Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції

За час стажування у відділі нотаріату я дізналась, що працівники даного відділу для виконання покладених на них завдань здійснюють

Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції

Информация

Разное

Другие материалы по предмету

Разное

Сдать работу со 100% гаранией

Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції

ЗМІСТ

 

Вступ---------------------------- 5-6

 1. Загальна характеристика Київського обласного

управління юстиції.------------------------------ 7-17

2 .Організація роботи відділу нотаріату Київського

обласного управління юстиції. ------------------------------ 18-21

 1. Основні напрямки діяльності відділу правової

просвітиметодичного керівництва юридичними службами

та довідково кодифікаційної роботи. ----------------------------- 22-24

4 Особливості роботи відділу державної реєстрації

нормативно-правових актів та легалізації обєднань громадян

Київського обласнорго управлння юстиції..---------------------------- 25-30

5. Характеристика відділу кадрової роботи та

державної служби Київського обласного управління юстиції.------------ 30-35

6.Соціальний захист працівників Київського

обласного управління юстиції.

6.1 Законодавче забезпечення охорони праці.--------------------- 35-38

6.2 Шкідливі та небезпечні фактори, що

супроводжують практичну діяльність фахівців Київського

обласного управління юстиції.---------------------------- 39-42

6.3. Основні напрямки поліпшення умов праці

в управлінні.--------------------------- 42-44

6.4 Відповідальність роботодавців та працівників

за порушення правил охорони праці в управлінні.-------------------------- 45-47

Висновок ---------------------- 48-50

Список використаної літератури---------------------------- 51-53

Додатки---------------------------- 1-32

 

 

Вступ

У 1991 році Україна стала на шлях розбудови незалежної, демократично орієнтованої держави. Разом з цим Україна зіткнулася з рядом державотворчих проблем породженими суспільними та економічними процесами.

У динамічному процесі реформування політичних, економічних та правових відносин Київському обласному управлінню юстиції, та усім його працівникам, відведена важлива роль забезпечення проведення державної правової реформи, утвердження принципу верховенства права. Важливою умовою ефективного управління державними справами є достатня, стабільна і систематизована нормативна база

В умовах реформування державної влади поглиблюється розуміння того, що право має стати основою процесу трансформації у всіх сферах життедіяльності України, а закон - не лише політико-юридичним засобом, який використовується державою для вирішення різноманітних соціальних проблем, а й важелем для створення можлисостей гідного суспільного життя.

Забезпечення достатньої і стабільної законодавчої бази, яка б утверджувала критичну масу ринкових перетворень, конктерне середовище, сприятливий інвестиційний та підприємницький клімат, а також усунення структурних та відтворювальних деформацій в економіці, інтеграцію економіки держави у світовий економічний простір, - одна з передумов прискорення темпів економічного зростання України і, відповідно, підвищення добробуту її громадян.

За своїм місцем в системі органів виконавчої влади та функціональним характером діяльності Київське обласне управління юстиції є організовуючим і координуючим органом виконавчої влади в галузі права.

Київське обласне управління юстиції виконує завдання з визначальних напрямів розвитку нормотворчої роботи, зокрема, з розроблення нових законів, прийняття, яких випливає із Конституції України, приведення чинного законодавства до вимог Основного Закону, адаптації Українського законодавства до норм Європейського права.

Докорінне реформування системи державного управління, яке має відбуватися в рамках адміністративної реформи, фундаментальне оновлення законодавства, проведення судової реформи, створення соціально-орієетованої ринкової економіки, підтримка та захист підприємства, боротьба із злочинністю, процес інтеграції України у світову та Европейську правові сиситеми ось неповний перелік того, що потребує кваліфікованого юридичного забезпечення і належного наукового супроводу, тобто безпосередньої участі Київського обласного управління юстиції.

Київське обласне управління юстиції являється проміжною ланкою між Міністерством юстиції України і районними, районними у містах, міськими управліннями юстиції. На нього покладені важливі завдання, що полягають у сприянні обговорення, контролю та узагальнені інформації, що надходить з районних, районних у містах, міських управлінь юстиції, а також сприяння у реалізації конституційних прав і свобод громадян та подання інформації до Міністерства юстиції України.

Метою мого стажування в Київському обласному управлінні юстиції є: поглиблення та закріплення теоретичних знань одержаних при навчанні в Академії державної податкової служби України, набуття практичних навичок для професійної роботи в майбутньому, набуття навичок розвязання реальних завдань, використовуючи знання відповідних галузей права.

Завданням даної роботи є характеристика та ознайомлення з набутими, в ході магістерського стажування, професійними навичками та можливість застосування в практичній, професійній, діяльності теоретичних знань одержаних в процесі навчання в Академії державної податкової служби України.

 

 

 

1. Загальні характеристика діяльності Київського обласного управління юстиції

Київське обласне управління юстицій являється територіальним органом виконавчої влади і підпорядковується Міністерству юстиції України. Управління юстиції у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мін'юсту України та Положенням про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції.

Основним завданням управління юстицій є:

 1. забезпечення реалізації державної правової політики, державної політики з питань громадянства, міжнаціональних та міграційних відносин, сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 2. забезпечення захисту прав людини і громадянина у визначеній сфері діяльності;
 3. підготовка пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи, участь в роботі з вдосконалення законодавства у розробці проектів нормативно-правових актів та сприяння відповідно до своєї компетенції розвитку правової науки;
 4. організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстицій, робота з кадрами;
 5. організація роботи державної виконавчої служби, нотаріату та підпорядкованих відділів реєстрації актів громадського стану, служби громадянства та реєстрації фізичних осіб, інших органів та управлінь юстицій;
 6. державна реєстрація нормативно-правових актів міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, а також місцевих органів господарського управління та контролю;
 7. здійснення легалізації місцевих об'єднань громадян та реєстрації інших юридичних осіб у порядку встановленому чинним законодавством;
 8. здійснення у випадках передбачених законодавством, реєстрації прав на нерухоме майно, ведення реєстру застави рухомого майна та реєстру прав на нерухоме майно;
 9. методичне керівництво правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах і організаціях, надання зазначеним органам, а також органам місцевого самоврядування методичної допомоги у приведенні їхніх нормативно-правових актів у відповідності до чинного законодавства;
 10. розвиток правової інформатизації, формування у громадян правового світогляду;
 11. представлення в межах своєї компетенції за дорученням Мін'юсту України інтересів Президента України, Кабінету Міністрів України і Мін'юсту України під час розгляду справ у судах областей, міст Києва і Севастополя, підготовка матеріалів до розгляду цих справ;
 12. здійснення міжнародно-правового співробітництва в межах повноважень;
 13. організація роботи з кадрами в апараті управління, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управліннях юстиції та підвідомчих установ, підвищення їхньої кваліфікації.

Під час проходження магістерського стажування в Київському обласному управлінні юстицій (далі управлінні ) я дізналась , що управління складає єдиний план роботи на рік. У якому містяться усі заходи структурних підрозділів. Планом також передбачається проведення комплексних та цільових перевірок, надання практичної та методичної допомоги, навчання працівників органів та установ юстиції, інші питання, які потребують спільної участі структурних підрозділів.

На підставі щорічного плану роботи складаються щоквартальні плани роботи управління та щомісячні плани роботи його структурних підрозділів.

Даний план розробляється на основі статистичних та аналітичних даних про стан законності та фактичного стану на місцях, по окремим напрямкам діяльності, іншій інформації про порушення законів виявлених недоліках та упущеннях у практичній діяльності.

Пропозиції до плану роботи з відповідним мотивуванням та попереднім узгодженням з заступниками начальника управління надаються керівниками структурних підрозділів заступнику начальника управління згідно розподілу обов'язків між керівництвом управління.

Підготовлений проект плану роботи в п'ятиденний термін надається

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>