Активи як найважливіший об'єкт бухгалтерського обліку: економічна сутність, зміст, принципи класифікації, розширення складу під впливом ринкових відносин

  Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 1998. 448 с. Макаров В.Г. Теоретические основы бухгалтерского учета. М.:

Активи як найважливіший обєкт бухгалтерського обліку: економічна сутність, зміст, принципи класифікації, розширення складу під впливом ринкових відносин

Информация

Бухгалтерский учет и аудит

Другие материалы по предмету

Бухгалтерский учет и аудит

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство освіти України

Донецький національний університет

Кафедра обліку та аудиту

 

Курсова робота

 

з «Теорії бухгалтерського обліку»

 

на тему:

«Активи як найважливіший обєкт

бухгалтерського обліку:

економічна сутність, зміст, принципи класифікації,

розширення складу під впливом ринкових відносин»

 

студента II курсу денного відділення

спеціальності 0106 української групи

Єфремова Святослава Олексійовича

 

Науковий керівник:Смирнова Лариса Дмитрівна

 

Донецьк

2000 р.

Реферат

 

Курсова робота: 20 стор., 2 мал., 15 джерел.

 

Тема: “Активи як найважливіший обєкт бухгалтерського обліку: економічна сутність, зміст, принципи класифікації, розширення складу під впливом ринкових відносин”.

 

Мета роботи: вивчити економічну сутність активів, принципи їх класифікації а також зміни у їх складі внаслідок реформування бухгалтерського обліку та впровадження НСБО на Україні.

 

Методи дослідження: робота з літературою, дедукція та індукція, логічний аналіз.

 

Встановлено, що, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, як і в міжнародній практиці, активи є першим і найважливішим обєктом бухгалтерського обліку.

Дослідження показало, що найважливішими активами, які контролює підприємство, є основні засоби, нематеріальні активи та запаси.

Одним із пріоритетних завдань сучасного бухгалтерського обліку є виконання “принципу обачності”, який включає в себе принцип незавищення реальної вартості активів. Діючі до впровадження Національних стандартів положення вітчизняного бухгалтерського обліку не здатні були забезпечити виконання цієї вимоги, що робило фінансову звітність непридатною для використання. Після впровадження НСБО виконання цього принципу стало можливим, завдяки нововведенням, відсутнім до цього (таким, наприклад, як резерв сумнівних боргів та ін.).

 

Ключові поняття: ресурси, господарські засоби, майно підприємства, класифікація, НСБО, справедлива вартість.

 

Студент _________________ С. Єфремов

ЗМІСТ

Вступ4

 

Розділ 1.Розвиток поняття активів та їх економічної сутності5

 1. Генезис поняття активів у західній бухгалтерській думці5
 2. Активи в радянському бухгалтерському обліку6

 

Розділ 2.Класифікація активів9

 1. Класифікація за характером участі у господарському процесі10
 2. Класифікація за формами функціонування11
 3. Класифікація за функціональною роллю у процесі відтворення12
 4. Класифікація за ступенем ліквідності14

 

Розділ 3.Зміст поняття “активи” за НСБО15

 

Висновок19

 

Список використаної літератури20

Вступ

 

Система бухгалтерського обліку, яка існувала до недавнього часу в нашій країні, була створена зусиллями багатьох поколінь вчених і практиків. Не можна сказати, що вона цілком себе виправдала, але на час свого існування вона досить непогано виконувала поставлені перед нею завдання.

Проте в даний час у залежності від організаційно-правової форми власності на території України діють різноманітні види підприємств, що зявилися в процесі переходу економіки нашої країни до ринкових відносин. Тому виникла необхідність адаптувати бухгалтерський облік і звітність до вимог перехідного періоду і міжнародної інтеграції української економіки. Такого роду необхідність призвела до перетворення всього обліку в більш оперативну, необтяжену громіздкими регістрами, інформаційно-управлінську і доступну в застосуванні систему.

Істотним змінам піддаються теоретичні і методологічні основи теорії бухгалтерського обліку, як-от: зміст і визначення предмета бухгалтерського обліку, його обєкти, основні задачі, вимоги і принципи.

У таких умовах вивчення правил, принципів та закономірностей бухгалтерського обліку уявляється надзвичайно важливим. І, природно, на перше місце виходить категорія, без якої принципово неможливо здійснювати будь-яку господарську діяльність активи.

У даній роботі приділено увагу становленню та розвитку поняття активів у світовій бухгалтерській практиці. Розглянуто основні напрями класифікації господарських засобів підприємства за характером участі у господарському процесі, за формами функціонування, за функціональною роллю у процесі відтворення та за ступенем ліквідності. Також викладено сучасну концепцію економічної сутності активів згідно з Національними стандартами бухгалтерського обліку.

Розділ 1. Розвиток поняття активів та їх економічної сутності

 

1.1. Генезис поняття активів у західній бухгалтерській думці

 

Час від часу, принаймні з початку цього століття, починалися спроби дати задовільне визначення активів для цілей бухгалтерського обліку. Різноманітні автори пропонували різні формулювання від “того, що подано дебетовим сальдо”, до “майбутнього потенційного прибутку”. Наприклад, одна із найпопулярніших на Заході концепцій, подана Американським інститутом бухгалтерів, визначає активи в такий спосіб:

“Активи це величина, подана дебетовим сальдо, що залишилося або залишиться після закриття рахунків належним чином відповідно до облікових принципів …, при тому, що вона відбиває або право власності, або придбану вартість, або понесені витрати, які призвели до виникнення власності або стосуються майбутнього звітного періоду…”.

Тут важливо те, що активи визначаються виходячи з правил або принципів бухгалтерського обліку. Подібної позиції притримується і Американський інститут присяжних бухгалтерів:

“Активи це економічні ресурси підприємства, визнані й оцінювані (вимірювані) відповідно до узвичаєних правил бухгалтерського обліку…”.

У даних формулюваннях практично нічого не говориться про характеристики активу, але підкреслюється, що визначення активів неможливо у відриві від інших принципів бухгалтерського обліку.

Були також спроби визначення активів через їх властивості. Часто використовується поняття активів як джерела потенційного прибутку або майбутньої вигоди. Наприклад, існували визначення активів як:

 • джерела майбутніх прибутків;
 • будь-який майбутній прибуток;
 • сукупність дохідного потенціалу;
 • будь-який економічний ресурс, здатний приносити прибуток господарюючому субєкту;
 • імовірні майбутні економічні вигоди.

Проте, характеризуючи активи як джерело майбутніх прибутків, різноманітні автори підкреслюють також і інші риси, наприклад конвертованість у кошти або вимірність у таких, права на майбутні прибутки і т. ін.

У сучасних визначеннях активів виділяються три істотних ознаки: майбутні економічні вигоди, контроль над доступом до таких вигод сторонніх осіб, походження з минулих господарських операцій або подій. Відмітна риса у згадуванні контролю, а не права власності конкретного субєкта на майбутні економічні вигоди.

Отже, загалом у західній бухгалтерській практиці активи визначаються як:

 1. “імовірні майбутні економічні вигоди, одержувані або контрольовані конкретним господарюючим субєктом у результаті минулих операцій або подій”;
 2. “потенційний прибуток або майбутні економічні вигоди, контрольовані господарюючим субєктом у результаті минулих операцій або інших минулих подій”;
 3. “права або інший доступ до майбутніх економічних вигод, контрольованих господарюючим субєктом у результаті минулих операцій або подій”;
 4. “економічні ресурси або джерело, від яких очікується одержання в майбутньому економічних вигод, контрольовані господарюючим субєктом у результаті минулих операцій або подій”.

 

1.2. Активи в радянському бухгалтерському обліку

 

Розвиватися бухгалтерська думка в колишньому Радянському Союзі почалася приблизно у 30-х роках. Але далеко не одразу тут зявилося чітке визначення предмету бухгалтерського обліку, і тим більше економічної сутності активів.

В усіх роботах 30-х років предмет бухгалтерського обліку висвітлювався досить істотно, але достатньої чіткості в характеристиці цієї важливої категорії науки про бухгалтерський облік тоді ще досягнуто не було. Поняття активів як таких ще взагалі не існувало, і вони, природно, не знаходили місця у визначенні предмету бухгалтерського обліку.

Мабуть, найбільш вдалим визначенням предмету бухгалтерського обліку можна вважати формулювання О. І. Лозинського: “Предметом бухгалтерського обліку… є елементи процесу соціалістичного відтворення в окремих радянських підприємствах у їхній грошовій оцінці”. Тут фігурує поняття “елементи процесу відтворення”, яке пізніше буде уточнене, і тоді, нарешті, зявиться поняття “актив”.

Більш чітко предмет бухгалтерського обліку в ті роки був схарактеризований П. Н. Василенко, де вже фігурувало поняття-прообраз активів, яке отримало назву “засоби господарства”. Приблизно такої ж точки зору притримувався і Р. Я. Вейцман: “Предметом облікового спостереження є стан господарських засобів і господарські процеси”.

Але по деяких питаннях у роботах цих авторів спостерігався регрес. Так, деякі з них пізніше відмовились від включення господарських засобів до предмету бухгалтерського обліку, обмежившись лише “господарською діяльністю”.

 

У 50-х роках розвиток бухгалтерського обліку як науки у

Похожие работы

1 2 3 4 > >>