Звітність підприємств

№ДатаЗміст операціїСумаДтКт1. 01.09Оголошено збільшення статутного капіталу12000046402.04.09Внесено грошові кошти як внесок до статутного капіталу (50% від оголошеного розміру статутного капіталу)60000311463. 04.09Внесено

Звітність підприємств

Курсовой проект

Менеджмент

Другие курсовые по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией
ктивів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів.

У статті «Інші звичайні доходи» (код рядка 050) відображаються дивіденди; відсотки; доходи від участі в капіталі та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій; дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів i майнових комплексів; дохід від неопераційних курсових різниць; інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не повязані з операційною діяльністю підприємства.

У рядку 060 «Надзвичайні доходи» відображаються доходи від інших подій та операцій, які відповідають визначенню «надзвичайні події».

По рядку 070 «Разом чисті доходи» відображається алгебраїчна сума доходів, що відображена в рядках 030, 040, 050 та 060.

При заповненні статей про елементи витрати операційної діяльності (рядки 090- 120) слід керуватися Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318.

У статті «Інші звичайні витрати» (рядок 150) відображаються витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства, повязані із залученням позикового капіталу; втрати від участі в капіталі; інші витрати які виникають в процесі звичайної діяльності, але не повязані з операційною діяльність підприємства.

У статті «Надзвичайні витрати» (рядок 160) відображаються втрати від надзвичайних подій, включаючи затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій; втрати від інших операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.

Рядок 170 « Податок на прибуток» заповнюється підприємствами які використовують загальну систему оподаткування.

Рядок 180 «Разом витрати» є алгебраїчною сумою всіх витрат, наведених в рядках 90-170. Сума всіх витрат і в тому числі по рядку 180, наводиться в дужках. У статті «Чистий прибуток (збиток)» (рядок 190) відображається чистий прибуток або чистий збиток різниця між сумою чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і сумою всіх витрат.

 

2. Склад та особливості формування податкової звітності підприємства

 

Податкова звітність це звітність про нарахування та сплату субєктами господарської діяльності і фізичними особами податків, внесків та зборів, визначених законодавством України. Податкова звітність містить інформацію про валові доходи та валові витрати, фінансові результати та розрахунок сум податків, що підлягають сплаті до бюджету, а також надмірно сплачених сум, що підлягають відшкодуванню, періодичність її подання визначається в основному Законами України про відповідні види податків, внесків і зборів.

Податкову звітність подають до податкових органів за підсумками звітного періоду у встановлений законодавством строк. Терміни здійснення податкової звітності встановлюються по кожному податку окремо. Першим днем подання податкової звітності вважають день, що йде за днем закінчення звітного податкового періоду. Якщо останній день подання податкової звітності є вихідним або святковим, то днем подання звітності вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день. Граничні терміни подання податкової звітності можуть бути продовжені за правилами і на підставах, передбачених податковим законодавством.

При складанні звітності необхідно дотримуватись певних вимог. Це, зокрема, об'єктивність, точність і достовірність звітних показників. Вони повинні ґрунтуватися на даних бухгалтерського обліку і суворо їм відповідати. Звітні документи повинні подаватись у встановлені строки. Звітні форми повинні бути заповнені чітко, щоб не можна було двояко читати написані цифри. Будь-які підчистки чи необумовлені виправлення у звітності не допускаються. Якщо ж виникла потреба внести обґрунтовані зміни показників в окремі форми звітності, це завіряється керівником малого підприємства і головним бухгалтером.

 

2.1 Особливості формування Податкової декларації з податку на прибуток підприємства ТзОВ «Формат-М»

 

Декларація складається з заголовкової частини, двох основних розділів і 10 додатків. Декларація подається до ДПІ незалежно від того, чи виникають у підприємства Податкове зобовязання чи ні.

Податок на прибуток розраховується в декларації наростаючим підсумком за рік. Джерелами заповнення Декларації є дані про валові витрати, валові доходи, які відображаються в спеціальних реєстрах податкового обліку.

Декларація заповнюється в гривнях без копійок. Додатки подаються до Декларації лише в тому випадку, якщо є необхідність їх заповнення.

Декларація складається і подається в ДПІ за квартал, півріччя і 3 квартали подається спрощена декларація, а за рік повна.

У заголовній частині декларації відображаються повна назва підприємства, зареєстрованого в установленому порядку, ідентифікаційний код, код виду економічної діяльності, місцезнаходження та номер телефону платника (факс, електронна адреса - за бажанням).

У рядку 01 вказуються валові доходи від усіх видів діяльності. У рядку 02 відбувається корегування валових доходів. У рядку 03 записується вже скорегований валовий дохід. Тобто рядок 01 ± рядок 02.

У рядку 04 вказуються валові витрати. Підприємство мало валові витрати при придбанні матеріалів, витрати на оплату праці, сума страхового збору до фондів державного загальнообовязкового страхування, інша сума податків і зборів, витрати на поліпшення основних фондів, інші витрати. У рядку 05 відбувається корегування валових витрат. У рядку 06 записується вже скореговані валові витрати. Тобто рядок 04 ± рядок 05.

У рядку 07 вказуються амортизаційні відрахування. У рядку 08 визначається обєкт оподаткування. В рядку 11 вказується прибуток, що підлягає оподаткуванню. В рядку 12 вказується нарахована сума податку.

В рядку 14 вказується податкове зобовязання звітного періоду (рядок 12- рядок 13). В рядку 16 вказується сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року. А в рядку 17 сума податку до сплати (рядок 14 рядок 15 рядок 16).

Рядки 20, 21 заповнюються лише акціонерними товариствами.

В рядку 22 вказується сума штрафу, самостійно нарахованого у звязку з виправленням помилок.

Декларація подається платником податку до державного податкового органу для реєстрації протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду. Якщо останній день строку подання декларації (сплати податку) припадає на вихідний (святковий) день, останнім днем такого строку вважається наступний за вихідним (святковим) операційний (банківський) день.

 

2.2 Особливості формування Податкової декларації з ПДВ

 

Декларація складається із вступної частини та чотирьох розділів, з них платником заповнюються перші три розділи та вступна частина, четвертий розділ заповнюється працівниками податкової адміністрації лише на оригіналі декларації, який залишається в податковій адміністрації.

Оригінал декларації подається платником до податкового органу за місцем знаходження платника. Подання ксерокопії не допускається. Декларація подається платником незалежно від того, виникло у звітному періоді у платника податкове зобов'язання чи ні, тобто незалежно від стану фінансово-господарської діяльності платника податку. Декларація може бути заповнена від руки чорнильною чи кульковою ручкою або видрукувана (заповнення олівцем не допускається), без виправлень і помарок; в рядках, де відсутні дані для заповнення, має бути проставлений прочерк. Суми обороту та податку в декларації проставляються в гривнях, без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами. Дані, наведені в декларації, мають відповідати даним бухгалтерського обліку платника та даним книг податкового обліку, достовірність даних підтверджується: підписом платника, якщо платник - фізична особа, в інших випадках - підписами відповідальних посадових осіб (директора, головного бухгалтера) та печаткою.

Податкова декларація з податку на додану вартість складається із таких розділів, а саме:

  1. Податкові зобовязання;
  2. Податковий кредит;
  3. Розрахунки з бюджетом за звітний період;

2.3. Особливості формування розрахунку комунального податку підприємства ТзОВ «Формат-М»

Комунальний податок - це обов'язковий місцевий податок, який нараховується з неоподатковуваного фонду оплати праці робітників за встановленими ставками.

Платниками комунального податку є всі юридичні особи, за винятком бюджетних установ і організацій, планово-дотаційних установ і організацій та сільськогосподарських підприємств.

Порядок обчислення комунального податку визначають органи місцевого самоврядування. Цей податок визначається розрахунковим шляхом виходячи з середньо облікової численності працюючих і ставки податку.

У списковий склад визначаються всі працівники, які прийняті на постійну, сезонну, а також тимчасову роботу строком на один день і більше з дня зарахування їх на роботу. У списковому складі враховуються як фактично працюючі, так і відсутні на роботі з будь-яких причин, тобто усі працівники, які перебувають у трудових відносинах, не залежно від форми договору.

Якщо при розрахунку комунального податку платником виявлена помилка, то відповідно до п. 8 “Інструкції про порядок застосування та стягнення фінансових санкцій органами державної податкової служби” від 20.04.95 року №28, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України і зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 06.05.95 року за № 127/663, фінансові санкції не будуть застосовані, якщо платник самостійно до початку перевірк

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>