Застосування наночасток для лікування тварин

  Семенов Б.С. Болезни пальцев у крупного рогатого скота в промышленных комплексах. Л.: Колос, 1981. С. 62 88.

Застосування наночасток для лікування тварин

Курсовой проект

Сельское хозяйство

Другие курсовые по предмету

Сельское хозяйство

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

7,2±0,36

11,0±0,67

***

 

 

25,4±0,96

40,0±0,67

***

 

 

18,0±2,02

3,6±0,49

***

 

 

21,4±3,99

5,0±0,67

***

 

 

5,4±0,72

1,6±0,27

***П р и м і т к а: 1. * р<0,05;

2. ** p<0,01;

3. *** p<0,001, порівняно з контролем.

 

За даними таблиці 1, вже на 3-тю добу спостережень усі показники синовіоцитограми в досліді достовірно відрізнялись від аналогічних показників у контролі за винятком вмісту моноцит/макрофагів, засвідчуючи переваги застосування при гнійному артриті наночасток металів.

На 9-ту добу спостережень ця тенденція значно посилилась (за винятком вмісту гістіоцитів) і вже на 15-ту добу без будь-яких виключень досягала апогею. При цьому в синовіоцитограмі при застосуванні наночасток, порівняно з долікувальним періодом, вміст синовіоцитів збільшився в 13,7 разів і в цей же період часу перевищив контроль на 33,1 %. Аналогічно вміст гістіоцитів збільшився у 3,67 разів, а порівняно з контролем у 2,62 рази; вміст лімфоцитів у 8 разів і на 36,5 %; збільшений вміст моноцит-макрофагів, порівняно з долікувальним періодом, повністю нормалізувався і був меншим за контроль, у якому все ще зберігались цитологічні ознаки запалення, у 5 разів.

Вміст нейтрофілів, як основної цитологічної ознаки гнійного запалення, аналогічно зменшився у 14,75 та у 4,28 разів. Разом з тим зменшився вміст дистрофічно змінених клітин порівняно з долікувальним періодом у 7,25 рази, а порівняно з контролем у 3,37 разів.

Таким чином, дані синовіоцитограми обєктивно засвідчують незаперечні переваги місцевого застосування при гнійних артритах колоїду наночасток порівняно з антибіотикотерапією (переважно за рахунок наносрібла з його вираженими антисептичними властивостями). В першу чергу це пояснюється неможливістю утворення резистентності мікроорганізмів проти наночасток, у той час як стійкість бактерій проти антибіотиків постійно зростає й поширюється.

Крім того, слід ураховувати участь наночасток Cu, Zn, Mg, Co, як коферментів металів, у багатьох біохімічних реакціях, перебіг яких відображається в цитологічних характеристиках синовіоцитограм.

Отже, застосування колоїду наночасток Ag, Cu, Zn, Mg, Co характеризується синергічною дією двох аспектів нанотерапії антисептичного й біохімічно-стимулювального, сумарна дія яких і забезпечує високу ефективність (85 89 %) виліковування хворих тварин навіть за такої тяжкої патології як гнійний синовіт.

Гематологічними дослідженнями виявлено чітку реакцію цілісного тваринного організму як на септичне ураження суглоба, так і на перебіг змін, повязаних із лікуванням хвороби (табл. 2).

 

Таблиця 2

Гематологічні показники при місцевому лікуванні гнійного синові ту, n=5

ДослідженняЕритроцити, Т/лГемоглобін, г/лЛейкоцити,Г/лЛікування

4,68±0,04

80,2±1,48

17,0±0,67Через 3 доби від початку лікування:

а) антибіотиком,

б) наночастками металів

 

4,8±0,04*

5,0±0,04***

 

86,4±1,30*

90,2±1,03***

 

14,8±0,58*

12,0±0,67***Через 9 діб від початку лікування:

а) антибіотиком,

б) наночастками металів

 

4,98±0,06**

5,44±0,06*

 

92,0±0,90*

99,9±1,25***

 

11,4±0,40***

9,6±0,49***Через 15 діб від початку ліування:

а)антибіотиком,

б) наночастками металів

 

5,2±0,07*

6,22±0,15***

 

96,8±1,48**

114,0±1,19***

 

10,0±0,22

8,4±0,27**Примітка: 1. * р<0,05;

2.** p<0,01;

3.*** p<0,001, порівняно з попереднім періодом часу

 

Як свідчать дані таблиці 2, перебіг гнійного артриту супроводжувався позанормованим зниженням у крові вмісту еритроцитів і гемоглобіну та збільшенням вмісту еритроцитів, що, очевидно, зумовлено токсичним впливом гнійного запалення. Через 3 доби від початку лікування із використанням антибіотика відмічено достовірне збільшення в крові вмісту еритроцитів і гемоглобіну. Проте воно залишалось нижчим за норму. Крім того, спостерігалося достовірне зменшення кількості лейкоцитів, вміст яких все ще був більшим верхнього показника норми. При використанні наночасток металів вміст еритроцитів у середньому досяг нижньої межі норми; вміст гемоглобіну, хоча достовірно й збільшився, проте все ще був меншим за норму; вміст лейкоцитів у середньому знизився до верхньої межі норми.

Отже. введення в суглоб колоїду наноаквахелатів металів не проявляє пошкоджуючої дії на його структурно-функціональні характеристики; введення в суглоб гідрокортизону ацетату в деяких випадках призводить до переходу асептичного запалення у гнійне.

При внутрішньосуглобовому введенні колоїду наночасток металів хворі на асептичний синовіт тварини видужували в 97,5 % випадків.

Внутрішньосуглобове введення колоїду наночасток металів при гнійному синовіті супроводжується виліковуванням хворих тварин у 85 89 % випадків.

 

3. Ефективність застосування наночасток металів в ортопедії

 

Хвороби копитець у корів діагностуються відносно часто; вони завдають скотарству значних економічних збитків (зниження продуктивності, недоотримання приплоду, вимушене вибраковування тощо). Так, у Росії економічні втрати від хвороб копитець у корів становлять 800 900 млн. карбованців на рік, в Україні ці збитки досягають 100 200 млн. гривень. Найбільш загрозливими є ураження копитець заразної етіології, при яких удосконалення лікувальних заходів набувають значної актуальності.

Опорна здатність копитець корів багато в чому залежить від щільності й твердості копитцевого рога, які забезпечуються біохімічними процесами в епідермісі копитець. При зниженні біофізичних показників останнього травмується основа шкіри копитець і виникає пододерматит.

Досліджували копитця корів-аналогів чорно-рябої породи, віком 45 років, продуктивністю 5000 кг молока на рік; на час досліджень корови були яловими. До першої групи були включені тварини, яких утримували на деревяній підлозі; до другої корови, яких утримували за аналогічних умов, але копитця яких піддавали періодичній обробці колоїдом наночасток металів; до третьої тварини, яких утримували на бетонній підлозі; до четвертої групи корови, яких утримували за таких же умов, але копитця яких періодично обробляли наночастками металів.

Через місяць від початку дослідів із підошовної ділянки копитець були відібрані шматочки рогу для біохімічних і біофізичних досліджень.

Вміст міді та цинку в роговому матеріалі визначали методом атомно-абсорбційної спектрометрії, білок на апараті Кєльдаля, сірку та SH-групи хімічними методами, вологу стабільним висушуванням, а кількість попелу спалюванням зразків у муфельній печі. Показник щільності визначали методом гідростатичного зважування; твердість копитцевого рогу за методом Бринеля, а опір проти стирання за допомогою спеціального приладу УкрНІКП.

У дослідженні використовували колоїд наночасток Ag, Cu, Zn, отриманих методом ерозивно-вибухового диспергування біоцидних і біогенних металів.

Цифрові дані обробляли методом варіаційної статистики із застосуванням t-критерію Стьюдента за програмою «Статистика».

Вміст мінеральних речовин у роговому матеріалі копитець представлено в табл. 3

 

Таблиця 3

Вміст мінеральних речовин у копитцевому розі корів, n=5

ПоказникиСірка, г/кгМідь, мг/кгЦинк, мг/кгПри утриманні на деревяній підлозі, контроль;

При утриманні на деревяній підлозі з обробкою наночастками металів

18,8±0,46

 

22,0±1,12*

27,8±1,43

 

32,6±0,72*

17,6±1,61

 

23,2±0,81*При утриманні на бетонній підлозі, контроль;

При утриманні на бетонній підлозі з обробкою наночастками

20,6±0,85

 

23,2±0,76*

29,4±0,85

 

34,0±1,12**

19,0±1,12

 

23,8±0,36**Примітка: 1. * p<0,05;

2. ** p<0,01.

 

Як свідчать дані табл. 3, при утриманні корів на деревяній підлозі обробка копитець наночастками металів супроводжується збільшенням вмісту сірки на 14,55 %, міді на 14,72, цинку на 24,14 %.

При утриманні тварин на бетонній підлозі обробка копитець наночастками металів супроводжується збільшенням вмісту сірки на 11,21 %, міді на 13,53, цинку на 20,17 %.

Обробка копитець наночастками металів супроводжується покращенням біохімічних і біофізичних характеристик копитцевого рога (табл. 4).

 

Таблиця 4

Біохімічні та біофізичні показники копитець рога при утриманні корів на підлогах різних типів у контролі та при обробці наночастками металів, n=5

ПоказникиУтримання на деревяній підлозі, контрольОбробка наночастками при утриманні на деревяній підлозіУтримання на бетонній підлозі, контрольОбробка наночастками при утриманні на бетонній підлозіВолога, %33,2±1,4827,4±0,85**26,6±0,4921,0±2,12**Попіл, %1,14±0,041,26±0,03*1,18±0,041,36±0,05*Білок, %88,0±0,992,6±1,17*91,8±0,4093,0±0,22*SH-групи, мкмоль/г31,4±0,7235,2±0,58**32,2±1,0336,4±0,40**Щільність,

г/см3

1,08±0,01

1,15±0

Похожие работы

< 1 2 3 4 5 6 > >>