Застосування наночасток для лікування тварин

  Семенов Б.С. Болезни пальцев у крупного рогатого скота в промышленных комплексах. Л.: Колос, 1981. С. 62 88.

Застосування наночасток для лікування тварин

Курсовой проект

Сельское хозяйство

Другие курсовые по предмету

Сельское хозяйство

Сдать работу со 100% гаранией
няк С.В. Зміни синовіоцитограми, функціональної активності нейтрофілів і лімфоцитів при асептичних артритах у телят (клініко-експериментальні дослідження): Автореф. дис… канд. вет. наук. Біла Церква, 1999. 19 с.
 • Белов А.Д., Лукьяновский В.А. Общая ветеринарная хирургия. М.: Агропромиздат, 1990. С. 497 552.
 • Загальна ветеринарна хірургія / І.С.Панько, В.М. Власенко, В.Й. Іздепський та ін. Біла Церква: Вид воБЦДАУ, 1999. 207 с.
 • Бурденюк В.Ф., Кузнецов Г.С. Ветеринарная ортопедия. Л.: Колос, 1976. С.157 168.
 • Клінічна діагностика внутрішніх хороб тварин (ред. В.І. Левченко). Біла Церква: Вид во БЦДАУ, 2004. 608 с.
 • Варданян А.В. Влияние условий содержания на качество копытцевого рога и заболеваемость копытец у коров в молочных комплексах: Автореф. дис… канд. вет. наук. М., 1984. 16 с.
 • Хомин Н.М. Біохімічні та біофізичні показники копитцевого рогу корів залежно від рівня забезпеченості мінеральними речовинами // Наук. Вісник Національного аграр. ун ту. К., 2004. Вип. 74. С. 318 322.
 • Хомин Н.М. Біофізичні властивості копитцевого рогу у корів у нормі та при асептичному пододерматиті // Вет. медицина України. 2004. № 4. С.41 42.
 • Кулінич С.М. Методи лабораторної діагностики грибкових уражень копитець у корів // Збірник наукових праць Луганського аграрного університету: Ветеринарні науки. 2007. № 78/101. С. 328 331.
 • Нанотехнологія у ветеринарній медицині. Посіб. для студ. аграр. закл. освіти І ІV рівней акредитації / В.Б. Борисович, Б.В. Борисович, В.Г. Каплуненко та ін. К.: ТОВ «Наноматеріали і нанотехнології», 2009. 232 с.
 • Волошина Н.О. Петренко О.Ф., Каплуненко В.Г. та ін. Екологічні антисептичні засоби профілактики у свинарстві // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. Біла Церква, 2008. Вип. 57. С. 33-36.
 • Пат. 38138 Україна, МПК А 61 L 2/16. Нанорідина для знешкодження у довкіллі збудників інвазійних хвороб тварин / Волошина Н.О., Каплуненко В.Г., Косінов М. В.; власник Волошина Н.О., Каплуненко В.Г., Косінов М. В. № 2008 08955; заявл. 08.07.08; опубл. 25.12.08. Бюл. № 24.
 • Волошина Н.О., Гоголь А.В., Сиченко Т.В. Дослідження дії наноматеріалу «шумерське срібло» на збудник аскарозу свиней // Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень. 2008. №13 (2). С. 6770.
 • Патент України на корисну модель № 29854. Висококоординаційний аніоноподібний аквананокомплекс / Каплуненко В.Г., Косинов М.В. опубл. 25.01.08, Бюл. №2.
 • Романенко Н.А., Падченко И.К., Чебышев Н.В. Санитарная паразитология: (Руководство для врачей). М.: Медицина, 2000. 342 с.
 • Похожие работы

  << < 4 5 6 7 8