Звітність бюджетних установ

№ з/пЗміст операційНомери субрахунківЗа дебетомЗа кредитом1Списуються отримані за поточний рік асигнування загального фонду бюджету701, 702, 6814312Списуються отримані за поточний рік

Звітність бюджетних установ

Курсовой проект

Менеджмент

Другие курсовые по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией

Зміст

 

Вступ

1. Організаційно-економічна характеристика УПФ в Корецькому районі

2. Підготовка та подання основних звітних форм на прикладі УПФ в Корецькому районі

2.1 Класифікація звітності. Основні вимоги до заповнення звітних форм

2.2 Методика складання кошторису на прикладі УПФ в Корецькому районі

2.3 Фінансова звітність УПФ в Корецькому районі

2.4 Податкова і соціальна звітністьУПФ в Корецькому районі

2.5 Статистична звітністьУПФ в Корецькому районі

Висновки

Список використаних джерел

 

 

Вступ

 

Усі державні установи, видатки яких у межах затверджених кошторисів покриваються коштами Державного бюджету, мають назву бюджетних. Тож до бюджетних установ належать школи, клуби, музеї, вищі навчальні заклади, науково-дослідні інститути, дитячі будинки, лікарні, поліклініки, а також центральні та місцеві органи державної влади та державного управління [12].

Бюджетна установа згідно з Бюджетним кодексом України це орган, установа або організація, визначена Конституцією України, а також установа або організація, створена в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевих бюджетів. Бюджетні установи є неприбутковими [2] .

У процесі функціонування бюджетних установ та організацій виникає потік різнобічної інформації про їх діяльність, включаючи ті чи інші види обліку. Перехід України до ринкових умов господарювання вимагає такої організації обліку, яка б забезпечувала учасників ринку необхідною бухгалтерською інформацією, дозволяла власнику мати достовірні дані про власний майновий і фінансовий стан, результати діяльності відповідно до міжнародних стандартів [13].

Метою даної роботи є детальне дослідження звітності бюджетної установи на прикладі Управління Пенсійного фонду в Корецькому районі Рівненської області.

Завданнями роботи є:

Дослідження класифікації звітності установи;

Огляд основних вимог до заповнення звітних форм бюджетною установою.

Вивчення методології складання кошторису як основного планового документа установи.

Дослідження основних вимог і методології до заповнення , термінів подання основних форм фінансової, податкової, статистичної та соціальної звітності.

Тема є надзвичайно актуальною, оскільки одночасно з внутрішньою потребою та вимогами управління створюється великий пласт зовнішньої статистичної, податкової звітності, важливе місце в якій посідає бухгалтерська звітність. Користувачами бюджетної звітності є працівники, дійсні та потенційні інвестори, кредитори, постачальники, уряд та урядові організації, громадськість та інші зацікавлені особи [15], які повинні вміти читати і давати об`єктивну оцінку показників звітності установи.

 

 

1. Організаційно-економічна характеристика УПФ в Корецькому районі

 

1.1. Адреса. Управління Пенсійного фонду (далі УПФ) в Корецькому районі рівненської області знаходиться за адресою: Рівненська обл., м. Корець, вул.. Старомонастирська, 8.

 

1.2. Дата створення 31 серпня 1994р.

 

1.3. Підпорядкованість. Підпорядковується Пенсійному фонду України.

 

УПФ діє згідно Положень про управління Пенсійного фонду України в районах, містах, і районах у містах (див. додаток 1).

До основних обов`язків установи відносяться:

 • Облік платників страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та збору на обов`язкове державне пенсійне страхування;
 • Збирання та акумулювання в районі (місті) внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, ведення їх обліку;
 • Призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;
 • Забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;
 • Ефективне та цільове використання коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;
 • Забезпечення функціонування в районі (місті) системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов`язкового державного пенсійного страхування.

 

1.4. Види діяльності:

 

- управління районів;

- державне пенсійне забезпечення.

 

1.5. Організаційна структура УПФ в Корецькому районі складається з ряду структурних підрозділів:

 

 1. Керівництво (3 штатних посади);
 2. Відділ обліку надходження платежів (3 штатних посади);
 3. Відділ пенсійного забезпечення (8 штатних посад);
 4. Відділ виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів (3 штатних посади);
 5. Відділ персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж (4 штатних посади);
 6. Головний спеціаліст з кадрів;
 7. Головний спеціаліст-юрисконсульт;
 8. Провідний спеціаліст з діловодства;
 9. Водій.

 

1.6. Джерело фінансування. Утримується установа за рахунок коштів місцевого бюджету. Кошти з бюджету на утримання установи та проведення різних заходів виділяються на підставі затвердженого кошторису.

 

2. Підготовка та подання основних звітних форм на прикладі УПФ в Корецькому районі

 

Бюджетні установи та організації це установи та організації невиробничої сфери, які для здійснення своєї діяльності одержують кошти з Державного бюджету. У процесі функціонування бюджетних установ та організацій виникає потік різнобічної інформації про їх діяльність, включаючи ті чи інші види обліку. Перехід України до ринкових умов господарювання вимагає такої організації обліку, що забезпечувала б учасників ринку необхідною бухгалтерською інформацією, дозволяла власнику мати достовірні дані про власне майнове і фінансове становище, результати діяльності відповідно до міжнародних стандартів. Одночасно з внутрішньою потребою та вимогами управління створюється великий пласт зовнішньої статистичної, податкової, організаційної звітності, важливе місце в якій посідає бухгалтерська звітність. Користувачами бюджетної звітності є працівники, дійсні та потенційні інвестори, кредитори, постачальники, уряд та урядові організації, громадськість та інші зацікавлені особи [12]. Працівники або їх представники зацікавлені в інформації про стабільність та рентабельність своїх організацій, своєчасну виплату заробітної плати, надання соціальної допомоги. Кредиторам необхідна інформація, яка дозволяє визначити, чи будуть своєчасно повернуті позички та виплачені відсотки, які повинні бути нараховані ними за користування кредитами. Постачальники зацікавлені в інформації щодо безперервності роботи установи, особливо її платоспроможності, для оплати своїх товарів і послуг. Клієнти потребують інформації про терміни існування організацій, особливо тоді, коли вони планують довгострокове співробітництво або залежні від даної організації. Уряд та урядові установи прагнуть дізнатися про розподіл ресурсів. Дана інформація потрібна їм для регулювання діяльності установи та інших статистичних даних. Громадськість хотіла б мати інформацію з бухгалтерської звітності, яка висвітлює напрями розвитку та останні досягнення в сфері діяльності організації, установи і т. ін. [15]. У даному розділі буде детально описано і проаналізовано всі форми звітності, які готує й подає УПФ в Корецькому районі.

 

2.1 Класифікація звітності. Основні вимоги до заповнення звітних форм

 

2.1.1 Характеристика бухгалтерської, податкової, статистичної звітності

Звітність бюджетних установ досить різноманітна і глибоко деталізована. Це мас своє об'єктивне пояснення, адже на її підставі контролюється виконання бюджетів за видатками, перевіряється доцільність витрачання бюджетних коштів відповідно до кошторисних передбачень, аналізується повнота і доцільність використання майна, своєчасність і повнота платежів, стан розрахунків і т. ін. Цим можна пояснити і те, що звітність бюджетних установ суворо регламентована як за змістом, так і за термінами подання [9].

 

Рис 2.1. Класифікація звітності бюджетних установ

 

 

За іншими джерелами наведена наступна класифікація звітності бюджетних установ [15], представлена на рис. 2.2.

 

Рис. 2.2. Характеристика звітності

 

Також, оскільки бухгалтерська звітність налічує значну кількість форм, кожна з яких виконує певні функції, вона для спрощення сприйняття може бути класифікована за такими основними ознаками [10]:

 • інформаційний обсяг;
 • мета складання;
 • функції, що їх виконує установа;
 • метод та джерело фінансування;
 • періодичність складання.

За інформаційним обсягом бухгалтерська звітність бюджетних установ поділяється на часткову звітність, що відбиває відповідні напрями бухгалтерського обліку (звіт про рух основних засобів, звіт про рух матеріальних цінностей і т. п.), та загальну ту, що характеризує всі господарські процеси в цілому (баланс виконання кошторису видатків, єдиний кошторис доходів і видатків).

По відношенню до мети складання звітність поділяється на внутрішню і зовнішню. Зовнішня звітність призначена для з

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>