WEB сервис поиска терминалов банка

  Zoho Online Office, Word Processor, Spreadsheet, Presentation, CRM Электронный ресурс Режим доступа: http://zoho.com/ 16.02.2008 г. Загл.

WEB сервис поиска терминалов банка

Курсовой проект

Компьютеры, программирование

Другие курсовые по предмету

Компьютеры, программирование

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки

Факультет компютерних наук

Кафедра програмного забезпечення ЕОМ

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

WEB сервіс пошуку терміналів банку

(Тема курсового проекту )

 

 

Студент гр. ПЗАСс-10-2 Яворський С.В

Керівник проекту асистент Новіков Ю. С

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра: Програмного забезпечення ЕОМ

Дисципліна: Комплексний курсовий проект

Спеціальність: Програмне забезпечення автоматизованих систем

Курс 5. Група ПЗАСс-10-2. Семестр ІХ.

 

 

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект студента

Яворського Сергія Володимировича

 

  1. Тема проекту: Автоматизована система пошуку терміналів банку
  2. Термін здачі студентом закінченого проекту: 15 січня 2011 р.
  3. Вихідні дані до проекту: Дані банків, координати розташування - терміналів, відділень банку
  4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки: Введення, аналіз предметної області банківської системи, огляд існуючих систем банківського напрямку, управління системою пошуку банків та їх терміналів, електронні гроші, постановка задачі, обґрунтування вибору технології розроблення, програмного середовища та мови програмування, мова програмування, технологія розроблення ASP.NET, середовище розроблення Visual Studio 2008, розроблення структури системи менеджменту процессу знаходження банківських терміналів: модулі моніторингу появи нових терміналів та відділень банків, проектування програмної системи, визначення функціональної моделі системи, визначення структури бази даних, описання програмної реалізації системи, висновок, перелік посилань
  5. Перелік графічного матеріалу (зміст слайдів на презентацію): Актуальність, мета розробки, класи користувачів, декомпозиція функції навчання, схема бази даних, інтерфейс користувачів, висновок
  6. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

№Назва етапуТермін виконання1Видача теми ККП, узгодження і затвердження теми 20-10-2010 22-10-2010 р. 2Огляд існуючих систем, постановка задачі, вибір середовища проектування.22-10-2010 06-10-2010 р. 3Формування функціональних вимог щодо системи, яка проектується.06-11-2010 14-11-2010 р. 4Об'єктна декомпозиція системи, яка проектується, її моделювання.14-11-2010 26-03-2010 р. 5Розробка бази даних.26-11-2010 06-11-2010 р. 6Кодування програмної системи, яка проектується.06-12-2010 28-12-2010 р. 7Тестування і доопрацювання розробленої програмної системи. Розробка програмної документації.28-12-2010 03-01-2011 р. 8Оформлення пояснювальної записки, додатків, графічного матеріалу.03-01-2011 05-01-2011 р. 10Перевірка виконаного проекту керівником, допуск до захисту 05-01-2011 10-01-2011 р. 11Захист проекту 10-01-2011 15-01-2011 р.

Студент гр. ПЗАСс-10-2 Яворський С.В.

Керівник асистент Новіков Ю.С.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

 

«15» січня 2011 р.

 

РЕФЕРАТ / ABSTRACT

 

Пояснювальна записка до комплексного курсового проекту : 39 ст., 4 рис., 1 табл., 14 джерел.

Обєктом дослідження є процес взаємодії сервісу пошуку з клієнтом.

Методом розробки обрано технологію систем автоматизованого пошуку терміналів: надання широкого спектру інформації про існуючі банки, надання інформації про місце їх знаходження. Середовище для розробки системи взаємодії обрано Visual Studio 2008, мова програмування C#.

Метою роботи є розробка системи для моніторингу та пошуку терміналів, відділень банків. Дана система дозволить створити загальний робочий простір для всіх учасників процесу пошуку, яке інформуватиме про стан процесу знаходження. Також система створює ресурс для учбових матеріалів в Інтернеті. Робота ґрунтується на досвіді міжнародної співпраці кафедри ПОЕВМ Харківського національного університету радіоелектроніки по підготовці фахівців в області розробки програмного забезпечення. Основною метою даної роботи є спрощення пошуку відделень банків та банкоматів на території нашої країни.

ПОШУК, ВІДДІЛЕННЯ, БАНК, МОНІТОРИНГ, МЕНЕДЖМЕНТ, , ASP.NET, СХЕМА БАЗИ ДАНИХ.

 

Explanatory note to the complex course of the project: 53 sec., 35 fig., 1 tab., 15 sources.

The object of research is a process of interaction with client service search.

The method chosen technology development of automated search terminals: pektru provide wide information about existing banks, provide information on where to find them. A framework for developing a system of interaction selected Visual Studio 2008 programming language - C #.

The aim is to develop a system for management, monitoring and retrieval terminals and bank branches. This system will create a common workspace for all participants of the search, which inform the process of finding the state. Also, the system creates a resource for educational materials on the Internet. The work is based on the experience of international cooperation department POEVM Kharkiv National University of Radio Electronics in training specialists in the field of software development. The main purpose of this paper is to simplify the search bank branches and atms in the country.

SEARCH, BRANCH, BANK, MONITORING, MANAGEMENT, ASP.NET, DATABASESHEMA, WCF.

 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

 

ADO ActiveX Data Objects

ASP Active Server Pages

ECMA European Carton Makers Association

IDEF Integrated DEFinition

IIS Internet Information Service

ISO International Organization for Standardization

UI User Interface

URL Universal Resource Locator

 

ВВЕДЕНИЕ

 

С развитием научно-технического прогресса и электронных технологий современный человек оказался буквально окружен электронными интерактивными сервисами. Банкоматы, терминалы, автозаправочные колонки, персональные компьютеры, сотовые телефоны, электронные органайзеры (КПК и смартфоны) без этого сложно представить жителя ХХІ века. Они облегчают нашу жизнь, делают ее мобильнее, удобнее, комфортнее. Поэтому очень важно, чтобы нахождение того или иного банкомата или банковского отделения было быстрым и безболезненным. Именно поэтому данная разработка является актуальной.

На данный момент такова проблема стоит очень остро, так как в нашей стране официально зарегистрировано 170 банков, половина из которых имеет большую сеть терминалов во всех населенных пунктах Украины. Количество банков так велико, что зачастую предприятия и фирмы на которых работает население, используют не общий для всех банк, а разные банки. Из-за этого возникает проблема люди пользуются услугами разных банков.

Зачастую, если человек хочет снять наличные, он хочет это сделать как можно скорее, то есть речь может идти не о прямом посещении клиентом отделения банка, а о снятии наличных в терминалах банка. Терминалы банков в основном разбросаны по городу, и найти их не так уж легко, они установлены в супермаркетах, магазинах, аптеках. То есть, там, где человек бывает как можно чаще и тем самым может всегда воспользоваться услугами банкоматов.

Зачастую люди получают зарплату “на карточки”, такая же ситуация и со стипендиями и пенсией. Но большинство людей предпочитают сразу же снимать деньги со счёта, доверяя наличным.

Банковские карты, несомненно, имеют ряд достоинств и недостатков. Среди достоинств стоит отметить такие как маленький размер, нет необходимости носить с собой большую сумму наличных денег, при поездки за рубеж нет проблемы с обменом валюты, а также простота и удобство использования.

К сожалению, наша страна не Канада, в которой всего 4 банка на страну, сеть терминалов огромна, и принявшись за поиски банкомата не факт, что за углом стоит именно тот терминал, который необходим Вам.

Именно с целью поиска терминала нужного банка и разрабатывается наш проект. Система позволит найти необходимый терминал банка в считанные секунды, выведет на карту ближайшие банкоматы в зависимости от местонахождения пользователя.

 

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОИСКА

 

  1. Обзор существующих систем автоматизированного поиска

 

Автоматизация банковских технологий в нашей стране прошла несколько этапов своего развития. Первоначально это были достаточно простые программные продукты, которые автоматизировали отдельные аспекты банковской деятельности на базе традиционных СУБД.

Процесс автоматизации банковских технологий перешел на новый этап в конце 80-х начале 90-х годов. Это напрямую связано с банковской реформой 1989 года, когда на рынке банковских услуг появились коммерческие банки (КБ).

С развитием финансового и фондового рынков сфера деятельности КБ расширялась, возрос и объем перерабатываемой информации.

В новых условиях стал неизбежным переход к комплексной автоматизации банковской деятельности. В силу различия банков по размерам, структуре, используемой методологии, т.е. всех тех параметров, которые, в первую очередь, характеризуют банк как объект приложения информационных технологий, расширился круг используемых ими АБС.

На рынке программных средств банковских технологий появились организации поставщики, такие как, «Программ банк», «Инверсия», «Асофт», «Rstyle», «Diasoft» и другие, которые начали активно удовлетворять имеющийся спрос.

Выбор банками тех или иных систем автоматизации связан, как правило, с соотношением цен

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>