Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

·визначення існуючого і майбутнього стану, структури зайнятості під кутом зору очікуваних і планованих змін в організації та в її структурних

Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

Контрольная работа

Менеджмент

Другие контрольные работы по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией

Академія педагогічних наук України

Університет менеджменту освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

з курсу: "Сучасні інформаційні системи і технології в управлінні персоналом"

 

 

 

Виконав студент

Кравченко Олександр Олександрович

 

 

 

 

 

 

Чернігів 2009 р.

 

ЗМІСТ

 

Розділ 1 Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства. Інформаційна база

1.1 Автоматизація управління трудовими ресурсами

1.2 Інформаційна база

1.3 Програмне забезпечення для автоматизації управління персоналом

Розділ 2 Методика та алгоритм розрахунку плану підготовки робітників за структурними підрозділами

2.1 Методика планування підготовки персоналу в системі управління трудовими ресурсами

2.2 Планування підготовки персоналу за допомогою спеціального програмного забезпечення ППП "Управління персоналом" АіТ (Москва)

Висновок

Список літератури

 

Вступ

 

Інформаційна система управління - це сукупність інформації, економіко-математичних методів і моделей, технічних, програмних, інших технологічних засобів і фахівців, а також призначена для обробки інформації і ухвалення управлінських рішень.

Успішність будь-якого бізнесу залежить, не в останню чергу, від кваліфікації персоналу підприємства, його уміння і бажання продуктивно працювати. Отже, питання продуманого управління персоналом повинні займати одне з ключових місць в загальній стратегії розвитку підприємства. Важлива роль в оптимізації управління співробітниками підприємства належить автоматизованим системам управління персоналом (так званим Human Resource systems).

Оперативно ухвалити правильне рішення зможе лише керівник, здатний швидко оцінити ситуацію, що склалася, на основі аналізу актуальної інформації про перебування справ на підприємстві. Тому важливим чинником умов використання HR-систем є можливість інтеграції системи кадрового обліку з системами бухгалтерського обліку і управління підприємством.

Потреба в розробці і застосуванні ефективних і адекватних реальній дійсності комп'ютерних програм, інформаційних систем і технологій сьогодні зростає, саме тому актуальність автоматизації управління персоналом цілком очевидна.

Мета автоматизації функцій управління - мінімізувати витрати праці по управлінню підприємством і створити максимально сприятливі умови інформаційного обслуговування фахівців при підготовці і ухваленні ними своєчасних і обґрунтованих рішень.

 

Розділ 1 Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства. Інформаційна база

 

1.1 Автоматизація управління трудовими ресурсами

 

Сучасні автоматизовані системи управління персоналом призначені для оптимізації роботи, в першу чергу, керівництва і персоналу кадрових служб підприємств (крім бухгалтерії і деяких інших підрозділів) і грають велику роль в підвищенні продуктивності їх праці. Зокрема, менеджери по персоналу за допомогою таких систем позбавляються від виконання рутинних операцій при роботі з кадрами, підготовці і обліку наказів (існують оцінки, що тільки на роботу з документацією по персоналу кадровики витрачають до 60% свого робочого часу).

Автоматизоване зберігання і обробка повної кадрової інформації також дозволяє ефективно здійснювати підбір і переміщення співробітників. Крім того, автоматизований розрахунок заробітної плати з урахуванням інформації про позиції штатного розкладу, відпустки, лікарняні, відрядження, пільги і стягнення дає можливість працівникам бухгалтерії точно і оперативно нараховувати зарплату, формувати бухгалтерські звіти, відносити витрати на собівартість. І це лише деякі з функцій сучасних автоматизованих систем управління персоналом.

Автоматизована інформаційна система для управління персоналом є сукупністю програмно-апаратних засобів і призначена для автоматизації роботи по управлінню кадрами на підприємстві.

Комплексні системи управління персоналом використовуються для автоматизації кадрової роботи на будь-якому підприємстві. В першу чергу, такі системи необхідні керівництву для отримання оперативної інформації з будь-якого питання, пов'язаного із структурою підприємства, штатним розкладом, вакансіями і інформацією про співробітників.

1.2 Інформаційна база

 

Інформація - це деякі відомості, знання про об'єкти і процеси реального миру. Разом з терміном "інформація" часто використовують слово "дані". Під час обробки значення інформації відсовується на другий план, а основну увагу звертають на форму уявлення, в цьому значенні дані - це інформація, представлена у формалізованому вигляді, який дозволяє передавати або обробляти її за допомогою технічних засобів.

Інформаційна система (ІС) - це програмно-апаратний комплекс, призначений для автоматизованого збору, зберігання, обробки і видачі інформації. Звичайно ІС мають справу з великими об'ємами інформації, яка має достатньо складну структуру.

Будь-хто ІС включає чотири компоненти: інформаційні засоби, програмні засоби (забезпечення), технічні засоби, персонал. Інформаційне забезпечення реалізується у вигляді файлової системи або у вигляді бази даних.

База даних (БД) - це сукупність описів об'єктів наочної області і зв'язків між ними, актуальних для конкретної наочної області.

Інформаційні бази автоматизованих систем управління трудовими ресурсами повинні мати інформацію стосовно персоналу, і підприємства в цілому.

Програми по автоматизації обліку персоналу в першу чергу повинні передбачати ведення особистих карток співробітників. З використанням особистих карток зазвичай ведеться повний облік даних про співробітників, включаючи переклади і призначення, відпустки, відрядження, лікарняні листи, заохочення, стягнення, пільги, дані про освіту, професії, відомості про дітей, дату і місце народження, сімейний стан і ін.

Програми повинні передбачати можливість фіксувати як можна більший набір різних даних (зокрема, наприклад, можливість зберігання і перегляд фотографій співробітників). У конкретній організації співробітник відділу кадрів або менеджер може вводити і надалі використовувати не всю сукупність ознак, а тільки ті дані, які необхідні в роботі. Особисті картки звільнених співробітників повинні передаватися в архів з можливістю їх подальшого пошуку і перегляду.

Одним з важливих завдань є ведення штатного розкладу організації. Програмне забезпечення повинне передбачати гнучке настроювання на структуру підрозділів фірми. Обмеженням по вибору програмного комплексу для крупних організацій може послужити відсутність необхідної кількості рівнів ієрархії (підлеглості) підрозділів. Повинні фіксуватися відомості про штатні посади, оклади, надбавки і т.д. Незайвою можливістю є швидкий перерахунок штатного розкладу всього підрозділу або організації, наприклад, можливість помножити всі оклади на який-небудь поправочний коефіцієнт.

Наступним питанням є ведення наказів по кадрах, зокрема їх формування, облік, перенесення наказів в штатний розклад. Повинні бути враховані особливості всієї сукупності різноманітних наказів, зокрема про прийом на роботу, про відпустки, відрядження, переміщення, звільнення, заохочення, стягнення і ін.

Засоби системи повинні мати можливість отримання довідкової інформації в будь-яких розрізах за будь-який період часу або на будь-який момент часу, зокрема статистичних даних, довідок по встановлених формах, довідок по довільних формах.

Можливості по обміну даними з іншими системами дозволять експортувати інформацію, наприклад в програму розрахунку заробітної плати, або передати анкетні дані до Пенсійного фонду.

Якщо декілька фахівців одночасно повинні працювати із загальною інформацією по співробітниках, засоби програми повинні передбачати можливість такого режиму експлуатації з використанням мережі персональних комп'ютерів.

В даний час до будь-якої автоматизованої системи пред'являються вимоги, пов'язані з можливістю її настройки при друці сформованих документів, зокрема наказів, штатного розкладу, довідок, особистих карток і т.д. Програми повинні володіти достатньою гнучкістю і можливістю адаптації до форм вихідних документів, прийнятих в конкретній організації.

 

1.3 Програмне забезпечення для автоматизації управління персоналом

 

ППП "ФАРАОН"

Автоматизована система управління персоналом "Фараон" - це сучасна комп'ютерна програма, що поєднує в собі функції автоматизації управління персоналом і кадрового діловодства. Головними особливостями системи Фараон є її наочність, зручність, гнучка настройка, можливість вести декількох юридичних осіб одночасно, а також інтеграція з пакетом програм Microsoft Office.

Фараон надає всім користувачам єдиний інформаційний простір. Проте, залежно від службових повноважень співробітників, можна дозволити їм різні права доступу до інформації. Фараон представляє організаційну структуру компанії у вигляді ієрархічного "дерева", що відображає вкладеність підрозділів і посад. Таке представлення організаційної структури має наступні переваги:

Наочність структурних перетворень

Графічне представлення організаційної структури зручно тим, що дає можливість легко виконувати складні структурні перетворення.

Кадровий аналіз по структурі організації

Завдяки графічному представленню організаційної структури у користувачів Фараона розвивається цілісний погляд на свою компанію і з&

Похожие работы

1 2 3 > >>