Методика аудита затрат предприятий торговли (Методика аудиту витрат пiдприeмств торгiвлi на матерiал...

Література1Положення про докуменнтальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку.Затв.Міністерством Фінансів України №88//Бухгалтерський облік і аудит.-1995.-№2.-с.38-39.2Про аудиторську діяльність: Закон України.З наступними змінами

Методика аудита затрат предприятий торговли (Методика аудиту витрат пiдприeмств торгiвлi на матерiал...

Реферат

Экономика

Другие рефераты по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів

Факультет обліку і підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

(НА МАТЕРІАЛАХ СП “ПОЛІСЕРВІС”)

 

 

 

 

 

 

Дипломна робота:

слухача групи БоА-406з

Якобсон Л.С.

Науковий керівник:

доцент Швець В.Є.

 

 

 

 

 

Львів 2001

 

 

 

Зміст

 

Вступ

  1. Основи побудови та організація проведення аудиту витрат підприємств торгівлі
  2. Економіко-правове забезпечення аудиту витрат на торгівельному підприємстві
  3. Організація проведення аудиту на підприємтсві

 

  1. Методика проведення аудиту витрат на підприємстві торгівлі
  2. Аудит установчих документів та ознайомлення зі структурою документообороту
  3. Аудит витрат на придбання товарів та операцій з матеріальними цінностями
  4. Проведення аудиту на СП “Полісервіс”

 

3.Проблеми аудиту в період реформування системи бухгалтерського обліку та звітності

3.1. Проблеми перевірки аудитором бухгалтерських рахунків в умовах реформування системи обліку в Україні

3.2. Проблеми реформування бухгалтерського обліку в Україні та їх вплив на аудиторську діяльність

 

Висновки

Література

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

В даній роботі розлянуто теоретичні і практичні питання методики аудиту витрат підприємств торгівлі.

На сьогоднішній день ця тема є дуже актуальною. У звязку з економічною кризою більшість заводів, фабрик, виробничих підприємств Львівщини, як і України взаглі, або припинили своє існування або працюють не на повну потужність. Разом з тим на ринку зявилось багато невеликих роздрібних та гуртових торгівельних та посередницьких фірм.

Тому підприємство, обране для дослідження і написання роботи, можна вважати типовим представником свого часу.

Питання витрат також є дуже важливим. Правильність обліку витрат має ваелике значення. Дані про витрати використовуються для визначення собівартості товарів, обчислення податків та визначення фінансових результатів.

Посилаючись на такі принципи бухгалтерського обліку, як достовірність, точність, однозначність можна сказати, що правильне ведення обліку на кожній ланці є надзвичайно важливим. Але зміни в обліку, які зявились з переходом на нові Національні Положення (Стандарти) Бухгалтерського Обліку (П(С)БО), стосуються, насамперед, класифікації витрат. Якщо, наприклад, на СП “Полісервіс” раніше витрати обліковувались на рахунку 44 “Витрати”, то сьогодні для цього існує цілий Восьмий клас рахунків з його субрахунками.

Отже, в діяльності підприємства важливі і витрати, і їх правильний облік, і аудит. В наш час доцільність добровільного аудиту розуміють всі, але зовсім не кожне підприємство може дозволити собі запросити аудитора для проведення первірки. А якщо і спроможне, то, можливо, певну недовіру до аудиторських фірм створюють нестабільне законодавство, некомпетентність аудиторів, непевність у нерозголошенні комерційної таємниці.

В сучасних умовах від бухгалтера вимагається бути не просто обліковим працівником, але й і аудитором, і аналітиком, і економістом, і юристом: знати як вести облік, аналізувати попередню господарську діяльність, передбачати наслідки кожної господарської операції в майбутньому, приймати управлінські рішення, оптимізувати оподаткування на підприємстві, вміти відстояти свої права перед державними органами.

Щоб відповідати цим вимогам, бухгалтер повинен бути в курсі усіх нововведень, змін у законодавстві. Джерелами такої інформації, наприклад на СП “Полісервіс”, є періодичні видання, такі як “Галицькі Контракти”, “Баланс”, “Все про бухгалтерський облік”, “Бухгалтерія”. Матеріали цих періодичних я також використано при написанні роботи. І хоча написано про про методику проведення зовнішнього аудиту, особисто для мене як для бухгалтера цієї фірми це був внутрішнй аудит. Проведену роботу вважаю корисною і для себе як спеціаліста, і для підприємства, оскільки під час написання була знайдено і вчасно виправлено декілька помилок.

Робота складається з трьох частин.

В першій розкривається суть аудиту та внутрішнього контролю, етапи та стадії проведення аудиторської перевірки.

Друга частина практична. Тут методика проведення розглянута на прикладі львівського торгівельного підприємства “Полісервіс”. Описана організаційна структура підприємства та його доументообороту. Розглянутий процес перевірки починаючи від статутних документів до аудиту витрат на купівлю товарів та поточних витрат діяльності.

В третій частині на основі найновіших періодичних видань висвітлені проблеми аудиту трансформації бухгалтерських рахунків при переході на національні стандарти, проблеми і перспективи реформування бухгалтерського обліку в Україні.

Як було вище зазначено вище, роботу написано на матеріалах СП ”Полісервіс” Львівського дрібногуртового торгівельного підприємства, яке з 1993р. займається торгівлею металопрокатом будівельного профілю.

Наведені цифри є умовними.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основи побудови та організація проведення аудиту витрат підприємств торгівлі

1.1. Економіко-правове забезпечення аудиту витрат на торгівельному підприємстві.

Зміни в соціально-економічній ситуації і в системі господарського управління України, вимагають радикальних перетворень в організації і методології контролю.

В цих умовах контроль повинен носити в основному попереджувальний і запобігаючий характер, а також сприяти розвитку товарно-грошових відносин, ринку засобів виробництва і продуктів праці. Очевидно, повинен бути сформований якісно новий механізм контролю, в основу якого мають бути покладені економічні методи господарювання.

Завдання, які ставить сучасність і процеси, які сьогодні відбуваються, вимагають приведення в дію всієї сукупності чинників, які безпосередньо впливали б на ефективність управління. Важлива роль в рішенні цих завдань належить удосконаленню основних функцій управління підприємством, до яких і відноситься контроль.

Відносини між підприємствами і державою в ринковій економіці регулюються фінансово-кредитним механізмом, а доходи - податковими методами. На самому ж підприємстві повинна бути створена надійна і ефективна система контролю, яка б здатна була захистити інтереси підприємства, допомогла вистояти в жорстокій конкурентній боротьбі, дотримуючись стратегії підприємства, одночасно збільшуючи свої прибутки.

Економічна система, яка базується на ринкових відносинах, передбачає використання відповідних важелів, які сприяли б забезпеченню принципу максимальної економічної ефективності і досягнення найбільшого кінцевого результату.

На відміну від командно-адміністративної системи в сучасний період потрібен не формальний контроль виконання плану будь-якою ціною, не зважаючи на затрати, а постійний і ефективний контроль, який би сприяв довгостроковому економічному зростанню підприємств та збільшенню прибутків.

Контроль в умовах демократизації управління все більше набуває не державного характеру, а внутрішнюї направленості, пов'язаної з пошуком і мобілізацією резервів підвищення ефективності діяльності. Перетворення, що відбуваються в економіці, зумовили необхідність уточнення предмету, об'єктів і методу внутрішньогосподарського контролю.

Внутрішньогосподарський контроль, що забезпечує систему управління, можна визначити як процес, що використовується для дієвого і ефективного виконання організаційної стратегії. Таким чином, для здійснення процесу контролю необхідна наявність мети, фактичних даних, процесу виявлення відхилень фактичних даних від запланованих та прийняття рішень щодо ліквідації відхилень.

Отже, можна сформулювати поняття внутрішньогосподарського контролю, як функції управління. Контроль - це процес, який забезпечує якісну розробку та ефективне досягнення цілей, накреслених організацією, шляхом реалізації прийнятих управлінських рішень.

Безпосередньо з визначенням поняття сутності контролю пов'язана проблема його дієвості та ефективності. Вони визначаються якістю проведеного контролю. На відміну від командно-адміністративної системи, ефективність контролю при якій визначалась по кількості перевірок та об'явлених доган, в

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>