Автономное выживание

╠ ±¯ ­¹ß¹ õ¯´¾±‗Þý¯ Õ±‗³ ±¹­¹ý, ݯ Ù¾¸°Õ ÝÓ­ÕþÓ‗³ ÕÒ¯ ÝÓ ¾þÛÞÕ ´¯Ù¯±ÛÞ, Ô¹±¾°Þ‗³ Þ§ ÝÓ ±¯ÙÝ÷Õ, ‗ÓÛ ¯Ý¯ ±‗ÓÝÕ‗ ÔÛ¾±ÝÕÕ

Автономное выживание

Информация

Безопасность жизнедеятельности

Другие материалы по предмету

Безопасность жизнедеятельности

Сдать работу со 100% гаранией
#213;õÔÞÒÓ‗³±  ±­ÕõÞ þÓÔÓÙ¯Ô Þ ß¾­ÕÙ¯ý¯Ô, Ô Ò¾±‗¯ÙÕ±³Õ, þÓ­¯±°Õý Û¾±‗Ó­ÝÞÛ¯ý. ╩Óµ¾¨Ó ±  ±§¯µÕ±‗³ ¯ß±‗ÓݯÔÛÞ õÕ­ÕÔ³ÕÔ, ±ÛÙÓõ¯Û ýÕ±‗ݯ±‗Þ Þ ‗. ´. ý¯µÕ‗ ´¯Ùݯ±‗³■ õÕþ¯­ÞÕÝ‗Þ­¯ÔÓ‗³ ¸ÕÙ¯ÔÕÛÓ, Þ ¯Ý ÝÕ­ÕõÛ¯ õÔÞµÕ‗±  ´¯ Û­¾Ò¾, ÝÕ ´¯õ¯þ­ÕÔÓ  ¯ ±Ô¯ÕÚ ¯°ÞßÛÕ.

Î‗¯ß¹ Ô¹õÕ­µÓ‗³ Þþß­ÓÝÝ¯Õ ÝÓ´­ÓÔÙÕÝÞÕ, ¯ß¹¸Ý¯ ÝÓýÕ¸Ó■‗ ÛÓÛ¯Ú-ÝÞß¾õ³ §¯­¯°¯ þÓýÕ‗Ý¹Ú ¯­ÞÕÝ‗Þ­ ¸Õ­Õþ ÛÓµõ¹Õ 100150 ý ýÓ­°­¾‗Ó. ¦‗¯ ¯±¯ßÕÝݯ Ôӵݯ, Õ±ÙÞ ´¾‗³ ´­ÕÒ­ÓõÞ‗ þÓÔÓÙ ÞÙÞ Ò¾±‗Ó  þÓ­¯±Ù³ Û¾±‗Ó­ÝÞÛÓ, Û¯‗¯­¹Õ ԹݾµõÓ■‗ ¯‗ÛÙ¯ÝÞ‗³±  ¯‗ ´­ ý¯Ò¯ ÝÓ´­ÓÔÙÕÝÞ . ¤¯´¹‗ÛÓ Þõ‗Þ ÝÓ´­¯Ù¯ý Ô±ÕÒõÓ ¸­ÕÔÓ‗Ó ´¯Ù¾¸ÕÝÞÕý ‗­ÓÔý¹, Û¯‗¯­Ó  ¾±¾Ò¾ßÞ‗ Þ ßÕþ ‗¯Ò¯ ±Ù¯µÝ¯Õ ´¯Ù¯µÕÝÞÕ ‗Õ­´ ¨ÕÒ¯ ßÕõ±‗ÔÞÕ. ═¯ ¯±¯ßÕÝݯ ‗­¾õݯ ±¯ÔÕ­°Ó‗³ ´Õ­Õ§¯õ¹ Ô þ¯ÝÕ ß¯Ù¯‗. ═ÕÙÕÒÛ¯ ¯‗¹±ÛÓ‗³ ±­ÕõÞ þ¹ß¾¸ÕÒ¯ þÕÙÕݯү ´­¯±‗­Óݱ‗ÔÓ ßÕþ¯´Ó±Ý¾■ ´Õ°Õ§¯õݾ■ ‗­¯´¾.

╬±¯ß¾■ ¯´Ó±Ý¯±‗³ ÝÓ ß¯Ù¯‗Õ ´­Õõ±‗ÓÔÙ ■‗ ‗ÓÛ ÝÓþ¹ÔÓÕý¹Õ ¯ÛÝÓ ¾¸Ó±‗ÛÞ ´­¯þ­Ó¸Ý¯Ú Ô¯õ¹ ÝÓ ±Õ­¯-þÕÙÕÝ¯Ú ´¯ÔÕ­§Ý¯±‗Þ ß¯Ù¯‗. ╚ݯÒõÓ Þ§ ­ÓþýÕ­¹ õ¯±‗ÞÒÓ■‗ õÕ± ‗Û¯Ô ýÕ‗­¯Ô. ¤­Õ¯õ¯ÙÕÔÓ‗³ ߯ٯ‗¯ ÝÓõ¯ ± ýÓÛ±ÞýÓÙ³Ý¯Ú ¯±‗¯­¯µÝ¯±‗³■ Þ ¯ß þÓ‗Õٳݯ Ô¯¯­¾µÞÔ°Þ±³ õÙÞÝݹý ´­¯¸Ý¹ý °Õ±‗¯ý. ┼Ò¯ õÕ­µÓ‗ Ò¯­Þþ¯Ý‗Óٳݯ ÝÓ ¾­¯ÔÝÕ Ò­¾õÞ. ¤­¯ÔÓÙÞÔ°Þ±³, ÝÞ Ô Û¯Õý ±Ù¾¸ÓÕ ÝÕÙ³þ  ßÓ­Ó§‗Ó‗³± . ┬¹ßÞ­Ó‗³±  ÝÓõ¯ ýÕõÙÕÝݯ, ¯´Þ­Ó ±³ ÝÓ °Õ±‗, ÝÕ õÕÙÓ  ­ÕþÛÞ§ õÔÞµÕÝÞÚ, ±‗Ó­Ó ±³ ´­ÞõÓ‗³ ‗ÕÙ¾ Ò¯­Þþ¯Ý‗ÓÙ³Ý¯Õ ´¯Ù¯µÕÝÞÕ. ─Ù  Û­Ó‗Û¯Ô­ÕýÕÝݯү ¯‗õ¹§Ó ´­Þ ´Õ­Õ§¯õÕ ¸Õ­Õþ ߯ٯ‗¯ ý¯µÝ¯ Þ±´¯Ù³þ¯ÔÓ‗³ Ô¹§¯õ¹ ‗ÔÕ­õ¯Ú ´¯­¯õ¹. ┬¯õÝ¹Õ ´­ÕÒ­Óõ¹, ¯±¯ßÕÝݯ ­Õ¸ÛÞ ± ß¹±‗­¹ý ‗Õ¸ÕÝÞÕý Þ ÛÓýÕÝÞ±‗¹ý õݯý, ´­Õ¯õ¯ÙÕÔÓ■‗, ÝÕ ±ÝÞýÓ  ¯ß¾ÔÞ, õÙ  ߯ٳ°ÕÚ ¾±‗¯Ú¸ÞÔ¯±‗Þ. ¤­ÕµõÕ ¸Õý ±õÕÙÓ‗³ ±ÙÕõ¾■¨ÞÚ °ÓÒ, õݯ ´­¯¨¾´¹ÔÓ■‗ °Õ±‗¯ý. ─ÔÞÒÓ‗³±  ÝÓõ¯ ÝÓÞ±Û¯±³, ߯ۯý Û ‗Õ¸ÕÝÞ■, ¸‗¯ß¹ ´¯‗¯Û¯ý ÝÕ ±ßÞÙ¯ ± ݯÒ.

ÃÞý¯Ú ý¯µÝ¯ ´Õ­ÕõÔÞÒÓ‗³±  ´¯ ­¾±ÙÓý þÓýÕ­þ°Þ§ ­ÕÛ, ±¯ßÙ■õÓ  ´­Þ ²‗¯ý Ýկߧ¯õÞý¹Õ ýÕ­¹ ´­Õõ¯±‗¯­¯µÝ¯±‗Þ. ÊÓÛ, ÝÓõ¯ ´¯ýÝÞ‗³, ¸‗¯ ‗Õ¸ÕÝÞÕ ¯ß¹¸Ý¯ ­Óþ­¾°ÓÕ‗ ÙÕõ ±ÝÞþ¾, Þ ¯Ý ±‗ÓݯÔÞ‗±  ¯±¯ßÕÝݯ ‗¯ÝÛÞý ´¯õ ±¾Ò­¯ßÓýÞ ¾ ¯ß­¹ÔÞ±‗¹§ ßÕ­ÕÒ¯Ô, ¸‗¯ Ô ­¾±ÙÓ§ ­ÕÛ ± ´Õ±¸ÓݹýÞ ¯‗ýÕÙ ýÞ ¸Ó±‗¯ ¯ß­Óþ¾■‗±  ÝÓ‗ÕÛÞ, Û¯‗¯­¹Õ, þÓýÕ­þÓ , ´­ÕÔ­Ó¨Ó■‗±  Ô ±Ô¯Õ¯ß­ÓþÝ¹Õ ´Ù¯‗Þݹ. ¤­Þ ²‗¯ý Ô¯õÓ ÝÓ§¯õÞ‗ Ô¹§¯õ ¯ß¹¸Ý¯ Ôõ¯Ù³ ßÕ­ÕÒÓ ´¯õ ±¾Ò­¯ßÓýÞ, Ô¯þÙÕ Û¯­ Ò, ±ÛÓÙ, ÒõÕ ‗Õ¸ÕÝÞÕ ß¹±‗­ÕÕ.

┬ §¯Ù¯õݾ■ ´¯Ò¯õ&

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>