Звітність підприємств

№ДатаЗміст операціїСумаДтКт1. 01.09Оголошено збільшення статутного капіталу12000046402.04.09Внесено грошові кошти як внесок до статутного капіталу (50% від оголошеного розміру статутного капіталу)60000311463. 04.09Внесено

Звітність підприємств

Курсовой проект

Менеджмент

Другие курсовые по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией

Зміст

 

1. Склад та порядок формування фінансової звітності підприємства ТзОВ «Формат-М»

1.1 Сутність і порядок формування бухгалтерського балансу

1.2 Сутність і порядок формування Звіту про фінансові результати підприємства

2. Склад та особливості формування податкової звітності підприємства ТзОВ «Формат-М»

2.1 Особливості формування Податкової декларації з податку на прибуток підприємства ТзОВ «Формат-М»

2.2 Особливості формування Податкової декларації з ПДВ підприємства ТзОВ «Формат-М»

2.3 Особливості формування Розрахунку комунального податку підприємства ТзОВ «Формат-М»

3. Склад та особливості формування соціальної звітності підприємства ТзОВ «Формат-М»

4. Склад та порядок формування статистичної звітності підприємства ТзОВ «Формат-М»

5. Порядок формування звітності підприємства (розрахункова частина)

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

 

Вступ

 

Актуальність теми роботи. Сучасний механізм обліку був відомий і працював ще до моменту появи першої публікації на облікову тему. З розвитком економічних відносин облік удосконалюється як надбудова суспільної формації, зростає його значення в доказах майнової відповідальності. Поняття обліку є досить широким і багатогранним, так як він повязаний з господарською діяльністю людей.

З огляду на це він перетворився на міжнародну мову бізнесу став обов'язковою передумовою успішної діяльності всіх господарюючих суб'єктів. Він тісно пов'язаний із такими науками, як статистика, фінанси, менеджмент, із правовими та соціальними науками.

Бухгалтерський облік є, так би мовити, літописом діяльності будь-якого господарства, дає йому змогу поновити кожен господарський факт з усіма подробицями. Бухгалтерська інформація надає суцільну, без будь-яких пропусків, картину бізнесу і має найбільшу повноту. Така повнота інформації забезпечує підприємцям достатню свободу в прийнятті управлінських рішень, а підсумкове узагальнення інформації та одержання підсумкових показників, що характеризують діяльність підприємства, здійснюється шляхом складання звітності за звітний період.

Мета курсової роботи полягає в поглиблені знань та отриманні практичних навичок закриття звітного періоду та формування фінансової, податкової,соціальної та статистчної звітності підприємства ТзОВ«Формат-М».

Завданням курсової роботи є:

  1. закріплення теоретичних знань;
  2. визначення складу звітності підприємства ТзОВ «Формат-М»;
  3. дослідження порядку формування звітності підприємства ТзОВ «Формат-М» та контролю за правильністю її складання і своєчасного подання;
  4. формування фінансової звітності підприємства ТзОВ «Формат-М»; за даними числового прикладу.

Об'єктом дослідження є ТзОВ «Формат-М»

Предмет дослідження є фінансова, податкова, соціальна та статистична звітність підприємства ТзОВ «Формат-М».

Структура роботи. В першому розділі курсової роботи описується фінансова звітність підприємства. В другому склад та особливості формування податкової звітності, а в третьому соціальної звітності, в четвертому статистичної звітності. Пятий розділ курсової роботи є розрахунковим. В ньому досліджується порядок формування звітності умовного підприємства.

 

1. Склад та порядок формування фінансової звітності підприємства

 

1.1 Сутність і порядок формування бухгалтерського балансу

 

В сучасних динамічних ринкових умовах різко зросла потреба в інформації про майно, поточну діяльність підприємства, її результати. Не маючи таких даних, неможливо прийняти правильні рішення щодо напрямів подальшого розвитку. Саме тому значної ролі на ТзОВ «Формат-М», як важливого інформаційного джерела набуває звітність. Звітність - це система узагальнюючих взаємопов'язаних показників, які відображають стан і використання господарських засобів суб'єкта підприємницької діяльності, їх призначення, джерела формування, фінансових результати, напрями використання прибутку тощо. Вона дозволяє визначити загальну вартість майна, вартість оборотних засобів, величину власних і залучених коштів підприємства. Звітність можна назвати своєрідною інтерпретацією інформації про результати діяльності, фінансовий стан господарюючого суб'єкта в певній системі показників. Крім того, звітність забезпечує виконання головних функцій бухгалтерського обліку. Так, складання звітності повинно сприяти збереженню майна суб'єкта підприємницької діяльності, його раціональному використанню. Це можливо за наявності інформації про стан і вартість господарських засобів підприємства. Закономірно, що звітність забезпечує управлінський персонал інформацією, необхідною для ефективного керівництва діяльністю господарюючого суб'єкта. І, нарешті, саме у формі звітності можна отримати інформацію про фінансовий результат кожної здійсненої господарської операції ТзОВ «Формат-М».

Отже, надання користувачам інформації про результати діяльності господарюючого суб'єкта за визначений період часу з метою оцінки фінансового стану, ступеню виконання поставлених завдань і є метою складання звітності, її показники використовуються юридичними та фізичними особами для прийняття відповідних рішень. Звітність складається на підставі облікових даних. Методологічно і організаційно вона є невід'ємним елементом системи бухгалтерського обліку на нашому підприємстві і виступає завершальним етапом облікового процесу, що обумовлює органічну єдність показників, які в ній відображаються, з первинною документацією та обліковими регістрами.

Фінансова звітність це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан , результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за період.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам повної, правдивої, неупередженої інформації про фінансові результати діяльності та фінансовий стан підприємства для прийняття ними відповідних рішень. Фінансова звітність складається на підставі облікових даних. Вона особлива тим, що поєднує у собі дані і бухгалтерського, і статистичного, і оперативного обліку. Саме тому цей вид звітності є основним джерелом інформації для оцінки фінансового стану підприємства у вартісному вираженні.

Підприємство ТзОВ «Формат-М» складає квартальну та річну фінансову звітність, яку подає користувачам відповідно до чинного законодавства. Відмінність між квартальним і річним фінансовим звітом полягає в тому, що перший складають в основному за даними поточного обліку, а показники річної звітності підтверджуються результатами інвентаризації активів та зобов'язань, що забезпечує їх достовірність. Квартальна фінансова звітність представляється підприємством не пізніше 25 числа місяця, що випливає після звітного кварталу, а річна не пізніше 20 лютого, що випливає за звітним роком.

Форми фінансової звітності підписуються керівником підприємства і головним бухгалтером, а у випадку відсутності на підприємстві бухгалтерської служби керівником спеціалізованої організації або фахівцем-бухгалтером, які за угодою виконували роботу з ведення бухгалтерського обліку і складання звітності. Особи, які підписали звітність, несуть повну відповідальність за достовірність звітних даних.

Підприємство подає фінансову звітність таким адресатам:

органам, до сфери управління яких належать підприємство;

трудовим колективам на їх вимогу;

власникам (засновникам) відповідно до установчих документів;

іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики.

Датою подання фінансової звітності для підприємства вважається день фактичної її передачі за належністю, а в разі надсилання її поштою дата одержання адресатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата. У разі, коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

Пунктом 11.3 статті 11 Закону № 996 визначено, що для субєктів малого підприємництва національними положеннями встановлюється скорочена звітність у складі Балансу (форма №1-м; додаток 1) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м; додаток 2).

Баланс це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал. Метою складання Балансу є надання користувачам повної правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

Баланс, як і будь-який інший звіт, узагальнює інформацію. У балансі інформація систематизується на основі класифікації господарських засобів на оборотні та необоротні активи, а також за джерелами їх утворення. Подальша деталізація засобів і джерел їх утворення в активі та пасиві Балансу поглиблює цю класифікацію у вигляді балансових статей та їх груп.

Баланс є відкритою формою звітності, яка забезпечує можливість ознайомлення з фінансовим станом і результатами господарської діяльності підприємства. У балансі відображаються всі позитивні та негативні моменти в роботі підприємства.

Крім того, форма балансу дозволяє визначити зміну фінансового стану та результатів діяльності підприємства порівняно з попереднім періодом. Завдяки стислій та компактній формі, баланс є досить зручним документом. Разом з цим, вся інформація у ньому представлена на певний момент часу і з цієї точки зору є обмеженою.

Баланс субєкта малого підприємництва має розділи активу та пасиву аналогічні балансу за формою № 1, але у структурі розділів є відмінності, які полягають у зменшенні статей, які відображаються за рахунок їх укрупнення. Дані за статтями наводяться на почат

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>