Інформаційні технології управління маркетингом

У сфері маркетингової діяльності програма автоматизує: облік різних маркетингових заходів (акції, семінари, участь у виставках, презентаціях тощо). При цьому щодо кожного

Інформаційні технології управління маркетингом

Курсовой проект

Маркетинг

Другие курсовые по предмету

Маркетинг

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

з дисципліни: «Компютерні інформаційні технології у маркетингу»

на тему:

«Інформаційні технології управління маркетингом»

Зміст

 

Вступ

1. Інформаційні технології управління маркетингом

2. Використання інформаційних корпоративних систем в управлінні маркетингом

3. Використання спеціалізованих програмних продуктів в управлінні маркетингом

4. Використання програм з маркетинговою складовою в управлінні маркетингом

Практична частина

Висновок

Список використаної літератури

 

Вступ

 

Якість управління та прийняття маркетингових рішень безпосередньо повязані з наявністю повної, актуальної і достовірної інформації про ринок, попит на товари, уподобання споживачів, ринкові ціни, дії конкурентів і т. п., а також інформації про показники діяльності обєкта управління. Значні обсяги інформації, нагальна потреба оперативних розрахунків, пошуку та надання маркетологам відповідної інформації для прийняття рішень зумовлюють необхідність використання засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій.

Мета роботи набуття теоретичних і практичних знань з основ створення та функціонування ІСМ, сучасних технологічних засобів оброблення даних та інформаційних технологій розвязання основних маркетингових задач.

Основним напрямом удосконалення управління маркетинговою діяльністю є створення інформаційних систем маркетингу (ІСМ), які базуються на сучасних апаратно-програмних засобах, інформаційних технологіях, розподіленому обробленні даних у мережах, на використанні економіко-математичних методів і моделей та систем підтримки прийняття рішень.

ІСМ наукова і прикладна дисципліна. У ній з наукових позицій досліджуються особливості маркетингової інформації, визначається склад функцій і задач, що реалізуються в системі, аналізуються методи та інформаційні технології розвязання задач.

Прикладне значення має обґрунтування комплексів і черговості впровадження задач, вибір технічних засобів та організація інформаційної бази, програмне забезпечення, встановлення інформаційної технології збирання, реєстрації, нагромадження та оброблення даних для управління і прийняття маркетингових рішень.

1. Інформаційні технології управління маркетингом

 

Автоматизація маркетингової діяльності компаній, вибір конкретного програмного продукту або набору програмних засобів для розвязання маркетингових задач залежать від характеру бізнесу, інфраструктури, сфери діяльності, масштабів підприємства.

Функціональна структура інформаційних систем маркетингу формується під потреби конкретного обєкта автоматизації, проте можна визначити основні функції відділу маркетингу, які знаходять програмну реалізацію у вітчизняних і закордонних програмних продуктах. Такими функціями є:

 1. розроблення і ведення на підприємствах системи договірного обліку, що включає аналіз цін комерційних пропозицій, які надходять на підприємство, формування та укладання контракту, моніторинг виконання укладених угод з партнерами;
 2. пошук реальних і потенційних партнерів постачальників сировини та матеріалів, обладнання, товарів, ведення історії угод з постачальниками;
 3. оцінювання конкурентоспроможності продукції підприємства з визначенням ринку збуту, темпів зростання ринку, а також з аналізом конкурентного середовища, в якому функціонує підприємство;
 4. збирання та аналіз інформації про реалізацію товарної продукції за визначеними цінами на кожному обєкті карти ринку, а також облік маркетингових витрат для відповідної карти ринку;
 5. проведення сегментного аналізу прибутковості для визначених обєктів карти ринку;
 6. вибір цільових сегментів ринку, на яких підприємство має концентрувати свої зусилля та ресурси;
 7. створення стратегічного плану маркетингу.

Аналізуючи стан ринку програмного забезпечення, необхідно відмітити значне зростання програмних продуктів для маркетингу як іноземного, так і вітчизняного виробництва та виділити такі їх класи:

 • корпоративні інформаційні системи, в яких присутній модуль маркетингу;
 • спеціалізовані програми, що дають змогу автоматизувати окремі маркетингові функції;
 • програми, що мають маркетингову складову.

 

2. Використання інформаційних корпоративних систем в управлінні маркетингом

 

Корпоративні інформаційні системи (КІС) дають змогу виконувати комплексну автоматизацію діяльності підприємств, фінансових установ, організацій.

Корпоративні інформаційні системи мають низку суттєвих особливостей, обумовлених базовими принципами або концепцією їх побудови. Розглянемо такі концепції.

Концепція ERP (Enterprise Resource Planning) є фактичним стандартом для сучасних КІС у світі. ERP означає управління всіма ресурсами (виробничими, фінансовими ресурсами, замовленнями тощо)територіально розподіленого підприємства. Концепція ERP ще не має статусу стандарту, тому існують різні визначення її.

Відповідно до матеріалів Асоціації APICS (Американське обєднання управління виробництвом і запасами) концепція ERP повинна включати:

 1. управлення послідовністю поставок (Supply Chain Management, SCM; раніше застосовувався термін Distribution Resource Planning, DRP;
 2. удосконалення планування та складання розкладу календарне планування (Advanced Planning and Scheduling, APS);
 3. модуль автоматизації продажу (Sales Force Automation, SFA);
 4. автономний модуль, який відповідає за конфігурацію системи (Stand Alone Configuration Engine, SАCE);
 5. остаточне планування ресурсів (Finite Resource Planning, FRP);
 6. інтелект бізнесу, OLAP-технології (Business Intelligence, BI);
 7. модуль електронної комерції (Electronic Commerce, EC);
 8. управління даними про продукцію (Product Data Management, PDM).

Концепція SCM (Supply Chain Management) реалізує нову технологію управління, описану стандартом CSRP (Customer Synchronized Resource Planning), який передбачає наявність у системі можливостей управління зовнішніми щодо підприємства елементами.

SCM управління розширеним виробничим процесом, тобто не тільки внутрішніми ресурсами підприємства, а й важливішими зовнішніми (наприклад, облік замовників у замовників та постачальників у постачальників). Метою такого підходу є управління повним циклом випуску продукції від проектування до гарантійного та сервісного обслуговування після продажу.

Концепція МRP ІІ (Material Resource Planning). У системі класу MRP II виокремлюють три базових блоки:

 • формування основного плану на основі замовлень клієнтів і прогнозу попиту. Це організаційно-алгоритмічний процес, який включає процедуру швидкої перевірки можливості виконання плану по ресурсах, так зване «приблизне планування потужності» (Rough Cut Capacity Planning),
 • планування потреб, тобто формування плану-графіка виготовлення партій виробів власного виробництва і плану-графіка закупівлі матеріалів і комплектування. У програмних продуктах цього класу використовуються алгоритми розрахунку розмірів замовлень і дат запуску замовлень, які будуються на основі мережевих моделей і відбивають специфіку підприємств. На етапі планування виконується також розрахунок завантаження ресурсів або встановлюється баланс плану-графіка по ресурсах процедура «планування потужності» (Capacity Planning),
 • оперативне управління. До нього належать: процедури перевірки укомплектованості і запуску замовлень; управління ходом виробництва через механізми виробничих циклів, пріоритетів, розмірів замовлень; облік виконання операцій і замовлень; складський облік.

Системи класу MRP II дають змогу планувати діяльність служб збуту, постачання і виробництва як наскрізний графік взаємоповязаних замовлень.

Ці системи включають засоби планування бюджету підприємства і розвинену систему управлінського обліку, фінансового планування, містять систему бухгалтерського обліку.

Серед найвідоміших закордонних систем управління виробничими ресурсами, в яких функціонують підсистеми маркетингу, MANMAN/X і CAS (Computer Associates, США), R/3 (SAP, Німеччина), PRODIS (SOFTWARE AG, Німеччина), HP MM II (Hewlett Packard, США), BAAN (BAAN, Бельгія), «Scala» (SCALA, Швеція).

Серед корпоративних інформаційних систем значний інтерес являє програмний продукт R/3. Наявність понад 12 тис. інсталяцій у світі (в СНД близько 100) робить систему R/3 однією із найпоширеніших ERP програм. Цей програмний продукт автоматизує майже весь спектр виробничо-економічних і фінансово-господарських функцій корпорації, у тому числі й маркетингову діяльність. Окремі функції управління маркетингом здійснюються в таких функціональних модулях:

 1. виробниче планування (РР). Модуль використовується для організації планування та контролю виробничої діяльності підприємств. Ключові елементи прикладного модуля: специфікації (ВОМ), технологічні карти, робочі центри, планування збуту (SOP), планування виробництва (MPS), планування потреби в матеріалах (MRP), управління виробництвом (SFC), виробничі замовлення, калькуляція витрат на виріб, облік витрат за процесами, серійне виробництво, планування безперервного виробництва;
 2. управління матеріальними потоками (ММ). Модуль підтримує функції постачання та управління запасами, використовуваними у різноманітних господарчих операціях. Ключові елементи модуля: закупівля матеріалів, управління запасами, управління складами, оцінювання запасів матеріалу, атестація

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>