Захист інтелектуальноі власності

Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування розробляє основні напрями розвитку ліцензування, розробляє проекти

Захист інтелектуальноі власності

Информация

Юриспруденция, право, государство

Другие материалы по предмету

Юриспруденция, право, государство

Сдать работу со 100% гаранией
ежених ресурсів, застосування новітніх технологій і обладнання, створення вигідних для держави умов експлуатації таких ресурсів, ліцензування видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів, у разі надходження кількох заяв про видачу ліцензій, здійснюється тільки за результатами відкритих конкурсів.

На території України органи ліцензування використовують бланки ліцензії єдиного зразка. Бланк ліцензії єдиного зразка затверджується Кабінетом Міністрів України.

Бланки ліцензій є документами суворої звітності, мають облікову серію і номер.

У ліцензії зазначаються:

найменування органу ліцензування, що видав ліцензію;

вид господарської діяльності, на право провадження якого видається ліцензія;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів;

місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії;

строк дії ліцензії;

посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію;

дата видачі ліцензії;

Ліцензія підписується керівником органу ліцензування або його заступни-ком та засвідчується печаткою цього органу.

За видачу копії ліцензії справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Плата за видачу копії ліцензії зараховується до Державного бюджету України.

Підставами для видачі дубліката ліцензії є:

втрата ліцензії;

пошкодження ліцензії.

Орган ліцензування після надходження заяви про видачу ліцензії формує ліцензійну справу щодо кожного суб'єкта, в якій зберігаються документи, що подаються суб'єктом господарювання для видачі, переоформлення ліцензії, видачі дублікатів ліцензії, документи, пов'язані із зміною даних в документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії, а також копії рішень органу ліцензування про видачу, переоформлення та анулювання ліцензії, про видачу дублікатів ліцензії, розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов.

Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування веде Єдиний ліцензійний реєстр, який містить відомості ліцензійних реєстрів та ідентифікаційні коди органів ліцензування. Інформація, яка міститься в Єдиному ліцензійному реєстрі та ліцензійних реєстрах, є відкритою. За користування їх даними справляється плата, яка зараховується до Державного бюджету України.

До суб'єктів господарювання за провадження господарської діяльності без ліцензії застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у розмірах, встановлених законом. Зазначені штрафи спрямовуються до Державного бюджету України. Рішення про стягнення штрафів приймаються органом, на який згідно з чинним законодавством покладено функції контролю за наявністю ліцензій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Технологія - інформація (за винятком інформації, надрукованої у пресі) у будь-якому вигляді (включаючи зразки матеріалів та обладнання, а також відомості, що передаються під час навчання фахівців), яка може бути використана для розробки, виробництва або використання товарів, що стосуються ядерної діяльності.[3]

"Технологія" - спеціальна інформація, необхідна для "розробки", "виробництва" або "використання" будь-якого виробу. Ця інформація може надаватися у формі "технічних даних" або "технічної допомоги".

Технологія - спеціальна інформація, необхідна для розроблення, виробництва або використання виробів. Ця інформація може надаватися у формі технічних даних або технічної допомоги.

ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ - на торговой основе включает в первую очередь лицензионную торговлю, и, кроме того, традиционную куплю-продажу готовой продукции и комплектных объектов, заключение контрактов о консультативных и управленческих услугах, об использовании иност ранных специалистов.

Передача технологий включает:

- передачу прав на изобретения и иные объекты интеллектуальной собственности
- предоставление лицензий на все объекты промышленной собственности
- предоставление ноу-хау и технического опыта

- внесение имущественных прав на изобретения, объекты авторского права, ноу-хау и другие объекты в уставные фонды совместных предприятий и хозяйственных товариществ

- передачу технологических знаний, необходимых для монтажа, эксплуатации и функционирования предприятия и оборудования, а также выполнение проектов "под ключ"

- сделки о промышленном и техническом сотрудничестве

- предоставление технологических знаний, необходимых для приобретения, монтажа и использования машин, оборудования, промежуточных и сырьевых материалов

В Украине существует центр интеллектуальной собственности и передачи технологий НАНУкраины - специализированное учреждение Национальной академии наук Украины, оказывающее правовые и патентные услуги, ведущее научные исследования в области международной и внутренней передачи технологий, охраны интеллектуальной собственности. Центр оказывает следующие виды услуг:

Юридические услуги:

- комплексное юридическое обслуживание

- представительство интересов в суде, арбитражном суде

- консультации адвокатов

- регистрация предприятий любой организационно-правовой формы

- разработка и экспертиза договоров, контрактов

- информационно-правовое обслуживание

Услуги в области охраны интеллектуальной собственности и передачи технологий:

- договорное обеспечение передачи технологий, подготовка инвестиционных, лицензионных договоров, договоров о техническом содействии, передаче ноу-хау и иных договоров

- правовое обеспечение создания наукоёмких, венчурных, совместных предприятий

- патентные услуги, оформление прав на изобретения и товарные знаки

- защита авторских и смежных прав, проведение государственной регистраци авторских прав

- оценка и экспертиза стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных активов, бухгалтерский и налоговый учёт нематериальных активов

- разработка договоров с авторами и ведущим персоналом компаний

- ведение дел по защите от недобросовестной конкуренции

- консультации по вопросам охраны конфиденциальной информации

- лицензионные договора на использование изобретений, товарных знаков
- лицензионные договора на использование программного обеспечения

- договора на передачу ноу-хау

- договора о техническом содействии

- договора о создании совместных предприятий, хозяйственных товариществ
- инвестиционные договора

- договора о передаче прав на объекты авторского права

- договора о промышленной и научно-технической кооперации

- лизинговые и другие договора

 

В останній час великого приоритету для економіки України набуває ліцензійна торгівля вітчизняними технологіями. Наряду з експортом промислової продукції, торгівля технологіями має великій потенціал як для посилення конкуренції на міжнародному ринку, так і підтримку вітчизняної науки та наукових кадрів. Тому Президент України та Кабінет Міністрів в останній час зосереджують приоритет на зростання торгівлі технологіями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література:

 

 

1. ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» N 1775-III від 1 червня 2000 року м. Київ ( 1775-14 );

 

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру» від 8 листопада 2000 р. N 1658 м.Київ;

 

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї» від 12 березня 1996 р. N 302 Київ;

 

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення» від 8 грудня 1997 року N 1358 м.Київ (1358-97-п );

 

5. Л.Д. Кучма «Економічні і соціальні пріоритети на межі тисячоліть» - К.: Україна 1999 97 с.

 

Похожие работы

<< < 1 2 3