Звітність підприємств

№ДатаЗміст операціїСумаДтКт1. 01.09Оголошено збільшення статутного капіталу12000046402.04.09Внесено грошові кошти як внесок до статутного капіталу (50% від оголошеного розміру статутного капіталу)60000311463. 04.09Внесено

Звітність підприємств

Курсовой проект

Менеджмент

Другие курсовые по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией
ок та кінець звітного року. Актив показує економічні ресурси підприємства, що повинні принести прибуток у результаті господарської діяльності. Пасив балансу відображає право власності на ці економічні ресурси і складається з капіталу і зобовязань, які підприємство має перед кредиторами.

Перший розділ активу балансу має назву необоротні активи.

У статті «Незавершене будівництво» (рядок 020) відображається вартість незавершених капітальних інвестицій, які здійснюються за власних потреб субєкта малого підприємництва.

У статті «Основні засоби» (рядок 030-032) наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу обєктів і орендованих цілісних державних майнових комплектів, що включаються до складу основних засобів.

Особливістю форми № 1-м є те, що в статті «Довгострокові фінансові інвестиції» (рядок 040) не виділяються окремими рядками фінансові інвестиції, що враховуються методом участі в капіталі. У цьому рядку відображаються фінансові інвестиції на термін більше одного року.

Суми інших необоротних активів, що не можуть бути включені в перераховані вище статті Балансу, враховуються із статті «Інші необоротні активи» (рядок 070).

У рядку 080 «Усього за розділом 1» наводиться загальна сума необоротних активів, яка дорівнює сумі рядків 020, 030, 040 та 070. У другому розділі активу балансу відображається наявність оборотних активів.

Усі виробничі запаси, що враховуються на рахунках бухгалтерського обліку відображаються в статті «Виробничі запаси» (рядок 100).

Заборгованість замовників й інших дебіторів за виконані роботи і послуги відображається в рядку «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» ( рядок 160-162).

У статті «Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом» (рядок 170) показуються визнана заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів.

Заборгованість дебіторів, що не включена в перераховані вище статті дебіторської заборгованості і відображається в складі оборотних активів, показується в статті « Інша поточна дебіторська заборгованість» (рядок 210).

У статті «Поточні фінансові інвестиції» (рядок 220) показуються фінансові інвестиції на термін не більше одного року, що можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент часу.

Кошти в касі, на поточних та інших банківських рахунках, що можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти цих засобів відображаються в статті « Кошти і їхні еквіваленти» у розрізі засобів у національній (рядок 230) та іноземній валюті ( рядок 240).

У статті «Інші оборотні активи» (рядок 250) наводяться суми оборотних активів, що не включені в згадані вище статті розділу «Оборотні активи».

У розділі « Витрати майбутніх періодів» (рядок 270) відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.

У рядку 280 «Баланс» наводиться загальна сума активів підприємства, яка повинна дорівнювати сумі рядків 080, 260 та 270.

У першому розділі пасиву балансу наводяться дані про власний капітал підприємства. У статті «Статутний капітал» (рядок 300) відображається сума внесків засновників, зафіксована в статутних документах.

У статті «Додатковий капітал» (рядок 320) відображаються суми дооцінки необоротних активів, вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних та фізичних осіб необоротних активів та інші види додаткового капіталу.

У статті «Резервний капітал» (рядок 340) наводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

Нерозподілений прибуток і непокриті збитки відображаються в рядку 350 пасиву Балансу. Непокриті збитки та прибуток, використаний у звітному періоді, записуються в дужках і віднімаються при визначенні підсумку власного капіталу.

Неоплаченим капіталом є сума заборгованості власників із внеском в статутний фонд. У рядку 360 « Неоплачений капітал» наводиться саме ця сума.

За рядком 380 наводиться загальна сума власного капіталу. Значення рядка повинно відповідати алгебраїчній сумі рядків 300-360.

У складі забезпечень наступних витрат і цільового фінансування (рядок 430) відображаються суми забезпечення для відшкодування наступних витрат і платежів, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень з бюджету та інших джерел.

У статтях розділу «Довгострокові зобовязання» (рядок 480) наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отримані від них позики, яка не є поточним зобовязанням, сума довгострокової заборгованості підприємства за зобовязаннями щодо залучення позикових коштів, на які нараховуються відсотки, та за іншими довгостроковими зобовязаннями.

Переходячи до аналізу четвертого розділу пасиву Балансу «Поточні зобовязання» - відзначимо, що в рядку 500 «Короткострокові позики банків» відображаються отримані підприємством від банків короткострокові позики. У рядку 510 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями» показується сума довгострокових зобовязань, яка підлягає погашенню протягом 12 місяців з дати балансу. У статті «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (рядок 530) показується сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги. Заповнення рядків «Поточні зобовязання із розрахунків з бюджетом, зі страхування, оплати праці» не повинно викликати особливих труднощів. У ці рядки переносяться кредитові залишки з рахунків 641 «Розрахунки з податків», 65 «Розрахунки зі страхування», 66 «Розрахунки з оплати праці».

Суми зобовязань, що не ввійшли в інші статті, наведені в розділі «Поточні зобовязання», зокрема заборгованість за отриманими авансами, заборгованість засновникам у звязку з розподілом прибутку, заборгованість повязаним сторонам відображаються в рядку 610 « Інші поточні зобовязання».

По рядку 620 наводиться загальна сума поточних зобовязань підприємства. Сума по рядку повинна дорівнювати сумі рядків 500-610.

У рядок 630 «Доходи майбутніх періодів» включається сальдо з доходів, отриманих протягом поточного чи попередніх звітних періодів, що відносяться до наступних звітних періодів, відображених на рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів».

По рядку 640 «Баланс» наводиться алгебраїчна сума 1-5 розділів пасиву. Ця сума дорівнює сумі рядків 380, 430, 480, 620 та 630, а також повинна бути рівною рядку 280 активу балансу.

Звітні форми повинні бути заповнені чітко, щоб не можна було двояко читати написані цифри. Якщо ж виникла потреба внести обґрунтовані зміни показників в окремі форми звітності, це завіряється керівником малого підприємства і головним бухгалтером. При цьому виправлення вносяться у всі взаємопов'язані показники різних звітних форм, і на протязі трьох днів виправлені звіти подаються в ті адреси, в які були подані недостовірні дані. Виправлення у звітні форми вносяться незалежно від того, ким виявлені викривлення звітності. Основою для внесення виправлень є акти аудиторської перевірки чи інші документи, підписані представниками органів, що проводили перевірку, і відповідальними працівниками підприємства, або рішення суду, арбітра, постанови слідчих органів. Якщо помилкові дані звітності були опубліковані, виправлення повідомляються також для публікації.

 

1.2 Сутність і порядок формування Звіту про фінансові результати

 

Звіт про фінансові результати це бухгалтерський документ, у якому підсумовуються доходи і витрати звітного періоду. Він дає змогу визначити основні причини прибутковості підприємства. Основною метою Звіту про фінансові результати є повідомлення користувачам про прибуток (збиток), що зароблений підприємством. Структурно звіт про фінансові результати оформляється у вигляді таблиці, у якій виробляється послідовне вирахування з виторгу підприємства усіх витрат, включаючи податки, так, що в остаточному підсумку виходить чистий прибуток підприємства.

Вимоги до заповнення звіту про фінансові результати малими підприємствами по формі 2-м викладені у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва». На відміну від форми 2 він не має розділу 3, а також відрізняється меншою кількістю статей, що розкриваються у розділі 1.

Звіт про фінансові результати (форма № 2-м) містить два розділи: «Фінансові результати» та «Елементи операційних витрат».

Переходячи безпосередньо до аналізу рядків форми, потрібно відзначити що в рядку 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відображається загальний дохід від реалізації робіт та послуг.

У статті «Непрямі податки та інші вирахування з доходу» (рядок 020) відображається сума податку на додану вартість, акцизного збору та інших вирахувань з доходу (надані знижки, інші обовязкові збори).

«Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (рядок 030) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) непрямих податків та інших вирахувань з доходу (коди рядків 010 020).Показники про непрямі податки та інші вирахування з доходу, витрати і збитки наводяться в дужках.

У статті «Інші операційні доходи» (код рядка 040) відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тобто дохід від операційної оренди а

Похожие работы

< 1 2 3 4 5 6 > >>