Агрохимия и система применения удобрений

Озиму пшеницю висівають у поля сівозміни після найкращих попередників. Обробіток грунту під озиму пшеницю спрямований на боротьбу з бурянами, шкідниками

Агрохимия и система применения удобрений

Реферат

Экономика

Другие рефераты по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

УКРАЇНА
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ МАГІСТРАТУРИ

ЗВІ Т
про виробничу практику

Студент Макаренко Михайло Вікторович

магістратури

Керівник практики

доцент Розстальний Василь Євтихієвич

Київ 2001
Зміст

ВСТУП.................................……..………3

1 Мета, завдання практики.............…………………………………….............5

2 Загальні відомості про господарство..........………………………………….6

3 Грунтово-кліматичні умови господарства…………………………….........12

3.1Кліматичні умови...............……………….………....12

3,2 Рельєф та грунтові води………………14

3,3 Грунти господарства…………………..15

  1. Заходи по захисту грунтів від деградації, ерозії, наслідків аварії на

ЧАЕС...........................18

5 Агрохімічна служба, агрохімічне забезпечення і обслуговування...................……………………………………………...............20

6 Технологія зберігання та внесення добрив.....………………………………......23

  1. Система удобрення культур в сівозмінах та
  2. розрахунок балансу гумусу та елементів живлення.......…………………………………………………………………....26

8.Технологія вирощування озимої

пшениці, технологічна карта..............………………………………................30

9 Умови альтернативного ведення землеробства..…………………………….....35

10Науково-дослідна робота................……………………………………..........36

11Охорона праці..........................…………………………………………..........38

ВИСНОВКИ...........................…………………………………….…....................39

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ..........…………………………………..........................40

ВСТУП

Одним з головних напрямків розвитку сільськогосподарського виробництва є хімізація, наукове забезпечення якої призвана здійснювати агрохімічна наука.

Хімізація сільського господарства це

всебічно-обгрунтоване використання хімічних речовин в сільському господарстві. Хімізація поєднує виробництво добрив і науково-обгрунтоване їх використання, хімічну меліорацію грунтів, захист рослин від шкідників і хвороб, боротьба з бур'янами, широке використання продуктів хімічного виробництва в рослинництві і тваринництві.

Ефективність мінеральних добрив підвищується на фоні застосування органічних добрив. Багаточисельні досліди в нашій країні і за кордоном свідчать про великий вплив органічної речовини на біологічні, агрохімічні і фізико-хімічні фактори родючості. Тому вірно розроблена система удобрення культур в сівозміні обумовлює одержання високих і стабільних врожаїв всіх сільськогосподарських культур сівозміни з високою окупністю одиниці добрива.

Виконання завдання по хімізації покладено на пункти хімізації і агрохімічні об'єднання, агрохімічні центри.

Говорячи про роль мінеральних добрив, неможливо забувати, що для отримання високих та сталих врожаїв велике значення має застосування органічних добрив, вапнування кислих грунтів, гіпсування солонцюватих грунтів і інші прийоми окультурення орного шару. Підвищення ефективності добрив в більшій мірі залежить від конкретних умов, доз добрив, строків і способів їх внесення. При широких масштабах застосування в сільському господарстві мінеральних і органічних добрив, меліорантів, пестицидів, стає необхідність комплексного вивчення їх впливу не тільки на родючість грунтів, урожай і якість продукції, а й на навколишнє середовище. Стоїть завдання розробити екологічно допустимі дози внесення добрив і пестицидів в сівозміні, застосувати природозберігаючі технології їх внесення.

Велике значення має запобігання деградації грунтів, яка проявляється у явищах техногенного підкислення грунтів, дегуміфікації, зміні агрегатного складу.

Необхідно забезпечити бездефіцитний баланс органічної речовини. Обов'язково треба боротися з ерозією, оскільки вона завдає значної економічної шкоди і оцінювати її розміри.

1 Мета, завдання практики

Основна мета виробничої практикипідготовити студента до самостійної роботи в сільськогосподарському виробництві, наукових установах, чи в сфері сервісного обслуговування виробництва, а також продовження польових і лабораторних досліджень згідно індивідуального плану слухачів магістратури.

Основне завдання практикипрактично закріпити отримані теоретичні знання з системи застосування добрив та охорони грунтив.

Практика ставить такі завдання:

ознайомитись з виробничою діяльністю господарства, грунтами, роботою агрохімічної служби, технологічними процесами в рослінництві та тваринництві;

навчитись визначати агрохімічну, екологічну і економічну ефективність застосування місцевих і мінеральних добрив, засобів захісту рослин, хімічних меліорантів;

навчитися аналізувати результати діяльності господарства, проводити польові досліди, дослідження грунтів, проводити грунтову та рослинну діагностику і контроль якості продукції, аналізувати дані попередніх турів агрохімічних досліджень грунтів;

закріпити навички складання агрохімічних картограм, технологічних карт, еколого-агрохімічного паспорта;

навчитися приймати вірні рішення.

2 Загальні відомості про господарство

Історія Агрономічної дослідної станції бере свій початок від радгоспу Митницяі Саливонківського цукрокомбінату, який був організований в 1921році. В1956році Постановою ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР від 10.05.1956року №524і наказом Міністерства вищої освіти УРСР від 24.05.1956року №390Про прийняття радгоспів сільськогосподарськими учбовими закладамиі радгосп Митницяі був переданий в підпорядкування Українській сільськогосподарській академії від 23.03.1956року №84Про об'єднання Митницької Агрохімічної дослідної станції та Митницького учбово-дослідного господарстваі створена Агрономічна дослідна станція. Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.1995року №387Про Національний аграрний університеті та наказом Мінсільгосппроду України від 29.06.1995року №157Агрономічна дослідна станція передана в пряме підпорядкування Національному аграрному університету.

Підприємство спеціалізоване на виробництві молока, м'яса, зернових та технічних культур. Площа сільськогосподарських угідь 1056,2га в тому числі ріллі 934,2га. Натериторії розташований один населенний пунктсело Пшеничне, де проживає 683чоловік, з них 168чоловік пенсіонери та 190чоловік працюючих.

Агростанція займає вигідне економічне і географічне положення. Навідстані 3км проходить автодорожна магістраль обласного значення, яка зв'язує Агростанцію з районним центром м. Васильків та обласним центромм. Києвом. Відстань до районного центру 28км, а до обласного 54км.

Підприємство має в розпорядженні склади, майстерні, гараж, торговий центр, гуртожитки, житлові будинки, тваринницькі приміщення, дорогу з твердим покриттям і інші необхідні для господарювання споруди.

Протягом восьми років машинно-тракторний парк не поповнювався. Укомплектованість сільгоспмашинами на низькому рівні. Значна частина засобів механізації фізично та морально застарілі. Взв'язку з таким станом техніки частина основних виробничих процесів виконується несвоєчасно, в результаті чого знижується рівень продуктивності землі, худоби та праці.

Виробництво і реалізація продукції

Рослинництво

Впідприємстві налічується така кількість земельних угідь:

Загальна площа землі 1147,9

вт.ч. сільгоспугіддя 1056,2

з них рілля 934,5

сіножаті 37,3

пасовища 81,7

плодові насадження 2,7

Грунти. Основну частину в складі грунтів займають чорноземи звичайні більше 70%, біля 15% чорноземи лучні, також маємо в складі грунтів чорноземи опідзолені, лучно-чорноземні та дерново-опідзолені грунти.

Рослинництво обслуговує тракторно-польова бригада, в якій нараховується 25тракторів різних марок, в тому числі 4гусеничних, 9зернозбиральних комбайнів, 2силосозбиральні та 2бурякозбиральні комбайни і інша грунтообробна та посівна техніка, а також автопарк з наявністю 36автомобілів, реммайстерня, будівельна бригада, столова.

Однією з найважливіших культур, що вирощуються в господарстві, є озима пшениця. Їй буде приділена особлива увага. Вструктурі зернових ця культура займає 48%. Господарство проводить посів декількох сортів озимої пшениці Миронівська 61, Миронівська 33, Мірич. Ці сорти ціняться високою врожайністю до 70ц/га і більше, високим вмістом клейковини, що становить більше 24% та білку13%, стійкі до хвороб, користуються на ринку попитом, як цінний товар. Внаступні роки передбачається збільшити площі посіву пшениці до 200га, а за рахунок внесення мінеральних добрив та застосування засобів захисту рослин, збільшити валовий збір до 1875т в 2002році.

Ячміньсорт Мірозіі пивоварний з низьким вмістом білку. Внаших умовах урожайність становить 50ц/га.

Горохсорт Лілеяі бобова культура, має високі харчові якості, урожайність 27ц/га.

Зтехнічнихцукрові буряки. Незважаючи на те, що процес вирощування складний і клопіткий, ця культура в господарстві необхідна, як продукт харчування, а також як корм для годівлі тварин, отримання цукру та надходження прибутку.

Овочі в господарстві передбачено вирощувати лише для забезпечення їдальні своїми овочами, для харчування працівників та студентів.

Обсяги та структура виробництва продукції рослинництва наведені в табл.1.

Таблиця 1 Площі посіву та врожайність основних

сільськогосподарських культур по агрономічній дослідній станціїНАУ

Показники 1999 р. 2000 р. площаваловийУрожайні-площаваловийУрожайні- га збір,т сть,ц/га га збір,т

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>