Автономное выживание

╠ ±¯ ­¹ß¹ õ¯´¾±‗Þý¯ Õ±‗³ ±¹­¹ý, ݯ Ù¾¸°Õ ÝÓ­ÕþÓ‗³ ÕÒ¯ ÝÓ ¾þÛÞÕ ´¯Ù¯±ÛÞ, Ô¹±¾°Þ‗³ Þ§ ÝÓ ±¯ÙÝ÷Õ, ‗ÓÛ ¯Ý¯ ±‗ÓÝÕ‗ ÔÛ¾±ÝÕÕ

Автономное выживание

Информация

Безопасность жизнедеятельности

Другие материалы по предмету

Безопасность жизнедеятельности

Сдать работу со 100% гаранией
0;­ÕõýÕ‗Ó:

 

─= 1000 * ┬

Ë

 

┬ ²‗¯Ú ¶¯­ý¾ÙÕ: ─ õÓٳݯ±‗³

┬ Ô¹±¯‗Ó

Ë ¾Ò¯Ù Ô ½‗¹± ¸Ý¹§╗ ´¯õ Û¯‗¯­¹ý ÔÞõÕÝ ´­ÕõýÕ‗; 1000 ´¯±‗¯ ÝÝ¹Õ Û¯²¶¶Þ÷ÞÕÝ‗.

╚þýÕ­ÕÝÞÕ ­Ó±±‗¯ ÝÞÚ °ÓÒÓýÞ.

═կߧ¯õÞý¯ þÝÓ‗³ ÛÓµõ¯ý¾ Û¯ýÓÝõÞ­¾, ¸‗¯ °ÓÒ ¸ÕÙ¯ÔÕÛÓ ´­Þýխݯ ­ÓÔÕÝ 0,75 ý., ݯ ´­¯ÞþÔ¯õÞ‗³ Ô¹¸Þ±ÙÕÝÞ  ´­Þ ‗ÓÛ¯ý ­ÓþýÕ­Õ ÝÕ¾õ¯ßݯ Þ, ´¯²‗¯ý¾, ´­ÞÝ ‗¯, ¸‗¯ ´Ó­Ó °ÓÒ¯Ô ­ÓÔÝÓ 1,5 ý. ┬ ²‗¯ý ±Ù¾¸ÓÕ þÝÓ¸Þ‗Õٳݯ ¾õ¯ßÝÕÚ ´­¯Ô¯õÞ‗³ ­Ó±¸Õ‗¹. ¤­Þ ‗ÓÛ¯ý ýÕ‗¯õÕ ‗¯¸Ý¯±‗³ ¯´­ÕõÕÙÕÝÞ  ­Ó±±‗¯ ÝÞÚ ý¯µÕ‗ ±¯±‗ÓÔÞ‗³ 98%.

╬´­ÕõÕÙÕÝÞÕ ­Ó±±‗¯ ÝÞÚ ´¯ ±Û¯­¯±‗Þ õÔÞµÕÝÞ  Þ ´¯ ±´Þõ¯ýÕ‗­¾ ýÓ°Þݹ ÷ÕÙÕ±¯¯ß­Óþݯ ´­¯ÞþÔ¯õÞ‗³ Ô ±Ù¾¸Ó § ´Õ­ÕõÔÞµÕÝÞ . ╬õÝÞý Þþ ±´¯±¯ß¯Ô ¯´­ÕõÕÙÕÝÞ  ­Ó±±‗¯ ÝÞÚ ý¯µÕ‗ ß¹‗³ ±´¯±¯ß ´¯ þÔ¾Û¾, Ô±´¹°ÛÓý. ÃÝÓ , ¸‗¯ ±Û¯­¯±‗³ þÔ¾ÛÓ Ô Ô¯þõ¾§Õ 330 ý/± ‗.Õ. ¯Û­¾ÒÙÕÝݯ 1 Ûý. ÃÓ 3 ±ÕÛ. ý¯µÝ¯ ¯´­ÕõÕÙÞ‗³ ­Ó±±‗¯ ÝÞÕ, ´­¯ÔÕõ  ÝÕ߯ٳ°ÞÕ ­Ó±¸Õ‗¹. ┬ ÝÕÛ¯‗¯­¹§ ±Ù¾¸Ó § ­Ó±±‗¯ ÝÞÕ ý¯µÝ¯ ¯´­ÕõÕÙÞ‗³ ´¯ ±Ù¾§¾, ‗.Õ. ´¯ ±Ù¹°Þý¯±‗Þ ­ÓþÙ޸ݹ§ þÔ¾Û¯Ô. ╚þ ¯´¹‗Ó ¯÷ÕÝÛÞ ±Ù¹°Þý¯±‗Þ ­ÓþÙ޸ݹ§ þÔ¾Û¯Ô ±‗ÓݯÔÞ‗±   ±Ý¯, ¸‗¯:

  1. ´Õ­ÕõÔÞµÕÝÞÕ Ô ´Õ°Õý ±‗­¯■ ´¯ Ò­¾Ý‗¯Ô¯Ú õ¯­¯ÒÕ ý¯µÝ¯ ¾±Ù¹°Ó‗³ ÝÓ ­Ó±±‗¯ ÝÞÞ 300 ý, Ó ´­Þ õÔÞµÕÝÞÞ ´¯ °¯±±Õ 600ý.
  2. õÔÞµÕÝÞÕ ÓÔ‗¯ý¯ßÞÙÕÚ ´¯ Ò­¾Ý‗¯Ô¯Ú õ¯­¯ÒÕ 500 ý., ´¯ °¯±±Õ õ¯ 1000ý.
  3. ├­¯ýÛÞÕ Û­ÞÛÞ 0,5 1 Ûý.
  4. ┬ßÞÔÓÝÞÕ Û¯Ù³ÕÔ, ­¾ßÛÓ ÙÕ±Ó 300-500ý.

¤­ÞÔÕõÕÝÝ¹Õ õÓÝÝ¹Õ ÔÕ±³ýÓ ´­ÞßÙÞþÞ‗Õٳݹ Þ þÓÔÞ± ‗ ¯‗ ±Ù¾§Ó ¸ÕÙ¯ÔÕÛÓ.

┬ ¯±Ý¯ÔÕ Ù■߯ү ±´¯±¯ßÓ ¯´­ÕõÕÙÕÝÞ  ­Ó±±‗¯ ÝÞÚ ÙÕµÞ‗ ¾ýÕÝÞÕ Ô¹ßÞ­Ó‗³ ÝÓ ýÕ±‗ݯ±‗Þ ¯­ÞÕÝ‗Þ­¹ Þ Þ±´¯Ù³þ¯ÔÓ‗³ Þ§ ÛÓÛ ýÕ‗ÛÞ, ¾ÛÓþ¹ÔÓ■¨ÞÕ Ý¾µÝ¹Õ ÝÓ´­ÓÔÙÕÝÞ , ´¾ÝÛ‗¹ Þ ­¾ßÕµÞ. ╬­ÞÕÝ‗Þ­ÓýÞ ´­ÞÝ ‗¯ ÝÓþ¹ÔÓ‗³ §¯­¯°¯ ÔÞõÞý¹Õ ´­ÕõýÕ‗¹ ÝÓ ýÕ±‗ݯ±‗Þ Þ õÕ‗ÓÙÞ ­ÕÙ³Õ¶Ó, ¯‗ݯ±Þ‗Õٳݯ Û¯‗¯­¹§ ¯´­ÕõÕÙ ■‗ ±Ô¯Õ ýÕ±‗¯´¯Ù¯µÕÝÞÕ, ÝÓ´­ÓÔÙÕÝÞÕ õÔÞµÕÝÞ  Þ ¾ÛÓþ¹ÔÓ■‗ ´¯Ù¯µÕÝÞÕ ÷ÕÙÕÚ Þ õ­. ¯ß·ÕÛ‗¯Ô. ╬­ÞÕÝ‗Þ­¹ Ô¹ßÞ­Ó■‗±  ´¯ Ô¯þý¯µÝ¯±‗Þ ­ÓÔݯýխݯ. ┬¹ß­ÓÝÝ¹Õ ¯­ÞÕÝ‗Þ­¹ ý¯µÝ¯ ´­¯Ý¾ýÕ­¯ÔÓ‗³, Թ߭ÓÔ ÝÓ´­ÓÔÙÕÝÞÕ, ÞÙÞ õÓ‗³ ¾±Ù¯ÔÝ¯Õ ÝÓÞýÕݯÔÓÝÞÕ.─Ù  ¾ÛÓþÓÝÞ  ±Ô¯ÕÒ¯ ýÕ±‗¯´¯Ù¯µÕÝÞ  ÝÓ ýÕ±‗ݯ±‗Þ ¯‗ݯ±Þ‗Õٳݯ ¯­ÞÕÝ‗Þ­Ó ¯´­ÕõÕÙ ■‗ ÝÓ´­ÓÔÙÕÝÞÕ Þ ­Ó±±‗¯ ÝÞÕ ¯‗ ÝÕÒ¯.

  1. ¤╬ÐÊ└ð└Ê▄Ð▀ ┬█┴ð└Ê▄Ð▀

┬¹ß­Ó‗³±  ÛÓÛ ý¯µÝ¯ ±Û¯­ÕÕ ¯±¯ßÕÝݯ Ôӵݯ, Õ±ÙÞ ±­ÕõÞ þÓßÙ¾õÞÔ°Þ§±  ÞýÕ■‗±  ­ÓÝÕÝ¹Õ ÞÙÞ Õ±ÙÞ þÓßÙ¾õÞÔ°ÞÕ±  ¯ÛÓþÓÙÞ±³ Ô ¯´Ó±Ý¯Ú þ¯ÝÕ. Ê­¾õݯ ´Õ­&

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>