Залучені джерела фінансування підприємства в сучасних умовах господарювання

Важливим аспектом, який стимулюватиме надходження інвестицій в економіку регіону, є інноваційна діяльність. Аналіз економічних данин Львівщини свідчить про скорочення інноваційних

Залучені джерела фінансування підприємства в сучасних умовах господарювання

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

Економіка підприємства

Тема роботи: „Залучені джерела фінансування підприємства в сучасних умовах господарювання.”

 

 

Виконала студентка 2-го курсу групи ФК-08-4

Сергеєва І.Є.

 

 

 

 

 

Дніпропетровськ 2010р.

ЗМІСТ

 

ВСТУП

розділ 1. Інвестиції як джерела фінансування підприємства в умовах господарської діяльності

1.1 Економічний зміст інвестицій як джерел фінансування підприємства

1.2 Склад та структура інвестицій як джерел фінансування підприємства

1.3 Джерела формування інвестиційних ресурсів

розділ 2. формування інвестиційної політики підприємств на прикладі Львівської області

2.1 Джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємств України

2.2 Інвестиційна політика Львівської області

розділ 3. Шляхи поліпшення інвестиційної діяльності в Україні

  1. Проблеми залучення інвестицій в економіку України
  2. Шляхи вирішення проблеми інвестиційної діяльності в Україні

ВисновОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

ВСТУП

 

Стабілізація національної економіки - це одна з найголовніших проблем економічної політики України на сучасному етапі розвитку. Її вирішення тісно пов'язане з підвищенням ефективності інвестицій, обсяги яких на нинішньому етапі економічного реформування досить обмежені. За цих умов, безперечно, підвищується відповідальність за вибір інвестиційних проектів і, звичайно, зростають вимоги до достовірності методів обґрунтування цього вибору та оцінки їх ефективності.

Актуальність курсової роботи полягає в тому що інвестиції виступають важливою умовою здійснення структурної перебудови національної економіки, забезпечення технічного прогресу, підвищення показників господарської діяльності на макро- та мікрорівнях.

Мета курсової роботи: аналіз ролі та значення іноземних інвестицій в розвитку України, а також вплив іноземного інвестування на регіональний розвиток. Проблеми іноземного інвестування в Україні та шляхи його подолання.

Успішне проведення ринкових реформ в Україні не можливе без ефективної структурної інвестиційної політики, перебудови економіки з ціллю створення сприятливого інвестиційного клімату. Корінним чином повинна змінитися діяльність інвесторів в умовах формування ринкового механізму в Україні.

Нові організаційно-правові відносини між субєктами інвестиційної діяльності потребують глибоких теоретичних і практичних знань для ефективного здійснення інвестицій у всій різноманітності їх форм: фінансових, реальних, інтелектуальних, інновацій.

В першу чергу ринкові зміни повинні здійснитися в інвестиційній сфері, що відігріє ключову роль для стабілізації економіки України.

Інвестиційна сфера потребує глибокого дослідження, оскільки вона відіграє особливу роль в економіці держави. Реформування інвестиційної діяльності, створення в Україні сприятливого інвестиційного клімату буде сприяти оздоровленню суспільно-політичної ситуації в Україні, створить умови для залучення всіх можливих джерел інвестиційних ресурсів. Формування інвестиційного ринку є багатоплановою загальнодержавною проблемою, в якій віддзеркалюються всі дестабілізуючі фактори, що впливають на економічний розвиток вітчизняних підприємств.

Проблеми пошуку шляхів активізації інвестиційної діяльності в Україні обумовили вибір теми магістерського дослідження.

 

РОЗДІЛ 1 Інвестиції як джерела фінансування підприємства в умовах господарської діяльності.

 

1.1 Економічний зміст інвестицій як джерел фінансування підприємства

 

Підвищення ефективності виробництва і піднесення рівня господарювання у всіх ланках економіки, орієнтація народного господарства на досягнення високих кінцевих результатів вимагають подальшого вдосконалення всієї системи управління.

Успішне проведення ринкових реформ в Україні не можливе без ефективної структурної інвестиційної політики, перебудови економіки з ціллю створення сприятливого інвестиційного клімату. Корінним чином повинна змінитися діяльність інвесторів в умовах формування ринкового механізму в Україні.

Нові організаційно-правові відносини між субєктами інвестиційної діяльності потребують глибоких теоретичних і практичних знань для ефективного здійснення інвестицій у всій різноманітності їх форм: фінансових, реальних, інтелектуальних, інновацій.

В першу чергу ринкові зміни повинні здійснитися в інвестиційній сфері, що відіграє ключову роль в економіці.

Комплекс галузей і виробництва, що утворює інвестиційну сферу, покликаний забезпечити стабілізацію економіки і розширення виробництва.

Стабілізація економічного стану України повинна позитивно вплинути на інтенсифікацію виробничого процесу, а також повинен вплинути інвестиційний ринок, який в Україні тільки формується.

У відповідності до Закону України “Про інвестиційну діяльність” інвестиціями є всі види майнових і інтелектуальних цінностей, що вкладаються в обєкти підприємницької і інших видів діяльності, в результаті якої утворюється прибуток чи досягається соціальний ефект.

Такими цінностями можуть бути: грошові засоби, цільові банківські вклади, паї, акції і інші цінні папери, рухоме й нерухоме майно, сукупність технічних, технологічних, комерційних і інших знань, оформлених у вигляді технічної документації; права використання землі, води, ресурсів, споруд, обладнання і інших цінностей.

Сукупність вказаних цінностей, що обертаються на ринку, прийнято відносити до обєктів інвестиційної діяльності.

Інвестиції відіграють надзвичайно велику роль в розвитку і ефективному функціонуванні економіки. Для того, щоб визначити цю роль, розглянемо два поняття валові і чисті інвестиції.

Валові інвестиції представляють собою загальний обсяг інвестованих засобів в певному періоді, направлених на нове будівництво, придбання засобів виробництва і на приріст товарно-матеріальних засобів.

Чисті інвестиції представляють собою суму валових інвестицій, зменшену на суму амортизаційних відрахувань в певному періоді.

Динаміка показника чистих інвестицій відображає характер економічного розвитку країни на тому чи іншому етапі. Якщо сума чистих інвестицій складає негативну величину (тобто якщо обсяг валових інвестицій менший від суми амортизаційних відрахувань), це означає зниження виробничого потенціалу і як наслідок зменшення обсягу випуску продукції. Якщо сума чистих інвестицій дорівнює нулю (тобто якщо обсяг валових інвестицій дорівнює сумі амортизаційних відрахувань), це свідчить про відсутність економічного росту. І, нарешті, якщо сума чистих інвестицій складає позитивну величину (тобто обсяги валових інвестицій перевищує суму амортизаційних відрахувань), це означає, що економіка знаходиться на стадії розвитку, так як забезпечується розширене відтворення її виробничого потенціалу.

інвестиція економіка фінансування

 

1.2 Склад та структура інвестицій як джерел фінансування підприємства

 

Для сутнісно-змістової характеристики інвестицій істотне теоретичне і практичне значення має визначення різновидів інвестицій за окремими ознаками, тобто за їхнім функціонально-елементним складом (рис. 1.1).

 

Рис. 1.1. Функціонально-елементний склад інвестицій підприємства.

 

Залежно від того, де вкладається капітал (у межах країни чи за кордоном), виокремлюють внутрішні (вітчизняні) й зовнішні (іноземні) інвестиції. У свою чергу внутрішні інвестиції поділяються на фінансові та реальні, а зовнішні на прямі й портфельні.

Фінансові інвестиції означають використання наявного капіталу для придбання (купівлі) акцій, облігацій та інших цінних паперів, що їх випускають підприємства або держава. За такого інвестування має місце переміщення титулів власності, котрі дають право на одержання нетрудового доходу. У літературі з питань політичної економії капітал у вигляді цінних паперів називається ще фондовим, або фіктивним, оскільки він не є реальним багатством і не має ретельної вартості (на відміну від капіталу, вкладеного в різні сфери та галузі суспільного виробництва).[11]

Реальні інвестиції це вкладення капіталу (грошей) у різні сфери та галузі народного господарства (суспільного виробництва) з метою оновлення існуючих і створення нових «капітальних» (матеріальних) благ, а як наслідок одержання набагато більшого прибутку. Такі реальні інвестиції ще називають виробничими; проте в практиці господарювання за ними закріпилась інша назва капітальні вкладення.

Зовнішні прямі інвестиції це вкладення капіталу за кордоном, що за величиною становить не менше 10% вартості того чи того конкретного проекту, закордонні інвестицій, менші за 10% вартості здійснюваного за їх допомогою капітального проекту називаються портфельними. Періодичний аналіз співвідношення прямих і портфельних інвестицій має практичне значення для виявлення загальних масштабів і частки залучення іноземного капіталу у сферу розвитку й підвищення ефективності виробництва та інших напрямків діяльності субєктів господарювання.[11]

 

1.3 Джерела формування інвестиційних ресурсів

 

Визначальним джерелом формування позичкових інвестиційних ресурсів є звичайно довгострокові кредити банків, але за умови кризового стану економіки країни їх можна використати лише в дуже обмежених масштабах.

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>