Understanding the text

a) It's easy to know how competitive to be when you start work in a new office.False You should find out

Understanding the text

Контрольная работа

Иностранные языки

Другие контрольные работы по предмету

Иностранные языки

Сдать работу со 100% гаранией

Вищий навчальний заклад

Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту

( ХІЕРВМ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

з дисципліни англійська мова

 

 

Виконав студент ІІІ курсу

заочного відділення

економічного факультету

за спеціальністю „ Облік і аудит “

Півторонос Є.М.

 

 

 

 

Лубни 2008 рік

 

Module 1

 

THE PIANO MANS WORLD TOUR

When Robert Kemble began importing German pianos into the UK in the 1890s, he could hardly have imagined that a century later the company that bears his name would be benefiting from Japanese links to export successfully from the UK.

The unusual result is one of the longest-running associations between UK and Japanese companies. It began in 1967 when Yamaha of Japan gave its UK organ agency to Kemble, then based in London. Now, after a series of deals deepening the relationship, Yamaha has a majority shareholding in Yamaha-Kemble Music, the Milton Keynes based sales company for most Yamaha musical instruments in the UK. Yamaha also has a majority stake in Kemble, based in nearby Bletchley.

Kemble began manufacturing Yamaha pianos for the UK market in 1984 and started exporting them to continental Europe two years later. Currently, two-thirds of the Bletchley factory's output is of Yamaha pianos, and 75 per cent of what it makes is exported.

Although Yamaha pianos account for a greater proportion of export sales, the Kemble brand has, over the past 30 years had considerable success in new overseas markets. In the 1980s. “80 per cent of exports went to continental Europe”, says Brian Kemble, joint managing director. This, however, has fallen to below 50 per cent as sales in Asia and North America have been built up.

British pianos are perceived as premier brands, and Asia's increasing affluence means more people can afford them. Cracking the market, however, has meant hard work. “We've gone out there and done a lot of footslogging. If we had not visited, they would have bought something else”, says Mr. Kemble.

Building up North American sales over the past three years has also involved a tremendous amount of legwork, identifying the top 200 dealers and what they stock, and visiting trade shows. Of course, the Yamaha connection has helped. “It gives us credibility in the US,” says Mr. Kemble.

People would say "Who is Kemble?" They are not interested in dealing with small companies.ПОДОРОЖ ВИРОБНИКА ПІАНІНО ПО СВІТУ

Коли Роберт Кембл почав імпорт німецьких фортепіано до Великої Британії в девяності роки ХІХ ст., він важко міг уявити собі, що сторіччя пізніше компанія, яка носить його ім'я, отримуватиме вигоду з японських зв'язків для успішного експорту з Великої Британії.

Цей незвичайний результат був викликаний довготерміновими звязками між компаніями Великої Британії та японськими компаніями. Почалося все у 1967 році, коли японська Ямаха надала Кемблу організаційне агентство у Великій Британії, яке згодом розташувалось в Лондоні. В наш час, після серій угод, поглиблення взаємовідношення, Yamaha тримає більшість акцій у компанії Ямахa-Кембл Мюзік, заснованій Мілтоном Кінесом як компанія з продажу більшості музичних інструментів компанії Ямаха у Великій Британії. Ямаха також має більшу частку своїх активів в компанії Кембл, що знаходиться неподалік Блетчлі.

Кембл почав виробництво фортепіано Ямаха для ринку великої Британії в 1984 році і запустив експорт їх до континентальної Європи двома роками пізніше. Зараз дві третини продукції фабрики Блетчлі є фортепіано Ямаха, 75 відсотків якої йде на експорт.

Оскільки виробники фортепіано Ямаха розраховують на більшу пропорцію експортних продажів, бренд Кембл за минулі 30 років мав значний успіх на нових зовнішніх ринках. У 80-х роках ХХ ст. 80 відсотків експорту йшли до континентальної Європи”, говорить об'єднаний керівник Брайан Кембл. Зараз експорт впав до 50%, оскільки в країнах Азії та Північної Америки вже були налагоджені продажі.

Англійські фортепіано помічені як перші бренди, і зростаюча їх реалізація в Азії означає, що більше людей може дозволити собі подібне задоволення. Пробитися на ринок означало важку роботу. “Ми зробили багато важких кроків для здійснення мети і вийшли на ті ринки. Якби ми не відвідали азіатів, вони купили б щось інше”, говорить пан Кембл.

Організація продажів до Північної Америки за минулі три роки також потребувала величезного обєму роботи, це й залучення 200 основних дилерів, забезпечення їх роботою, відвідування торгових показів, тощо. Звичайно, зв'язок з Ямаха допоміг. “Це надає нам довіру в США," говорить пан Кембл.

Люди можуть сказати: "Хто такий Кембл?". Очевидно, вони не зацікавлені в роботі з маленькими компаніями.

І. Match 1-5 with a-f to form expressions from the first two paragraphs of the article. (One of the words 1-5 is used twice)

 

 1. majority a) links
 2. Japanese b) result
 3. unusual c) company
 4. longest-running d) shareholding
 5. sales e) stake

f) associations

1. Yamaha has a majority shareholding in Yamaha-Kemble Music, the Milton Keynes based sales company for most Yamaha musical instruments in the UK.

2. When Robert Kemble began importing German pianos into the UK in the 1890s, he could hardly have imagined that a century later the company that bears his name would be benefiting from Japanese links to export successfully from the UK.

3. The unusual result is one of the longest-running associations between UK and Japanese companies.

4. The unusual result is one of the longest-running associations between UK and Japanese companies.

5. Now, after a series of deals deepening the relationship, Yamaha has a majority shareholding in Yamaha-Kemble Music, the Milton Keynes based sales company for most Yamaha musical instruments in the UK.

 

ІІ. Now match the expressions to these equivalent expressions

 

a) an organization whose purpose is to sell goods

An organization whose purpose is to sell goods is a trading organization, like The Kemble brand or Yamaha company.

b) ownership by one company of more than half of another (two expressions)

Now, after a series of deals deepening the relationship, Yamaha has a majority shareholding in Yamaha-Kemble Music, the Milton Keynes based sales company for most Yamaha musical instruments in the UK. Yamaha also has a majority stake in Kemble, based in nearby Bletchley.

c) strange outcome

The unusual result is one of the longest-running associations between UK and Japanese companies.

d) connections with someone or something Japanese

When Robert Kemble began importing German pianos into the UK in the 1890s, he could hardly have imagined that a century later the company that bears his name would be benefiting from Japanese links to export successfully from the UK.

e) connections that have lasted the longest time

The unusual result is one of the longest-running associations between UK and Japanese companies.

 

ІІІ. Are the following statements true or false or is it impossible to say, given the information in the article? (lines 25-45)

 

a) When Kemble began making Yamaha pianos, they started exporting them to Europe immediately.Falseb) More than half of what Kemble makes in its Bletchley factory is Kemble pianos.Truec) The Kemble brand of piano sells more than the Yamaha brand.Difficult to sayd) Kemble also makes guitars.Falsee) Kemble now sells more Kemble-brand pianos outside Europe than inside.Difficult to sayf) Kemble has always sold more Kemble-brand pianos outside Europe than insideTrue

ІV. Find words and expressions in lines 46-67 to complete the gaps

 

 1. traveling a lot in order to get information, make contact with the right people, etc. (two expressions):

1. British pianos are perceived as premier brands, and Asia's increasing affluence means more people can afford them.

2. Building up North American sales over the past three years has also involved a tremendous amount of legwork, identifying the top 200 dealers and what they stock, and visiting trade shows.

 1. to find a way of getting into a market: to crack a market;
 2. to keep something so that it is available to sell: to make a product;
 3. names for goods that are well thought of: high-quality commodities;
 4. a person, product or company that people take seriously has its own brend;
 5. events where companies can show their goods, meet new customers, etc.: trade shows.

Over to you 1

What are the difficulties facing a small firm that wants to export to a particular country for the first time? First of all, cracking its market, so as people of that country could trust the small firms goods.

Over to you 2

Work with a partner. A is the boss of a small manufacturing company that is beginning to export. (Choose the type of product that you make). В is an import agent looking for new products to import. A and B happen to be sitti

Похожие работы

1 2 3 > >>