Автоматизована система обліку праці та зарплати

001заголовок програми002підключення зовнішнього модуля управління дисплеєм (Crt)003-008опис структури запису вхідного файлу009опис типованої змінної для дискових файлів010опис дискового файлу zarplata011-015опис робочих

Автоматизована система обліку праці та зарплати

Курсовой проект

Компьютеры, программирование

Другие курсовые по предмету

Компьютеры, программирование

Сдать работу со 100% гаранией

1.1 Постановка задачі

 

Основними завданнями обліку праці та зарплати є правильне визначення виробітку робітника і часу, затраченого на виконання робіт, отримання відомостей про виконання норм кожним працівником, точне й своєчасне нарахування заробітку кожного робітника, систематичний контроль за правильністю використання фондів заробітної плати та ін.

Основними передумовами автоматизації цієї ділянки бухгалтерського обліку є велика різноманітність форм вхідних та вихідних документів, висока трудомісткість збору, реєстрації та обробки інформації, багатогранність розвязуваних задач та їх значимість, масовість вхідної інформації для нарахування заробітної плати та утримань‚ складність виконуваних розрахунків.

В народному господарстві України використовуються відрядна‚ погодинна та інші форми оплати праці. При відрядній формі оплата проводиться за кожну одиницю продукції або за виконаний обєм робіт, при погодинній формі - за фактично відпрацьований час відповідно з окладом (або тарифною ставкою) працівника.

Для автоматизованої обробки інформації по обліку праці та зарплати використовуються три групи первинних документів: довідкові, оперативні та документи для внесення змін. Довідкові документи містять дані про працівника, систему оплат праці та інші відомості, потрібні для повного автоматизованого розрахунку заробітної плати. До основних довідкових документів відносяться особовий рахунок працівника, наказ про прийняття на роботу, наказ про звільнення з роботи, накази про переміщення, виконавчі листи та ін.

Оперативні документи служать для відображення поточної інформації. Основними оперативними документами є:

 1. табель обліку робочого часу і нарахування заробітної плати (форма № 13.1) - ведеться для працівників із погодинною оплатою праці;
 2. наряд на відрядну роботу (форма № 13.2) відображає склад виробничого завдання для виконання кожним робочим визначеної роботи на протязі розрахункового періоду;
 3. єдиний наряд бригади (форма № 13.3) використовується при бригадній формі організації праці. Зворотна сторона документа відображає склад бригади та її виробіток;
 4. листок тимчасової непрацездатності;
 5. наказ про надання чергової відпустки.

Документи про внесення змін необхідні для здійснення корекції масивів машинних носіїв, створених на основі документів перших двох груп. Якщо документи перших двох груп є в основному типовими формами, то документи третьої групи мають індивідуальний (внутрішній) характер і розробляються кожним підприємством, організацією чи установою.

При автоматизованій обробці інформації по обліку праці й зарплати передбачено використання кодів: категорій та професій робітників, режимів роботи робочих і службовців, видів оплат та утримань, синтетичних рахунків та субрахунків аналітичного обліку та ін.

В Прикарпатській асоціації розвитку краю використовується погодинна система оплати праці. Заробітна плата при цьому обчислюється на основі документів про фактично відпрацьований час і документів‚ які містять різного роду доплати та утримання.

 

1.2 Вхідна інформація

 

Вхідною для даної задачі є інформація первинних документів - нарядів на виконання відрядних робіт форми № 13.2 або форми № 13.3. Дані з цих первинних документів вводяться з клавіатури ПК і записуються на ТМД у файл ZARPLATA.DAT. Структура запису вхідного файлу представлена в таблиці 1.

 

Таблиця 1 Структура запису файлу ZARPLATA.DAT

Назва реквізитуІдентифікаторЗначністьТип данихКод підприємстваSH_FIRMA2СимвольнийДатаDATA2СимвольнийШифр виробничих затратSZVZ4СимвольнийВид утриманьKOD_UTR2СимвольнийНарахована сумаSUMA7(2)Дійсний

 • Файл має логічне імя ZARPLATA.DAT, фізичне імя файлу - zarplata.dat, повне імя файлу C:\pascal\data\zarplata.dat.
 • Організація файлу - послідовна.
 • Ввід даних і запис їх у файл здійснює процедура VVID.
 • Вивід записів файлу на дисплей здійснюється процедурою VYVID.

1.3 Вихідна інформація

 

 • Вихідною інформацією при розвязуванні даної задачі є відомість, форма якої представлена в таблиці 2.
 • Таблиця 2. Відомість утримань і внесків з оплати праці

ДатаПідприємствоВид утриманьСума утриманьMISSH_FIRMAVYD_UTRSUMA

Всього по виду утриманьSUMAvuРазом по відомостіSUMApdpr

 • Показники MIS, SH_FIRMA, VYD_UTR, SUMA є полями записів вхідного файлу ZARPLATA.DAT. Підсумки по виду утримань ( SUMAvu) обчислюються за формулою:

(1)

 

де і - кількість записів файлу ZARPLATA.DAT, в яких співпадає значення показника "вид утримань" .

Підсумки по підприємству ( SUMApdpr) обчислюються за наступною формулою:

 

(2)

 

де j - кількість записів, що мають різне значення показника "код с/г підприємства".

Відомість розподілу оплати праці за видами сільськогосподарських робіт використовується для аналізу й контролю утримань з сум заробітку, для складання статистичної звітності по праці, для складання бухгалтерських проводок та ін. Ця відомість є основою для розрахунків з бюджетом за підсумками‚ утриманими із заробітної плати робітників і службовців‚ і інших платежів до бюджету‚ іншим організаціям та окремим фізичним особам.

Вихідне зведення "Відомість розподілу оплати праці за видами сільськогосподарських робіт" формується на основі даних вхідного файлу ZARPLATA.DAT, просортованого по виду оплати і отриманого таким чином файлу SZARPLATA.DAT.

Сортування вхідних даних здійснюється процедурою SORT, формування та вивід зведення на дисплей здійснюється процедурою DRUK_VIDOM.

 

2. Практична частина

 

 • 2.1 Архітектура програми

 

 • Поставлена задача реалізується програмою KURS.
 • Програма складається з головного блоку та чотирьох процедур:
 • VVID;
 • VYVID;
 • SORT;
 • ZVEDENNYA.

Запуск програми здійснюється двома способами:

 1. з головного меню інтегрованого середовища Turbo Pascal шляхом вибору опції Run (попередньо програма повинна бути завантажена в ОП - F10, File, Open, KURS.PAS);
 2. із середовища операційної оболонки Norton Commander шляхом запуску KURS.EXE (попередньо програма повинна буди відкомпільована з опцією Destination To Memory).

Програма виводить на дисплей головного меню, котре пропонує користувачеві вибір однієї з опцій:

 • запис даних на диск;
 • вивід файлу на дисплей;
 • сортування записів вхідного файлу;
 • вивід зведення на дисплей;
 • завершення роботи.

При виборі певної опції викликається відповідна процедура програми. Завершення роботи програми й повернення в середовище системи програмування Turbo Pascal здійснюється при натисканні клавіші Esc, або при виборі опції "Завершення роботи". Програма формує на жорсткому диску файл послідовного доступу ZARPLATA.DAT, сортує записи цього файлу з без утворення нового дискового файлу і на основі даних файлу ZARPLATA.DAT формує та виводить на екран дисплею відомість утримань і внесків з оплати праці.

Наведемо опис процедур програми KURS.PAS.

Процедура VVID. Призначення - ввід даних з первинних документів і запис їх на диск у файл ZARPLATA.DAT. Процедура викликається з головного меню програми при виборі пункту "Запис даних на диск" (функціональна клавіша F2). Процедура виводить на дисплей екранну форму для вводу даних з первинних документів. Ввід даних здійснюється в такій послідовності:

 • місяць;
 • код сільськогосподарського підприємства;
 • шифр виробничих затрат;
 • вид утримань;
 • сума утримань.

Після вводу запису користувачеві пропонується продовжити ввід даних, натиснувши клавішу Enter, або завершити ввід, натиснувши клавішу Esc. В останньому випадку процедура припиняє роботу і повертає керування в програму.

Процедура VYVID. Призначення - читання вхідних даних з дискового файлу ZARPLATA.DAT та вивід їх на дисплей. Процедура викликається з головного меню програми при виборі пункту "Вивід файлу на дисплей" (функціональна клавіша F3). При ініціалізації процедури на екран виводиться екранна форма і відкривається вхідний файл ZARPLATA.DAT для читання. Записи файлу зчитуються з диска один за одним і виводяться на дисплей (див. додаток 5). Процедура завершує роботу при досягненні кінця файлу ZARPLATA.DAT і передає керування в програму.

Процедура SORT. Призначення - сортування записів вхідного файлу ZARPLATA.DAT. Процедура викликається з головного меню програми при виборі пункту "Сортування файлу" (функціональна клавіша F4). Сортування записів файлу здійснюється в памяті ПК методом прямого обміну. При запуску процедури записи вхідного файлу зчитуються в масив змінних, а по завершенні впорядкування переписуються у файл ZARPLATA.DAT. Після запису впорядкованого масиву на диск процедура передає керування головному блокові програми.

Процедура ZVEDENNYA. Призначення - вивід стрічки вихідного зведення на екран дисплею. Вхідна інформація для даної процедури знаходиться у файлі ZARPLATA.DAT. Виклик процедури здійснюється з головного меню програми при натисканні функціональної клавіші F7, тобто при виборі пункту "Вивід зведення на дисплей".

Дана процедура здійснює зчитування записів вхідного файлу та форматований вивід їх на друк з одночасним підрахунком підсумків по коду утримання та по коду с/г підприємства. При досягненні кінця файлу ZARPLATA.DAT процедура завершує свою роботу і передає керування в програму.

Блок-схема процедури представле

Похожие работы

1 2 3 > >>