Закон вартості: сутність та основні функції

Закон вартості - об'єктивний економічний закон товарного виробництва. Він визначає способи й принципи виміру, розподілу й стимулювання суспільної праці на

Закон вартості: сутність та основні функції

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство освіти і науки України

Київський національний економічний університет

Кафедра політичної економії обліково-економічних факультетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

на тему: «Закон вартості: сутність та основні функції»

 

Студентки І курсу,

12 групи, спеціальності 6509

Обліково-економічного факультету

Цьока О.В.

Науковий керівник

доц. Тимошевська Л.Д.

 

 

 

Київ 2008

 

ПЛАН

 

ВСТУП

1. СУТНІСТЬ І РОЛЬ ЗАКОНУ ВАРТОСТІ

2. ФУНКЦІЇ ЗАКОНУ ВАРТОСТІ

3. МЕХАНІЗМ ДІЇ ЗАКОНУ ВАРТОСТІ

4. ВПЛИВ ЗАКОНУ ВАРТОСТІ НА ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

ВСТУ

 

Суспільство являє собою сукупність людей, обєднаних на певному ступені історичного розвиткутими чи іншими економічними законами, що визначають всі інші суспільні відносини. Дані економічні відносини складаються у системі виробництва, розподілу, обміну та споживання. Ці відносини створюють економіний «фундамент» суспільства, над яким знаходиться ідеологічна та політична надбудови. Так, наприклад, політичні погляди, ідеї, відносини породжуються економікою, та, відповідно, вони є вторинними, похідними від економіних відносин, визначаються ними та служать їм. Однак і політика має значний вплив на економіку. Через політику, наприклад, здійснюється використання економічних законів.

Економічне життя суспільства складається з різних явищ та процесів. Сутність цих процесів виражається суспільним виробництвом, яке включає в себе матеріальне та нематеріальне виробництво. Останнім часом значно зросла роль нематеріальної сфери. Необхідно зазначити, що дане явище є закономірністю соціально-економічного розвитку всіх країн. Так у розвинених країнах близько половин працездатного населення працює у сфері нематеріального виробництва. На сучасному етапі розвитку зявляються умови для пришвидшеного росту невиробничої сфери. В першу чергу це повязано з науково-технічним прогресом. Науково-технічний прогрес кардинально змінив усі сфери життєдіяльності суспільства. Економіка в таких умовах здійснює перехідна нові умови функціонування. Важливу роль при цьому виконує економічна теорія.

Економічна теорія одна з найдавніших наук. Окремі елементи економіних знань зявилися у давньому світі. Як галузь науки економічна теорія виникла у період становлення капіталізму, тобто XVI-XVII ст.

Вивчаючи історію економічної науки, можна сказати, що економістів завжди хвилювало питання вартості товарів. Це і зрозуміло. Адже вартість одна з найважливіших економічних категорій. Визначення вартості можна сформулювати наступним чином. Вартість це елемент економіних відносин у кооперації праці при товарно-грошовій системі взаємозвязків виробників. Вона створює кількісні значення цих взаємозвязків у виробництві, розподілі, обміні та споживанні продуктів як товарів. Величина вартості визначається працею, затраченою на виготовлення одиниці кожного товару.

Питанням вартості займалися різні економісти та у кожного з них були свої погляди на процеси формування вартості. Відповідно, виникало декілька теорій вартості. Це трудова теорія вартості, додаткова теорія вартості, теорія трудових видатків та теорія граничної корисності.

Як існує закон попиту, так існує і закон вартості. Даний закон виражає причинно-наслідковий звязок між формуванням ціни на базі вартості виробництва кожного товару, з одного боку, та створенням економічних стимулів для прогресу придуктивних сил суспільства, з іншого боку.Функціональне значення закону вартості заключається у забезпеченні факторів економічного стимулювання розвитку продуктивних сил.

 

1. СУТНІСТЬ І РОЛЬ ЗАКОНУ ВАРТОСТІ

 

У товарному господарстві продукти виробляються для обміну шляхом купівлі-продажу. На ринку в обмінні відносини вступають двоє людей продавець та покупець. Кожен з них приходить на ринок з діаметрально протилежними інтересами. Відповідно, ринок це завжди боротьба інтересів. У результаті цієї боротьби як продавець, так і покупець приходять до єдиного інтересу, тобто обмінюються товарами за єдиним еквівалентом, в основі якого лежать суспільно-необхідні витрати праці на їх виробництво вартість. Ці взємозвязки у товарному господарстві носять обєктивний і стійкий характер та приймають форму закону вартості. Таким чином, у формуванні величини вартості товарів визначним є закон вартості.

Виникнення закону вартості відноситься лдо того часу, коли продукти почали перетворюватися на товари. Як вказував Енгельс, початок обміну товарів йде вглиб віків. У Єгипті це відбулося за три, а можливо, і за пять тисяч років до нашого часу, у Вавилоні за 4-6 тисяч років. Зявившись разом із виникненням товарного виробництва та існуючи протягом тисячоліть, закон вартості отримує найбільш широку сферу дії лише в умовах капіталізму. Це повязано з тим, що у цей час товарне виробництво набуває всезагального характеру.

Сутність закону вартості зводиться до того, що виробництво та обмін товарів здійснюються у відповіності до його вартості та суспільно-необхідних витрат праці. Необхідно зазначити, що даний закон виникна базі товарного виробництва та діє у будь-якому суспільстві, де товарні відносини мають місце. Закон вартості основний закон товарного господарства виражає обєктивну необхідність, щоб вартість товарів визначалася суспільно-необхідним часом. Це той робочий час, який витрачається на виготовлення подуктів за нступних умов:

за суспільно нормального стану виробництва;

за середньої кваліфікації прцівників;

за середньої інтенсивності праці;

Практично даний час використовується на створення більшості товарів.

Закон вартості є законом цін, він регулює ціноутворення, складаючи його вихідну основу. У реальному житті у процесі становлення ринкових цін враховуються такі умови, як співвідношення попиту та пропозиції, співвідношення цін на однойменні товари. Тому у процесі використаннязакону вартості можуть поєднуватися вільні, договірні, лімітні, контрактні, комерційні та інші різновили цін. Значний вплив на ціни мають методи їх встановлення. Дані методи називаються механізмом ціноутворення. В еконміній теорії виділяють два підходи до встановленя цін:

ринковий. За такого підходу визначними факторами виступають коньюктура ринку, попит та пропозиція на товари.

витратний. Згідно цього підходу в основувстановлення ціни закладаються виробничі витрати, та перш за все, робітничі, повязані зі створенням товарів.

Законом вартості називається економіний закон, згідно якому товари на ринку обмінюються у відповіності до кількості та якості витраченої на їх виробництво праці.

Важливою умовою є те, що ціна є грошовим вираженням вартосіт. Ватість та ціна співвідносяться як вміст та форма. В основі руху цін лежить рух вартостей. Однак, ціни, отримавши самостійне існування на ринку, також мають свої закони встановлення динаміки, так як на їх величину впливає не лише вартість. Але саме вона є тим якорем, який повертає їх до вихідного початку, як би високо вони не підіймалися та як би низько вони не падали.

Основою ціни товарів є вартість виробництва. Голка, молоток, електропила, автомотор мають ціни, що відрізняються від ціни на автомобіль, та в першу чергу внаслідок витрат праці на їх виготовлення. Але ціна кожного товару відрізняється від вартості під впливом сукупності факторів. Однак, вартість ефективно впливає на прогрес продуктивних сил за умов зближення ціни та вартості товарів. Та фактори, що наближують ціни товарів до їх вартості, формують ефективну тенденцію реалізації закону вартості. А фактори, що відхиляють ціни від вартості, створюють негативну тенденцію його вияву.

Закону вартості притаманні наступні риси:

  • в основі вартості лежить суспільно-необхідна праця;
  • величина вартості товарів прямопропорційна до кількості втіленої в ньому суспільно-необхідної праці та оберненопропорційна його продуктивній силі;
  • обмін товарів здійснюється відповідно до кількості втіленої в них суспільно-необхідної праці;
  • з виникненням грошей та ціни закон вартості виступає в якості регулятора цін, визначаючи їх рівень;
  • через механізм ринкових цін закон вартості розповсюджує свою регулюючу роль на процес виробництва, сприяючи його скороченню або розширенню;
  • індивідуальні витрати праці зводяться до суспільно-необхідних, індивідуальні вартості до суспільної вартості, яка є основою ціни.

 

2. ФУНКЦІЇ ЗАКОНУ ВАРТОСТІ

 

Закону вартості у сучасній системі економічних відносин належить дуже важлива роль. Функціональне значення закону вартості заключається у забезпеченні факторів економічного стимулювання розвитку продуктивних сил. Ефективність цієї функції у практиці господарювання залежить від варіантів взаємозвязку з іншими законами конкуренції, монополії, грошового обігу та інших законів економічних відносин, від закріплених принципів їх взаємозвязків в юридичних законах держави по керуванню та регулюванню товарно-грошових відносин.

Але крім цієї функції закон вартості виконує ряд наступних функцій:

1. Перша функція заключається у виконанні обліку суспільної праці через формування суспільно-необхідних витрат праці.

2. Друга функція полягає у тому, що закон забезпечує розподіл праці між різними сферами виробництва. Інакше кажучи, закон вартості є стихійним регулятором у розподілі ресурсів товарного ви

Похожие работы

1 2 3 4 > >>