Збутова діяльність промислового підприємства в системі маркетингу

  Àíñîôô ². Ñòðàòåã³÷íå óïðàâë³ííÿ. / Ñòèñëèé ïåð. ç àíãë. (Íàóê. ðåä. ³ àâò. ïðåä³ñë. Ë.².Åâåíêî). Ì.: Åêîíîì³êà, 1989.

Збутова діяльність промислового підприємства в системі маркетингу

Курсовой проект

Маркетинг

Другие курсовые по предмету

Маркетинг

Сдать работу со 100% гаранией

Гуманітарний університет

"Запорізький інститут державного та муніципального управління"

Кафедра менеджменту

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

Збутова діяльність промислового підприємства в системі маркетингу

 

 

 

Виконала:

ст. групи МА 205

Шкляр Ірина Борисівна

Спеціальність Менеджмент організації

Керівник

доцент Метеленко Н.Г.

 

 

 

 

 

Запоріжжя

2010

Реферат

 

Обсяг роботи: 56 сторінок, 2 малюнки, 12 таблиць, 2 додатки, 29 джерел.

Тема роботи: Збутова діяльність промислового підприємства у системі маркетингу.

Об'єкт дослідження: Відкрите акціонерне товариство "Запорізький завод феросплавів" ("ЗЗФ")

Ціль роботи: Зробити аналіз маркетингової збутової діяльності підприємства та шляхи її покращення

Методи дослідження: описовий, аналітичний, статистичний.

Ключові слова: ЦІНА, ТОВАРНА ПРОДУКЦІЯ, ПРИБУТОК, Збутова політика, КОНКУРЕНТИ, МАРКЕТИНГ, ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА, РЕКЛАМА, ІНВЕСТИЦІЇ, ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, ПОСТАЧАЛЬНИК, СПОЖИВАЧ, ЗБУТ, РИНоК.

 

Зміст

 

Вступ

Розділ 1. Концепція маркетингу у сучасних умовах господарювання

1.1 Системне управління підприємством: принципи та типології системних концепцій менеджменту

1.2 Організаційний аспект та технологія маркетингової діяльності

1.3 Управління збутом, як складовою системи маркетингу

1.4 Планування збутової комерційної діяльності промислового підприємства

Ðîçä³ë 2. Àíàë³ç çáóòîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÂÀÒ "Çàïîð³çüêèé çàâîä ôåðîñïëàâ³â" ó ñèñòåì³ ìàðêåòèíãó

2.1 Організаційно-правові та економічні засади функціонування підприємства ВАТ "ЗЗФ"

2.3 Планування збутової діяльності як фактор забезпечення платоспроможності ВАТ "ЗЗФ"

2.4 Аналіз товарного асортименту продукції у системі маркетингу ВАТ "ЗЗФ"

Ðîçä³ë 3. Óäîñêîíàëåííÿ óïðàâë³ííÿ çáóòîì ó ñèñòåì³ ìàðêåòèíãó ÂÀÒ "ÇÇÔ"

Âèñíîâêè òà ïðîïîçèö³¿

Ñïèñîê âèêîðèñòàíèõ äæåðåë

Äîäàòêè

 

Âñòóï

 

Ó ñüîãîäí³øíüîìó ñêëàäíîìó ñâ³ò³ ìè óñ³ ïîâèíí³ ðîçáèðàòèñÿ â ìàðêåòèíãó. Ïðîäàþ÷è ìàøèíó, ï³äøóêóþ÷è ðîáîòó, çáèðàþ÷è çàñîáè íà áëàãîä³éí³ ö³ë³ ÷è ïðîïàãóþ÷è ³äåþ, ìè çàéìàºìîñÿ ìàðêåòèíãîì. Íàì ïîòð³áíî çíàòè, ùî ÿâëÿº ñîáîþ ðèíîê, õòî íà íüîìó 䳺, ÿê â³í ôóíêö³îíóº, ÿê³ éîãî çàïèòè.

Íàì ïîòð³áíî ðîçáèðàòèñÿ â ìàðêåòèíãó é ó íàø³é ðîë³ ñïîæèâà÷³â, ³ â íàø³é ðîë³ ãðîìàäÿí. Õòîñü ïîñò³éíî íàìàãàºòüñÿ íàì ùîñü ïðîäàòè, ³ ìè ïîâèíí³ âì³òè ðîçï³çíàâàòè çàñòîñîâóâàí³ ìåòîäè çáóòó. Çíàííÿ ìàðêåòèíãó äîçâîëÿº íàì ïîâîäèòèñÿ á³ëüø ðîçóìíî ÿê ñïîæèâà÷àì.

Ìàðêåòèíã - îäíî ç îñíîâíèõ äèñöèïë³í ä³ÿ÷³â ðèíêó, òàêèõ ÿê, êîì³âîÿæåðè, ðîçäð³áí³ òîðãîâö³, ïðàö³âíèêè ðåêëàìè, äîñë³äíèêè ìàðêåòèíãó, çàâ³äóâà÷³ âèðîáíèöòâîì íîâèõ ³ ìàðî÷íèõ òîâàð³â ³ ò.ï. ¯ì ïîòð³áíî çíàòè, ÿê îïèñàòè ³ ðîçáèòè éîãî íà ñåãìåíòè; ÿê îö³íèòè íåñòàòêè, çàïèòè ³ ïåðåâàãè ñïîæèâà÷³â ó ðàìêàõ ö³ëüîâîãî ðèíêó; ÿê ñêîíñòðóþâàòè ³ âèïðîáóâàòè òîâàð ç ïîòð³áíèìè äëÿ öüîãî ðèíêó ñïîæèâ÷èìè âëàñòèâîñòÿìè; ÿê çà äîïîìîãîþ ö³íè äîíåñòè äî ñïîæèâà÷à ³äåþ ö³ííîñò³ òîâàðó; ÿê âèáðàòè âì³ëèõ ïîñåðåäíèê³â, ùîá òîâàð âèÿâèâñÿ øèðîêîäîñòóïíèì ³ äîáðå ïðåäñòàâëåíèì; ÿê ðåêëàìóâàòè ³ ïðîñóâàòè òîâàð, ùîá ñïîæèâà÷³ çíàëè éîãî ³ õîò³ëè ïðèäáàòè. Ïðîôåñ³éíèé ä³ÿ÷ ðèíêó ïîâèííèé áåç ñóìí³âó, ìàòè âåëèêèé íàá³ð çíàíü.Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>