостійний баланс.

Для відображення розрахунків головного підприємства з його філіями, іншими виділеними на окремий баланс підрозділами, що не мають статусу юридичної особи, передбачено субрахунок 683 Внутрішньогосподарські розрахунки.

Відповідно доІнструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291 (зі змінами та доповненнями), на субрахунку 683 Внутрішньогосподарські розрахунки ведеться облік внутрішньогосподарських розрахунків з виробничими одиницями і господарствами, виділеними на окремий баланс: за взаємним відпуском матеріальних цінностей; за реалізацією продукції, робіт, послуг; за передачею витрат загально управлінської діяльності; за виплатою заробітної плати працівникам цих господарств та іншими видами розрахунків. Передача активів (основних засобів, готової продукції, товарів тощо) від одного підрозділу (філії) до іншого, виділеного на окремий баланс, відображається за кредитом рахунків обліку відповідних активів і дебетом субрахунку 683 Внутрішньогосподарські розрахунки, а їх одержання зворотною кореспонденцією цих рахунків. Сальдо за цим рахунком відображається в окремому балансі філії в пасиві, а головного підприємства в активі. При цьому сальдо за субрахунком 683 при складанні загального балансу підприємства юридичної особи має дорівнювати нулю.

Передача головним підприємствомобєкта основних засобів на баланс філії відображається за кредитом рахунків 10 Основні засоби і дебетом субрахунку 683 Внутрішньогосподарські розрахунки.Філієюзазначену операцію буде відображено так: Кт 683 Дт 10.

Повернення філієюобєкта основних засобів відображається записом за кредитом рахунків 10 Основні засоби і дебетом субрахунку 683 Внутрішньогосподарські розрахунки. У бухгалтерському обліку головного підприємства зазначену операцію буде відображено зворотним записом.

При передачі та поверненні обєкта основних засобів потрібно враховувати таке.

Порядок організації бухгалтерського обліку основних засобів визначеноПоложенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 Основні засоби, затвердженим наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92 (за текстом ПБО 7), та Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів, затвердженими наказом Мінфіну України від 30.09.2003 р. № 561 (зі змінами та доповненнями, за текстом Методичні рекомендації № 561). Відповідно доп. 33 ПБО 7обєкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом.Головне підприємствовилучає зі складу активів (списує з відповідного субрахунку рахунку 10 Основні засоби) обєкт основних засобів, що передається, та, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття такого обєкта, припиняє нараховувати амортизацію.

Водночасфілія, отримавши обєкт основних засобів, включає його до складу активів (відповідний субрахунок рахунку 10) і, починаючи з місяця, наступного за місяцем отримання обєкта основних засобів, нараховує амортизацію.Пунктом 26 Методичних рекомендацій № 561визначено, що нарахування амортизації проводиться щомісяця підприємством, на балансі якого відображено вартість обєкта основних засобів. Тобто надалі філія продовжуватиме нараховувати амортизацію за методом, який передбачено у наказі про облікову політику головного підприємства.

Нарахування амортизації обєктів основних засобів відображаєтьсяфілієюза кредитом рахунку 13 Знос (амортизація) необоротних активів і дебетом рахунків обліку витрат (83 Амортизація та/або дебетом рахунків 23 Виробництво, 91 Загальновиробничі витрати, 92 Адміністративні витрати, 93 Витрати на збут). Облік нарахування та використання амортизаційних відрахувань здійснюється на рахунку 09 Амортизаційні відрахування. Розяснення з цього приводу надано влисті Мінфіну України Щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій з оренди цілісного майнового комплексу від 06.09.2005 р. № 31-04200-20-16/18941.

Відповідно доп. 5 Методичних рекомендацій № 561господарські операції з придбання, введення в експлуатацію, підтримання в робочому стані, поліпшення і вибуття основних засобів оформлюються підприємствами первинними документами.

Передача та повернення обєкта основних засобів здійснюються на підставі розпорядчого документа (наказу) керівника головного підприємства. Крім того, складається акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма № ОЗ-1), на підставі якого вносяться відмітки до Інвентарної картки обліку основних засобів (форма № ОЗ-6).

Приклад. Головним підприємством створено філію, виділену на окремий баланс. Для виконання поставлених перед філією цілей, відповідно до Положення про філію, головне підприємство передало їй на баланс основні засоби строком на два роки первісною вартістю 30000 грн. При цьому за даними бухгалтерського обліку зараховано знос на дату передачі 5000 грн., залишкова (балансова) вартість

s