Зовнішньоекономічна діяльність та її вплив на ефективність діяльності підприємств харчової промисловості на прикладі рибопереробного підприємства АТЗТ компанія "Бастіон"

Аналіз динаміки росту абсолютних обсягів експорту та імпорту загальної товарної маси товарів харчової промисловості, продукції рибної галузі та динаміки показників

Зовнішньоекономічна діяльність та її вплив на ефективність діяльності підприємств харчової промисловості на прикладі рибопереробного підприємства АТЗТ компанія "Бастіон"

Дипломная работа

Юриспруденция, право, государство

Другие дипломы по предмету

Юриспруденция, право, государство

Сдать работу со 100% гаранией
. Проблеми трансформації вітчизняного аграрного комплексу та харчової промисловості зокрема, а також можливості їх адаптації до європейського ринку, знайшли висвітлення у працях Б. Борщевського, А. Гайдуцького, С. Демяненка, С. Кваши, І. Кириленка, О. Луки, О. Могильного, Б. Пасхавера, П. Саблука, М. Хорунжого, В. Юрчишина та інших. У світовій економічній літературі суттєвий внесок в розробку проблеми диверсифікації продовольчого комплексу зробили Ш. Крамон-Таубадель, Л. Штріве, Е. Ковальов, Г. Йоффе, Ч. Баррет, Дж. Робін, Б. Хагес, Ш. МакКічен та ін.

Актуальність теми дипломного дослідження полягає в тому, що провідним напрямком світогосподарського розвитку останніх десятиліть (особливо останнього) є поступовий перехід багатьох країн до економіки відкритого типу. Він передбачає ліквідацію державної монополії зовнішньої торгівлі, використання різних форм спільного підприємництва, організацію зон вільного підприємництва, інтеграцію господарського комплексу в світове господарство та світовий ринок. Одним з найважливіших критеріїв цього переходу є сприятливий інвестиційний клімат країн, що стимулює приплив капіталовкладень, технології , товарів. Внутрішній ринок доступний для таких надходжень, але водночас відкрита економіка не допускає безконтрольності у зовнішньоекономічних зв ' язках. Вона вимагає активного державного регулювання структури експорту та імпорту, руху капіталів, митної, валютної, податкової, кредитної та інвестиційної політики тощо, щоб не допустити одностороннього переважання економічно розвинених країн

Обєкт дослідження підприємство рибопереробної підгалузі харчової промисловості АТЗТ компанія "Бастіон" (м.Дніпропетровськ)

Предмет дослідження експортна та імпортна діяльність підприємства АТЗТ компанія "Бастіон" по виготовленню на експорт в США та Європу морожено-вакуумованого філе судака та окуня (добутого в внутрішніх водах України, Росії та Білорусії) та виготовленню для споживання в Україні продукції з імпортованих морожених тушок мінтая, хека, мерлузи з Китаю та Аргентини.

Мета досліджень дипломної роботи - вивчення закономірностей та принципів діяльності підприємства в галузі міжнародної торгівлі рибною продукції імпорт океанічної риби для переробки та реалізації на території України та експорт морожено-вакуумованої прісноводної та прибрежно-морської риби, вирощеної за допомогою аквакультури в Україні, оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, побудова та обгрунтування пропозицій по оптимізації схем зовнішньоекономічних розрахунків підприємства.

Для досягнення мети дослідження потрібно вирішити такі завдання:

1. Дослідити сутність та законодавче поле зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємств в України;

2. Провести аналіз світового досвіду основних форм ЗЕД та впливу вступу України до СОТ на ЗЕД підприємств, в тому числі на рибопереробну галузь;

3. Дослідити загальні оцінки динаміки розвитку ЗЕД підприємств України за останні 5 років (2003 2007 роки);

4. Дослідити характеристики сучасного стану, проблем та перспектив розвитку ЗЕД підприємств рибопереробної підгалузі харчової галузі економіки України;

5. Дослідити світові тенденції розвитку рибопереробної підгалузі харчової промисловості

6. Провести економічну діагностику та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства АТЗТ компанія “Бастіон”;

7. Виконати SWOT аналіз внутрішніх проблем розвитку та зовнішніх факторів конкурентного впливу на діяльність АТЗТ компанія "Бастіон";

8. Виконати PEST аналіз зовнішніх умов впливу на діяльність АТЗТ компанія "Бастіон";

9. Ідентифікувати основні проблеми в діяльності підприємства АТЗТ компанія "Бастіон" та дати оцінку основних напрямків їх вирішення;

10. Розробити заходи підвищення ефективності ЗЕД підприємства АТЗТ компанія "Бастіон".

Методи досліджень: історичний метод, метод порівнянь та аналогій, дедуктивний метод, метод проведення горизонтального (індексно-хронологічного) та вертикального (структурно-хронологічного) аналізу показників експорту імпорту продукції та її реалізації на внутрішньому ринку, фінансово- балансової звітності підприємства, побудування алгоритмів та програм розрахунків на ПЕОМ(EXCEL).

Інформаційно-методологічна база досліджень дипломної роботи звітні документи АТЗТ компанія "Бастіон" за 2002 - 2007 роки.

Практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження полягає в ідентифікації при економічному аналізі діяльності АТЗТ компанія “Бастіон” причин зниження ефективності його зовнішньоекономічної діяльності за рахунок неоптимальної схеми грошових розрахунків та обґрунтуванні пропозицій антикризових заходів по виведенню підприємства з зони збитковості та низької платоспроможності, що фактично привело до передачі 40% статутного капіталу у вигляді банківських відсотків за кредити.

 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

 

  1. Сутність та законодавче поле зовнішньоекономічної діяльності підприємств в України

 

Для сучасного періоду міжнародного економічного розвитку характерне широке залучення країн у міжнародні взаємозв'язки. Це пов'язане з тим, що масштаби сучасного виробництва переросли національні рамки. У міжнародних масштабах переміщуються не лише товари, а й фактори виробництва, насамперед капітал та робоча сила. Охопленою сферою стала не лише сфера обігу, а й сфера виробництва. Для нормального підтримання і розвитку національного виробництва стає необхідним взаємодія з іншими країнами, участь у міжнародному поділі праці та обміні. Посилюється інтернаціоналізація виробництва й усього господарського життя, що стало основою формування світового господарства [97].

Наведені вище міркування відображені у понятті світове господарство :

  1. світове (всесвітнє) господарство це сукупність національних господарств, взаємозв'язаних міжнародним поділом праці, міжнародними економічними відносинами;
  2. світове господарство сукупність національних економік країн світу, поєднане мобільними факторами виробництва;
  3. сучасне світове господарство - це сукупність національних економік, що перебувають у тісній взаємодії і взаємозалежності, глобальний економічний організм, підпорядкований об'єктивним законам ринкової економіки;
  4. світове господарство - це сукупність міжнародних відносин у взаємозв'язку з продуктивними силами та відповідним механізмом регулювання та управління;

Світове господарство є складною комплексною системою з досить чіткими межами, якісними і кількісними параметрами. Його не треба ототожнювати зі світовою економікою, яка стосується здебільшого продуктивних сил, їхніх національних та регіональних особливостей. Відмінність світового господарства від світового ринку полягає в тому, що воно проявляється насамперед через міжнародний рух факторів виробництва та товарів(меншою мірою). Для світового ринку переважно характерне міжнародне переміщення товарів, міжнародна торгівля. Світове господарство поєднує усі основні параметри світового ринку і доповнює його новими суттєвими рисами, пов'язаними з міжнародною мобільністю факторів виробництва.

Характерними рисами сучасного світового господарства є [97] :

  1. розвиток міжнародного переміщення факторів виробництва, передовсім у формах ввезення вивезення капіталу, робочої сили, технології;
  2. зростання на цій основі міжнародних форм виробництва на підприємствах, розташованих в декількох країнах, насамперед у рамках транснаціональних корпорацій (ТНК);
  3. економічна політика держав у підтримці міжнародного руху товарів і факторів виробництва на двосторонній та багатосторонній основах;

- 粨湜・褊・ 裲・黑ウ・ 箋蓐胛 ・ ・ ・瑾 矜・瑣・・ 蒟珞  ・趾褞赳粹頷 髜 ' コ蓖瑙・.

Сьогодні в Україні суб'єкти господарювання мають можливість активно брати участь в міжнародному економічному співробітництві.

Нормами Закону Україні від 16.04.91 № 959-ХІІ “Про зовнішньоекономічну діяльність” [4] (далі Закон №959) визначено, що зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

У загальному вигляді міжнародна торгівля є засобом, за допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати продуктивність своїх ресурсів і таким чином збільшувати загальний об'єм виробництва. Суверенні держави, як і окремі особи і регіони країни, можуть виграти за рахунок спеціалізації на виробах, які вони можуть виробляти з найбільшою відносною ефективністю, і подальшого їх обміну на товари, які вони не в змозі самі ефективно виробляти. У основі вивчення питання "Чому країни торгують?" лежать дві обставини. По-перше, економічні ресурси - природні, людські, інвестиційні - розподіляються між країнами світу надто не рівномірно; країни істотно відрізняються по своїй забезпеченості економічними ресурсами. По-друге, ефективне виробництво різних товарів вимагає різних технологій або комбінації ресурсів.

ト・ 胛・粹頷 粨莎・ 鉋粹ウ・裲・黑ウ錞 莎・濵ウ 浯・赳 16 ⅲ濵粹頷 粨・ウ・, 浯粢蒟湜・ 浯 ・.1.1.

フ琺趺 ウ 粨蒻 ヌナト 箋蒡碣琥褊ウ ・ 裲ⅱ  ウ・ⅱ 籵・ ウ ・.

ト褞赳粹・ 胚・籵澵 鉋粹ウ・裲・黑ウ錞 莎・濵ウ 鈞砒鉐褶 :

- 鈞 裲・黑ウ頷 ウ炅褞褥ウ・ モ・狒湜  鈞・澵頷 ウ炅褞褥ウ・ ・'コ・ウ・ 鉋粹ウ・裲・黑ウ錞 莎・濵ウ;

- 粽澵 粹頷 ・跋鞣ⅲ・ 蓁 ・'コ・ウ・ 鉋粹ウ・犱鮱・濵・錞 莎・濵ウ 鈔鞣瑣・ 糂ウ 粨蒻 ・蔡コ・頽・錞 莎・濵ウ 淲鈞・跫・ 箋・  粱瑰濵ウ  糂ウ 浯・・ 粨・瑙・ 蒡莎・ ウ ・莎鴦淲澵 ウ涬褥・;

- 鈞ⅶⅸ褊・ ・渼褊ソ  ・・ウ萵 ・濵・・銕・ ・ 褞ウ 鉋粹ウ・裲・黑ウ錞 莎・濵ウ.

フウ跫瑩鮏淲 裲・黑ウ・ ウ糅髜ウ頽・ コ 鮏湜・ ウ・ 胛・粹頷 ・ⅱウ・ 鈔頸・ 裲・黑ウ・ ・跫錞 ・狒湜 . ナ・濵・ウ  ・珞魵ウ ⅲ濵粨 鉋粹ウ・-裲・黑ウ錞 莎・濵ウ ・ モ・狒昕 肭瑟褊籵昕 ヌ瑕・黑 苫 鉋粹ウ・裲・黑ウ・ 莎・昕・ [4].

 

Похожие работы

< 1 2 3 4 5 6 > >>