Методика підготовки основних звітних форм

Податкова звітність має бути надана адресату звітності за формами встановленого зразка, що діють на момент подання документа, з обов'язковими додатками,

Методика підготовки основних звітних форм

Контрольная работа

Менеджмент

Другие контрольные работы по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство освіти та науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра обліку та аудиту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна робота з курсу

"Звітність підприємств"

на тему

"Методика підготовки основних звітних форм"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівне - 2009

Зміст

 

Вступ

1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2. Підготовка та подання основних звітних форм на прикладі ЗАТ "Рівне-Борошно"

2.1 Класифікація звітності. Основні вимоги до заповнення звітних форм

2.2 Фінансова звітність підприємства

2.3 Податкова звітність підприємства

2.4 Звітність підприємства по страхових внесках на заробітну плату до органів соціального страхування

2.5 Статистична звітність підприємства

Висновок

Список використаних джерел

Вступ

 

В умовах ринкової економіки звітність господарюючих субєктів є основним засобом комунікації і найважливішим елементом інформаційного забезпечення фінансового аналізу.

Поточний бухгалтерський облік містить розрізнену інформацію про господарську діяльність підприємства. Для одержання інформації про результати такої діяльності дані поточного обліку необхідно узагальнити в певній системі показників. Це досягається складанням звітності, яка є завершальним етапом бухгалтерського обліку.

Звітність - це система узагальнених і взаємоповязаних економічних показників поточного обліку, які характеризують результати діяльності підприємства за звітний період.

Правові основи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності визначені Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996 XIV, а також прийнятими відповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні. Зазначений Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних субєктів господарської діяльності, які зобовязані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Бухгалтерський облік є обовязковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Бухгалтерська звітність складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.

Фінансова звітність є складовою частиною бухгалтерської звітності, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Вона розрахована насамперед на таких користувачів інформації, як інвестори, кредитори та інших, які не можуть вимагати звітів з урахуванням їх конкретних потреб.

Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття обґрунтованих рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Всі підприємства в тій чи іншій мірі постійно потребують додаткових джерел фінансування. Знайти їх можна на ринку капіталів, приваблюючи потенціальних інвесторів та кредиторів шляхом їх обєктивного інформування про свою фінансово-господарську діяльність, в основному за допомогою фінансової звітності. Наскільки привабливі опубліковані фінансові результати, які показують поточний і перспективний фінансовий стан підприємства, на стільки висока вірогідність отримання додаткових джерел фінансування.

Крім того, звітність підприємства служить також джерелом інформації не тільки зовнішніх, але й внутрішніх користувачів. За даними звітності може бути зроблено детальний аналіз показників фінансового стану і платоспроможності підприємства, його майнового стану, дана оцінка ефективності використання фінансових і матеріальних ресурсів і т.д.

Мета роботи - вивчення методики підготовки основних форм звітності з урахуванням статутної діяльності ЗАТ "Рівне-Борошно" та сучасної правової бази.

Звітність розглядається як узагальнення результатів діяльності підприємства.

Основними завданнями даної роботи є:

дослідження вітчизняної нормативної бази, яка регламентує підготовку звітності;

вивчення облікової інформації, що є джерелом підготовки звітних форм ЗАТ "Рівне-Борошна";

Дослідження методики підготовки фінансової, податкової, статистичної звітності та звітності до страхових фондів на предмет відповідності їх чинному законодавству.

1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

 

Закрите акціонерне товариство “Рівне-Борошно” є підприємницьким господарським товариством, що підпорядковується зборам акціонерів, і створено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, “Про власність", “Про цінні папери і фондову біржу", “Про зовнішньоекономічну діяльність” та інших нормативно-правових актів [див. дод.2].

Юридична адреса та місце знаходження Товариства: Україна, м. Рівне, вул. Біла 35 [див. дод.3, 4, 5].

ЗАТ “Рівне-Борошно” зареєстрований Розпорядженням Голови Рівненської райдержадміністрації № 205 від 29.03.2001 р. З 22.05.2007 р. було прийнято рішення про видачу ліцензії на внутрішнє перевезення вантажу № 75Л, а також з 01.05.2006 р. підприємство отримало торговий патент на право здійснення підприємницької діяльності у сферах торгівельної діяльності за готівкові кошти.

Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб у товарах народного споживання, продукції виробничо-технічного та іншого призначення, роботах, послугах та реалізації на основі одержаного прибутку економічних і соціальних інтересів акціонерів та трудового колективу Товариства.

Предметом діяльності Товариства є види діяльності, передбачені пунктом 2.3 статуту підприємства.

Основними видами діяльності ЗАТ “Рівне-Борошно” є:

виробництво борошна;

виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;

інші види оптової торгівлі;

оптова торгівля зерном та кормами для тварин;

роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом.

Товариство може здійснювати свою діяльність самостійно або спільно з іншими субєктами господарювання, в тому числі і з іноземними.

Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у встановленому законодавством порядку.

Для детальнішого представлення про товариство, охарактеризуємо його основні техніко-економічні показники за останній рік, а саме: дохід від реалізації продукції, чисельність робітників, фонд оплати праці, вартість майна, операційні витрати, чистий прибуток, продуктивність праці, фондовіддачу та заробітну плату (табл.1.1).

 

Табл.1.1

Основні техніко-економічні показники діяльності ЗАТ “Рівне-Борошно”

п/пНазва показникаОд. виміру2008 р. 1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Тис. грн. 551602. Середньооблікова чисельність працюючих в еквіваленті повної зайнятостіЧол. 1683. Фонд оплати праціТис. грн. 2618,04. Середньорічна вартість основних засобівТис. грн. 9518,55. Середня вартість майнаТис. грн. 375296. Операційні витратиТис. грн. 372007. Чистий прибуток (збиток) Тис. грн. 23818. Продуктивність праці 1 працівникаТис. /чол. 328,349. Фондовіддача основних засобівТис. /чол. 5,810. Середня заробітна плата 1 працівникаТис. /чол. 15,58

 

Фв - фондовіддача основних засобів;

Д - дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг);

- середньорічна вартість основних засобів.

 

- середня заробітна плата 1 працівника;

ФОП - фонд оплати праці;

Ч - середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості.

2. Підготовка та подання основних звітних форм на прикладі ЗАТ "Рівне-Борошно"

 

2.1 Класифікація звітності. Основні вимоги до заповнення звітних форм

 

Звітність підприємства класифікується:

Фінансова звітність - передбачає узагальнення даних бухгалтерського обліку на звітну дату. Складається з Балансу (Ф№ 1) [див. дод.8], Звіту про фінансові результати (Ф№ 2) [див. дод.9], Звіту про рух грошових коштів (Ф№3) [див. дод.10], Звіту про власний капітал (Ф№4) [див. дод.11], Приміток до фінансової звітності (Ф№5). При цьому річними є Ф№ 3, Ф№4, Примітки.

Податкова звітність - звітність підприємства по основних податках та обовязкових платежах до бюджету і позабюджетних фондів. Звітні дані ґрунтуються на даних бухгалтерського кобилку з відповідним коригуванням в рамках податкового законодавства.

Звітність по страхових внесках до органів соціального страхування.

Статистична звітність - звітність підприємства в органи державної статистики, показники визнаються як в грошових, так і натуральних одиницях.

Фінансова звітність подається:

в статистичні органи управління по місцю реєстрації;

до вищестоящої організації (власнику на вимогу);

в обслуговуючий банк при наявності непогашених кредитних ресурсів;

Звітним періодом ЗАТ "

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>