Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції

За час стажування у відділі нотаріату я дізналась, що працівники даного відділу для виконання покладених на них завдань здійснюють

Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції

Информация

Разное

Другие материалы по предмету

Разное

Сдать работу со 100% гаранией
олю;

- здійснення легалізації місцевих об'єднань громадян та реєстрації інших юридичних осіб у порядку, встановленому чинним законодавством.

Відділ очолює заступник начальника управління юстиції начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади Міністром юстиції України за поданням начальника обласного управління юстиції:

- організовує роботу відділу;

- забезпечує виконання доручень начальника управління;

- розподіляє обовязки між працівниками відділу;

- разом із відділом роботи з кадрами здійснює роботу щодо укомплектування штату працівників відділу відповідно до затвердженої чисельності і фонду оплати праці;

- проводить оперативні наради з питань, що повязані з діяльністю відділу;

- вносить пропозиції начальнику управління щодо заохочення працівників відділу та застосування заходів дисциплінарного стягнення;

- контролює виконання доручень працівниками відділу;

- бере участь у засіданнях науково-консультативних та інших дорадчих органах при управлінні, вносить пропозиції для розгляду на їх засіданнях, а також для включення в план їх роботи;

- за дорученням начальника управління підписує вихідні з відділу листи та інші документи;

- визначає завдання для працівників відділу;

- за дорученням начальника управління представляє управління в органах державної влади та інших організаціях з питань, що віднесені до компетенції відділу.

В ході магістерського стажування я мала змогу детально ознайомитися з порядком легалізації спілок, об'єднань громадян. Отже відповідно до статті 14 Закону України "Про об'єднання громадян" легалізація (офіційне визнання) об'єднань громадян здійснюється шляхом реєстрації або повідомлення про їх заснування.

Легалізація всеукраїнських об'єднань громадян і міжнародних громадських організацій здійснюється Мін'юстом, їх місцевих осередків та місцевих об'єднань громадян - Головним управлінням юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими, районними, районними в містах Києві та Севастополі управліннями юстиції, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів.

Для реєстрації об'єднання громадян до реєструючого органу подається заява, підписана не менш як трьома засновниками об'єднання громадян або їх уповноваженими представниками.

До заяви додаються:

1) статут (положення) в двох примірниках;

2) протокол установчого з'їзду (конференції) або загальних зборів, які прийняли статут (положення);

3) відомості про склад керівництва центральних статутних органів (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання, посади (заняття), місця роботи);

4) дані про наявність місцевих осередків підтверджені протоколами конференцій (зборів);

5) документ про сплату реєстраційного збору;

  1. відомості про засновників об'єднання громадян або спілок об'єднань громадян (для громадян - із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання; для спілок об'єднань громадян - назви об'єднання, місцезнаходження вищих статутних органів, а також доданням копії документа про легалізацію).

Міжнародна громадська організація додатково подає документи, які підтверджують поширення її діяльності на території хоча б однієї іншої держави (довіреності, зобов'язання, протоколи, документи про легалізацію тощо).

Спілка об'єднань громадян додатково подає рішення центральних статутних органів об'єднань громадян про їх вступ до спілки.

Заява про реєстрацію об'єднання громадян за наявності всіх необхідних документів розглядається в двомісячний строк. Орган, що здійснює реєстрацію об'єднання громадян, у необхідних випадках проводить перевірку відомостей, що містяться в поданих документах. За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію об'єднання громадян або про відмову в його реєстрації. У разі реєстрації об'єднання громадян засновникові видається свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка.

Зареєстрованому об'єднанню громадян присвоюється відповідний номер, і воно вноситься до Реєстру об'єднань громадян, що ведеться реєструючим органом. У Реєстрі зазначається: дата надходження документів, назва об'єднання громадян і місцезнаходження його статутних органів, дата затвердження статуту (положення), основна мета діяльності об'єднання, відомості про склад центральних статутних органів об'єднання, дата реєстрації, відомості про зміни в статутних документах, сума внесеного реєстраційного збору.

Дані Реєстру всеукраїнських об'єднань громадян та міжнародних громадських організацій, зареєстрованих Мінюстом, публікуються в газеті "Урядовий кур'єр".

Для легалізації громадської організації шляхом повідомлення про її заснування до легалізуючого органу подається заява, підписана не менш як трьома засновниками громадської організації або її уповноваженими представниками. В заяві вказується прізвище, ім'я, по батькові засновників громадської організації або їх уповноважених представників, рік народження, місце постійного проживання, назва організації і місцезнаходження центральних статутних органів, основна мета діяльності громадської організації. Підписи в заяві повинні бути завірені в установленому законом порядку.

Громадська організація, легалізована шляхом повідомлення про її заснування, вноситься до книги обліку громадських організацій, що ведеться легалізуючим органом. У книзі обліку громадських організацій зазначається: дата надходження документів, назва організації і місцезнаходження центральних статутних органів, основна мета діяльності, дата легалізації.

Легалізація об'єднань громадян, що мають одну і ту ж назву, не допускається. У разі коли із заявою про легалізацію звертаються об'єднання громадян, що мають одну і ту ж назву, перевага віддається об'єднанню громадян, яке першим подало заяву про легалізацію.

Якщо статутні документи об'єднання громадян або інші документи, подані для реєстрації об'єднання, суперечать законодавству України, реєструючий орган приймає рішення про відмову в реєстрації, яке в 10-денний термін надсилається заявникові. Про зміни в статутних документах об'єднання громадян повідомляє в 5-денний термін реєструючий орган для внесення необхідних змін до Реєстру об'єднань громадян.

У разі припинення діяльності об'єднання громадян реєструючий орган приймає рішення про скасування запису в Реєстрі об'єднань громадян.

Також відділ має право:

1) перевіряти в обласній державній адміністрації, її управліннях, відділах, інших структурних підрозділах, а також місцевих органах господарського управління та контролю додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, стан організації нормотворчої діяльності, вносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності винних посадових осіб;

2) скасовувати рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

3) перевіряти дотримання зареєстрованими обєднаннями громадян положень своїх статутів.

  1. здійснювати перевірки в районних, районних у містах, міських (обласного значення) управліннях юстиції та підвідомчих установах;
  2. залучати вчених, спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
  3. одержувати безоплатно для здійснення функцій, покладених на управління юстиції, інформацію від статистичних та контролюючих органів з питань застосування законодавства в господарській діяльності підприємств, установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади.

Поряд із створенням оптимальних умов для реалізації права кожного громадянина на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації завданням відділу реєстрації нормативно-правових актів та легалізації об'єднань громадян є забезпечення неухильного дотримання вимог чинного законодавства під час своєї діяльності.

Це дасть можливість досягти високої культури взаємовідносин державних органів, що працюють з громадськими формуваннями, з представниками останніх, а також підвищення рівня знань працівників управління юстиції.

 

 

5. Характеристика відділу кадрової роботи та

державної служби

Відділ кадрової роботи та державної служби являється самостійним структурним підрозділом Київського обласного управління юстиції, даний відділ налічує три працівники начальник, заступник та головний спеціаліст.

Службовці відділу в свої практичній діяльності виконують наступні завдання:

  1. забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті управління юстиції, підпорядкованих йому установах юстиії;
  2. організація і здійснення роботи з кадрами в апараті управління юстиції, ситемі органів юстиції Київської області з метою комплексного вирішення питань комплектуввання висококваліфікованими працівниками;
  3. здійснення контролю та координації управлінської дільності з питань кадрової роботи районних, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції;
  4. організація роботи щодо навчання працівників органів юстиції області, підвищення їх кваліфікації, заохочення їх до службової кар'єри.

Проходячи стажування в відділі кадрової роботи та державної служби я детально розглянув та реалізовував наступні функції відділу: присвоєння та обчислення рангів державної служби, порядок обчислення стажу державної служби та встановлення надбавок за вислугу рокі

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>