Метадычныя рэкамендацыi i распрацоука урокау па тэме «Развiцце мовы у 5 класе»

Сочинение - Литература

Другие сочинения по предмету Литература

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьтрэсцi руку.

Абдымкi,пацалункi,паляаванне па плячы як форма прывiтання дапускаецца толькi памiж блiзкiмi людзьмi у неафiцыйных зносiнах.

Прывiтанне можна выказаць i легкiм узмахам паднятай рукi,кiуком галавы.

Якiя прывiтаннi вы ведаеце?

Конкурс Я вiтаюся так… . Перамагае той,хто называе найбольшую

Колькасць вiтанняу.

 

 

 

Таблiца Формулы звароту беларусау

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Формулы зваротау Прыклады

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Добры вечар! Наста.Добры вечар! Як жывы- здаровы?

(Я.Купала).

Вечар добры! --Вечар добры!Цi далека тут да Белi?

--А верст пяць набярэцца (М.Гарэцкi).

Добры вечар у хату! --Вечар добры у хату!Кеб жылося i кеб

Вялося! сказау ен(Хоня) звонка i

Цверда (I.Мележ).

Добры дзень! --Добры дзень!Цi пазнаяце?Чаму

Вярнулiся? (М.Гарэцкi).

Дзень добры! Янка.Дзень добры цетачка!Што вы

Так задумалiся?(Я.Купала).

Добры дзень вам! Я кiнууся за ею i,пераступiушы парог,

Прывiтауся:Добры дзень вам!Я.Пархута).

Добры дзень у хату! День добры у хату!Як жывяце?

Як маецяся?(М.Гарэцкi).

Дабрыдзень! Куторга.Дабрыдзень,панна Маар Яна!

Марыся.Дабрыдзень,пан Куторга!

(В.Дунiн-Марцiнкевiч).

Добрай ранiцы! Але настаунiца першая гукнула яму:

--Цiмох Андрэевiч,добрай ранiцы!

(П.Мiсько).

Добрай ранiчкi! --Добрай ранiчкi,--кажа Яна.Ну,i чаго ж

Мы такiя сумненькiя?Як жа мы спалi?

(Я.Брыль).

Здароу! --Здароу,брат Донiс!дзядзька рады…

(Я.Колас).

Здароу быу! А ,Чарнушка!Здароу быу!радасна,як

Добрага знаемага,прывiтау ен(Нохiм)

( 1.Мележ).

Здаравенькi быу(буу)! Ен нарэшце споуз са стала,жэстам хлопца-

Смаркача падцянуу штаны i тады ужо

Энергiчна кiнуу руку да Антанюка.

--Здаравенькi буу,пэрсiянальна(I.Шамякiн).

Здарова! Ды Друцько…крокау,можа,яшчэ за сорак да

Шлагбаума закрычау:

--Здарова,Лявон!( I.Шамякiн).

Здаровы! Стары, вядома,быу не п яны.

--Здаровы,хлопчыкi!гукнуу.Пяць чалавек з

 

 

Махорачкайда мяне!(Я.Брыль).

Здароуце! --Здароуце,кiнуу ен(Ззыба)бабам

(I.Чыгрынау).

Прывiтанне! Праменны.Прывiтанне Шэкспiру!

(К.Крапiва).

Хэло! I раптам Славiк убачыу Тараса.

--Хэло,мiстэр Ганчароу,--шумна

Прывiтауся(I.Шамякiн).

Вiтаю Вас! Увайшоушу у пакой,Вiця гучна сказау:

--Вiтаю Вас!

Добрага здароуя! --Добрага здароуя! пачулася дзесцi зусiм

блiзка.

З панядзелкам Вас! З ауторкам Вас1 усмiхаючыся,

З ауторкам Вас!i г.д. прашчабятала Гануля.

 

Таблiца Тыпы (значэннi) вiтанняу-

Тыпы (значэннi) Формулы вiтання

 

З пажаданнем здароуя Здароу!Здарова!Здаравенькi!

З пазначэннем часу сустрэчы Добрага дня!Добры вечар!Добры ранак!

Працоуныя Памагай Бог!Спору у працы!Спешна вам.

Пры уваходзе у хату Добры дзень у хату!Здароу вам у вашу хат

Адрасаваныя людзям у час яды Смачна есцi!Сыць вам,людзi!

Якiя выказваюць павагу да Чалом вам!Чалом кланяюся!

Адрасата.

Пытаннi Як жыцце!Як маешся?Як жа вы там

Жывяцце?

 

Фонд этыкетных формулау беларускай мовы багаты.Ен налiчвае да 200 адзiнак (праца з таблiцай Формулы звароту беларусау) i паводле сферы ужывання падзяляецца на

  1. нейтральныя: Добры дзень! Добры вечар!;
  2. афiцыйныя або урачыстыя: Вiтаю Вас! Дазвольце Вас прывiтаць.
  3. Размоуныя: Здорава! Салют! Прывiтанне!

 

Праца з таблiцай Тыпы (значэннi) вiтанняу.

 

Якой часцiнай мовы з яуляюцца формуля вiтання? (Выклiчнiкам).

Што называецца выклiчнiкам мауленчага этыкету?

 

 

Гэта словы i спалучэннi слоу,якiя выражаюць

прывiтанне,развiтанне,падзяку,просьбу,пажаданне,ветлiвыя звароты…Iх значэнне выяуляецца толькi у канстэкце.

Цi можна пагадзiцца са словамi Сервантэса,якiя узяты у якасцi эпiграфа да урока?Чаму?

 

Практычная частка

s