Засоби впливу на осіб із залежною девіантною поведінкою

  Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців соціальної роботи в Україні і за рубежем: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 5-6 травня 2003р., Ужгород/За

Засоби впливу на осіб із залежною девіантною поведінкою

Дипломная работа

Социология

Другие дипломы по предмету

Социология

Сдать работу со 100% гаранией
ж конфліктними сторонами у середині реабілітаційного центру (після словесного примирення їм була запропонована дана гра).

 

Висновки

соціальний корекція реабілітаційний адиктивний

Сучасна ситуація в Україні, що повязана з наркоманією, дедалі загострюється, зростає вживання сере населення наркотичних засобів (80% тих хто навчається пробували наркотики!), розширюється їх діапазон, збільшується надходження "важких" наркотиків іноземного виробництва. Зростає кількість залежних осіб, відповідно зростає і кількість лікувальних закладів.

Програми соціально-лікувальної допомоги передбачають надання, насамперед, медичної допомоги клієнтам. Однак лише медикаментозне лікування у відриві від реабілітаційних можливостей соціальних працівників та психологів має низьку ефективність. Значно ефективніші програми, які реалізуються професіоналами команди, у складі лікаря, медичної сестри, психолога і соціального педагога. Це дозволяє розвязати проблему комплексно, із залученням до роботи членів родин залежних осіб.Вибір стратегії психотерапевтичної та соціально-педагогічної роботи з наркозалежними також залежить від знання і врахування феноменів формування наркозалежності, стадії хвороби, швидкості розпаду особистості при вживанні різних наркогенних речовин.

До групи спеціалізованих програм відносять такі, що, не використовуючи медикаментозні засоби, мають на меті реінтеграцію, реадаптацію, ресоціалізацію осіб із залежністю. У вітчизняній практиці цей напрям реабілітації представлений в основному релігійними програмами, які використовують біопсихосоціодуховну орієнтацію і розраховані на одужання через віру в Бога.

Реабілітаційні програми лікування від наркозалежності базуються на тому, що одужання людини відбувається не лише за умови утримання від психоактивних речовин, а й можливості застосування власного потенціалу як особистості.

Проаналізувавши матеріали періодичної преси і досвід роботи реабілітаційних центрів алко- і наркозалежних, ми ознайомилися з методами соціальної корекції та соціальної реабілітації залежної молоді. Особливу увагу було приділено програмі "12 кроків" та "Рівний рівному". На основі вивченої теорії та досвіду було розроблено методику "Ступені пізнання особистості", яка включала методи діяльності соціального педагога спрямовані на соціальну корекцію та соціальну реабілітацію поведінки залежної молоді. Зокрема, ми досліджували рівень самооцінки, рівень схильності до самотності та надії, при цьому враховували ригідність. За отриманими даними 2 особи мали високий рівень ригідності (7,9), двоє - високий рівень схильності до самотності, у більшості респондентів (13 чоловік) визначена занижена самооцінка. Але середній показник рівня надії у реабілітантів досяг майже 80%.

Підібрані методи корекції та реабілітації поведінки залежної молоді показали свою ефективність у експериментальному дослідженні в умовах християнського реабілітаційного центру "Звільнення": зріс рівень надії у 7 (з десяти), підвищилась самооцінка у 8 та у 8 чоловік знизився рівень схильності до самотності. Отже, за допомогою розробленої програми нам вдалося вплинути на досліджувані характеристики залежних осіб показники рівня надії та самооцінки зросли, рівень самотності, у деяких осіб, понизився. Нам вдалося активізувати стажерів, організувавши їх роботу з реабілітантами. Отже, ми довели правильність припущення за допомогою експериментального дослідження на базі християнського реабілітаційного центру "Звільнення". Тому, якщо у процес соціальної реабілітації алко- і наркозалежних осіб ввести методи корекції і реабілітації спрямованих на підвищення самооцінки, рівня надії, то у них підвищується рівень самооцінки, надії, змінюється сприйняття життя.

 

Список літератури

 

 1. Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців соціальної роботи в Україні і за рубежем: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 5-6 травня 2003р., Ужгород/За заг. ред. І.В.Козубовської, І.І. Миговиче. Ужгород: Мистецька лінія, 2003. 361 с.
 2. Алкоголизм: (Руководство для врачей)/ Под. ред. Г.В.Морозова, В.Е.Рожнова, Э.А.Бабаяна. М.: Медицина, 1983. - 432 с.
 3. Беномов В.Н., Костенко О.Р.,Флоренсова К.М. Вред алкоголя, никотина и наркотиков: Пособие для учителей. К. Рад. шк., 1989. 125 с.
 4. Братусь Б. С., Сидоров П. И. Психология, клиника и профилактика раннего алкоголизма. М: Изд-во Моск. ун та, 1984. 144 с.
 5. Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 2003. 288 с.
 6. Звоницкий Э.М. Ловушки для каждого (курение). Б.:Везелица, 2002-32., илл. стр. плакат.
 7. Звоницький Е.В. Пастки для кожного (Паління. Алкоголізм. Наркоманія. СНІД. Статеві відносини). Б.: Везелиця, 2002-36., іл. (Учбово-методичне видання).
 8. Капустин А.В. Алкоголь враг здоровья. Изд. 2-е.М., "Медицина", 1978. - 48 с.
 9. Левитский П.М., Язловицкий В.С. Вред алкоголя и никотина. Пособие для учителей. 2-е изд., перераб. И доп., - Киев: Рад. шк.,1987. 109 с.
 10. Лисенко І.П. Програма "12 кроків". Модель подолання залежності від алкоголю та наркотичних речовин // Практична психологія та соціальна робота №3, 2000 (с.13-19)
 11. Лисенко І.П. Програма "12 кроків". Модель подолання залежності від алкоголю та наркотичних речовин // Практична психологія та соціальна робота №4, 2000 (с.27-30)
 12. Панорама охорони здоровя населення України / А. В. Підаєв, О. Ф. Возіанов, В. Ф. Москаленко, В. М. Пономаренко та ін. К.: Здоровя , 2003. 396 с.
 13. Методичні рекомендації з питань організації а функціонування центрів ресоціалізації наркозалежних / Державний ін т проблем сімї та молоді. К., 2004. 200 с.
 14. Никишина В.Б., Василенко Т.Д. Психодиагностика в системе социальной работи: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М. Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. 208 с. (социальная работа).
 15. Носс И.Н. Руководство по психодиагностике. М.: Изд-во Института психотерапии, 2005. 688 с.
 16. Основы социальной работи: Учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок. М.: ИНФРА М., 1999. 368 с.
 17. Панкова Р.Я., Панков Д.В. Лекция о влиянии алкоголя на организм человека. Алкоголь и трудовая, учебная деятельность. М.: Высш. шк., 1987. с. 95 илл. (Библ. серия).
 18. Панорама охорони здоровя населення України / А.В. Підаєв, О.Ф. Москаленко, В.М. Пономаренко та ін. К.: Здоровя, 2003. 369 с.
 19. Путнам Рон. Путь к востановлению Х.: Новое слово, 2005. 240 с.
 20. Синицкий В.Н. Пьянство и алкоголизм.: (мед.-биол. аспекты) / Отв. ред. Ф.Н.Серков. Киев: Наукова думка, 1988. 128 с.
 21. Социальная педагогика: Курс лекций / Под общей ред. М.А. Галагузовой. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 416 с.
 22. Социальная педагогика: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В.А. Никитина. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 272 с.
 23. Соціальна робота в Україні:Навч. посібник / І.Д. Звєрєва, О.В. Безпалько, С.Я. Харченко та ін.; за заг. ред.: І.Д. Звєрєвої, Г.М. Мектіонової. К.: ценр навчальної літератури, 2004. 256 с.

Размещено на

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5