Аварийное и долгосрочное прогнозирование аварий с ОХР

Крім того, робітники ХНО повинні бути забезпечені протигазами зі змінними коробками типу „А” без/з проти аерозольним фільтром (ПАФ коробки

Аварийное и долгосрочное прогнозирование аварий с ОХР

Информация

Безопасность жизнедеятельности

Другие материалы по предмету

Безопасность жизнедеятельности

Сдать работу со 100% гаранией

Вступ1

Терміни і визначення [2]3

Глава 1. Довгострокове прогнозування наслідків можливої аварії на хімічно небезпечному об'єкті з виливом НХР5

1.1. Характеристика фізичних, хімічних та токсичних властивостей хлорпікрину5

1.2. Визначення глибини зони можливого хімічного забруднення [2]5

1.3. Визначення параметрів зон хімічного забруднення [2]6

1.4. Визначення часу підходу забрудненого повітря до заданого населеного пункту [2]6

1.5. Визначення часу випаровування розлитого хлорпікрину [2]6

1.6. Визначення можливих втрат серед робітників обєкту та населення [2]6

1.8.Нейтралізуючі речовини7

1.9.Засоби індивідуального захисту7

Висновок8

Глава 2. Аварійне прогнозування можливих наслідків аварії на хімічно небезпечному об'єкті з викидом НХР9

2.1. Характеристика фізичних, хімічних та токсичних властивостей диметиламіну9

2.2. Визначення глибини зони можливого хімічного забруднення9

2.3. Визначення параметрів зон хімічного забруднення10

Висновок10

Глава 3. Визначення характеру НХР, засобів захисту та відповідних дій при аварії на залізничному транспорті з виливом НХР11

3.1. Небезпечний вантаж і ступінь його токсичності11

3.2. Основні властивості тетрафторетану і види небезпеки11

3.3. Засоби індивідуального захисту і їх характеристика11

3.4. Нейтралізація тетрафторетану11

3.5. Необхідні дії в різних умовах11

3.6. Заходи першої допомоги при ураженні.12

Висновок12

Заключна частина12

Загальні висновки13

Список літератури13

 

Вступ

В наш час у промисловості та у сільському господарстві людина використовує десятки тисяч різноманітних хімічних речовин, при цьому, щороку кількість їх збільшується на 200 1000 нових речовин [1]. Володіючи величезними можливостями, хімія створює небачені у природі матеріали, помножує родючість землі, полегшує труд людини, економить його час, вдягає та лікують його. Це є причиною широкої хімізації народного господарства, бурного розвитку в останні десятиріччя хімічної промисловості. У звязку з цим зростають обєми виробництва, використання, зберігання та перевезення різноманітних хімічних речовин, серед яких є дуже небезпечні для здоровя людини.

Часто фізико хімічні властивості небезпечних хімічних речовин (НХР) визначають їх здатність переходити у вражаючий стан і створювати вражаючі концентрації. Найбільше значення мають.[1]:

Агрегатний стан речовини. За звичайних умов НХР можуть бути у твердому, рідкому та газоподібному стані.

 

Таблиця 1. Характеристика стану НХР в атмосфері. [1]

Вид стануДіаметр часток, мкмОсобливості розповсюдження у повітріПара або газменше 0,001домішка, що не осідаєАерозоль, що не осідаєвід 0,001 до 30домішка, що не осідаєАерозоль грубодисперснийвід 30 до 500домішка, що осідаєАеросуспензіябільш 500домішка, що осідаєРозчинність НХР у воді та різного роду органічних розчинниках. Розчинність здатність одної речовини рівномірно розподілятися у середовищі іншої або інших речовин, утворюючи розчин. Розчинність НХР у воді та органічних розчинниках має важливе значення. Висока розчинність у воді може привести до сильного зараження водойм, внаслідок чого вони довгий час можуть уявляти небезпеку для людини довгий час, однак висока розчинність одночасно може дозволити при необхідності використовувати розчини різних речовин для дегазації (нейтралізації) НХР.

Щільність речовини та її газової фази. Якщо щільність НХР більше ніж щільність води, то НХР буде проникати в глибину водойми забруднюючи її. Якщо щільність газової фази ТНР більше ніж щільність повітря, то НХР буде накопичуватися у знижених місцях рельєфу місцевості, утворюючи невтримні концентрації.

Гідроліз розкладання речовини водою. Чим вище гідролітична стійкість НХР, тим довше її вражаюча дія

Летючість здатність речовини переходити у газоподібний стан. Кількісною характеристикою летючості є максимальна концентрація пари НХР при певній температурі.

Тиск насиченої пари. Визначає летючість та відповідно тривалість вражаючої дії НХР.

Коефіцієнт дифузії є характеристикою процесу дифузії. Швидкість випаровування НХР прямо пропорційна його коефіцієнту дифузії у повітря

Теплоємність визначає характер викиду та випаровування НХРз поверхні при аварії.

Теплота випаровування є однією з важливих фізико хімічних характеристик, що визначають характер викиду та наступного випаровування НХР.

Температура кипіння дозволяє побічно судити про летючість НХР та характеризує тривалість вражаючої дії. Чим вище температура кипіння, тим повільніше випаровується НХР.

Температура замерзання температура при якій рідина втрачає рухомість та при нахиленні пробірки з продуктом на кут 450 його рівень залишається постійним протягом 1 хвилини.

Вязкість властивість рідких, а також газоподібних речовин опиратися течії під дією зовнішніх сил. Вязкість робить вплив на характер поведінки НХР у аварійному випадку( характер дроблення, усмоктування та ін.)

Корозійна активність властивість руйнувати оболонки в яких зберігається або транспортується НХР.

Крім названих максимальна концентрація, теплове розширення і стискальність, температура спалаху та ін. Всі ці характеристики необхідні при оцінюванні хімічної небезпечності виробництва, використання, збереження та перевезення НХР, при прогнозуванні та оцінюванні наслідків аварій на хімічно небезпечних обєктах (ХНО).

По ступеню токсичності при інгаляційному та пероральному шляхах поступлення в організм хімічні речовини можна розділити на шість груп.

Таблиця 2. Токсичність хімічних речовин [1]

Група токсичностіLC50 або частково смертельна концентрація, мг/лLD50 або частково смертельна доза мг/кгДуже токсичнінижче 1нижче 1Високотоксичні1-51-50Сильно токсичні6-2051-500Помірно токсичні21-80501-5000Малотоксичні81-1605001-15000Практично нетоксичнівище 160вище 15000До найбільш небезпечних відносяться: деякі сполучення металів, карбоніли металів, речовини, що містять ціаногрупу, сполучення фосфору, фторорганічні речовини, хлоргідрини, галогени, та ін.

До дуже токсичних та високотоксичних хімічних речовин відносять: мінеральні та органічні кислоти, луги, сполучення сірки, хлор та бромзаступні похідні вуглеводнів, деякі спирти та альдегіди кислот, органічні та неорганічні нітро та аміносполучення, феноли, крезоли та їх первісні, гетероциклічні сполучення.

До помірно токсичних, малотоксичних і практично нетоксичних хімічних речовин, які не уявляють собою небезпеки відноситься всі останні хімічні сполучення.

Пестициди препарати, що призначені для боротьби з шкідниками сільського господарства, бурянами та т.п. Багато з цих сполучень дуже шкідливі для людини. За хімічним складом пестициди можна розділити на групи: фосфорорганічні сполучення, карбомати, хлорорганічні сполучення, ртутьорганічні сполучення, похідні феноксіуксусної кислоти, похідні діпіріділу, органічні нітросполуки.

Для характеристики токсичності НХР використовуються поняття: гранична концентрація, межа стерпності, смертельна концентрація, смертельна доза.

Гранична концентрація це мінімальна ефективна концентрація, тобто найменша кількість речовини, що може викликати відчутний фізіологічний ефект. При цьому уражені відчувають лише первинні ознаки враження та в цілому зберігають працездатність.

Межа стерпності це мінімальна концентрація, яку людина може витримувати без стійкого ураження. В промисловості у якості межі стерпності використовується гранична припустима концентрація (ГПК). ГПК регламентує допустимий ступінь забруднення НХР повітря робочої зони та використовується у цілях дотримання вимог правил техніки безпеки.

 

Таблиця 3. класифікація НХР по ступеню впливу на організм людини [1]

ПоказникНорма для класу небезпечності1 го2 го3 го4 гоГПК НХР у повітрі робочої зони, мг/м3менше 0,10,1-11,1-10більше 10Середня смертельна доза при введенні у шлунок, мг/кгменше 1515-150151-500більше 500Середня смертельна доза при нанесенні на шкіру, мг/кгменше 100110-500501-2500більше 2500Середня смертельна концентрація у повітрі, мг/м3менше 500500-50005001-50000більше 50000Крім всього вище названого важливими факторами є метеоумови. В залежності від температури повітря, його швидкості, ступеню вертикальної стійкості повітря (СВСП), тиску, вологості, хмарності, опадів формуються зони забруднення НХР. Так при підвищенні температури глибина розповсюдження забрудненого повітря збільшується. Зі збільшенням швидкості зменшується кут сектора зони можливого хімічного зараження, але наряду з цим підвищення швидкості вітру приводить до більш інтенсивного перемішування повітряних мас, що в свою чергу призводить до зменшення концентрації НХР і зменшення глибини розповсюдження хмари забрудненого повітря. СВСП характеризує рух повітряних мас в приземному шарі. Цей рух обумовлено різницею температури, а відповідно і щільності повітря на поверхні ґрунту (висота =0м) та 2м. В залежності від розподілу температур розрізняють:інверсіюt0 < t2

ізотерміюt0 = t2

конвекціюt0 > t2.

При однаковій швидкості вітру глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря при інверсії приблизно в 3,5 4,5 рази більша за глибину розповсюдження при конвекції.

Терміни і визначення [2]

В основі курсової роботи лежить затверджена Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи „Методика прогнозування наслідків вил

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>