Метадычныя рэкамендацыi i распрацоука урокау па тэме «Развiцце мовы у 5 класе»

Сочинение - Литература

Другие сочинения по предмету Литература

Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьу нашым мауленнi вялiкую ролю адыгрывае падтэкст,якi можа знiшчыць змест далiкатных,ветлiвых слоу.А можа надоуга усхваляваць чалавека,калi словы сказаны з глыбокiм пачуццем i шчырасцю.

З якой iнтанацыяй больш правiльна сказаць Добры дзень!,калi

1) настаунiк вiтаецца з вучнем,якi спазнiуся на урок на 1-2 хвiлiны;

2) настаунiк вiтаецца з вучнем,якi спазнiуся на урок на 35 хвiлiн;

3) вiтаюцца сябры,якiя дауно не бачылiся;

4) па тэлефоне вiтаюцца сябры,якiя не бачылiся некалькi гадзiн;

5) вiтаюцца з паважаным чалавекам;

6) вiтаюцца з сябрам,якi учора забыуся прынесцi футбольны мяч на школьны стадыен?

Вучнi працуюць у парах.

Б. Даць адказ на пытанне,што пастаулена у наступных сiтуацыях.

1. Вечарам ты сустракаешся з пажылым чалавекам,з якiмi ужо вiтауся ранiцай.Цi трэба вiтацца зноу?Як лепш?Чаму?

2. Вам трэба павiтацца з суседкай,дзяучынай гадоу дваццацi двух.Якую формулу звароту ты цi Вы лепш за усе выбраць? Чаму?

3. Ты уваходзiш у клас i вiтаешся з настаунiкам.Якое прывiтанне ты выбiраеш? Чаму?

4. Як трэба правiльна павiтацца з настаунiкам,якi у цябе выкладае,калi ен па вулiцы iдзе не адзiн?Чаму?

5. На другiм баку вулiцы ты пабачыу сваiх аднакласнiкау.Як правiльна павiтацца? Чаму?

6. Ты сустрэу знаемых дарослых.Як ты будеш з iмi вiтацца? Чаму?

7. Цi мэтазгодна дзецям вiтацца за руку? Чаму?

В. Перакласцi на беларускую мову,словы прывiтання падкрэслiць,вызначыць iх тып i сферу ужывання.

1.Спите,панна Юлька?прошелестел шепоток,и она отозвалась.

--Доброе утро,Яцек!Нет,я давно встала.Что там на улицах?(Е.Арсеньева).

2. А,старина,здраствуйте!воскликнул Базаров (И.Тургенев).

3. Юноша вошел в комнату…

--Привет,толстяк,--обронил он.Узнаешь меня? (Дж.Чейз).

4.Хэлло,миссис Джонс,--окликнула она толстушку.Может,вас подвести?(Дж.Чейз).

 

5.Вечер добрый! Хлеб да соль!послышалось однажды,когда семья лесника садилась ужинать(С.Александрович).

6. Он влезал на табуретку и,изменив голос,изображал диалог с глухим кумом:

--Здорово,кум(С.Александрович).

7.Тот (пан Русецкий) протягивает новому квартиранту руку:

--День добрый,пане Мицкевич! (С.александрович).

Г. Скласцi дыялогi на тэмы У гасцях у сябра, У бiблiятэцы, На аутобусным прыпынку, Наведванне хворага сябра,выкарыстаць прывiтаннi i iншыя словы ветлiвасцi.

Вучнi працуюць у парах.