Загальні відомості про волоконно-оптичні системи передачі

Системи з атмосферним оптичним каналом застосовуються для зв'язку з: рухомими об'єктами в межах прямого бачення, для зв'язку між рухомими апаратами

Загальні відомості про волоконно-оптичні системи передачі

Информация

Компьютеры, программирование

Другие материалы по предмету

Компьютеры, программирование

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВОЛОКОННО-ОПТИЧНІ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ

 

Науково-технічний прогрес значною мірою визначається обсягом та швидкістю передачі інформації.

Можливість збільшення обсягів інформації, що передається, найбільш повно реалізується при застосуванні волоконно-оптичних систем передачі (ВОСП), що поряд з такими широко розповсюдженими засобами зв'язку, як супутниковий зв'язок та радіорелейні лінії мають значно більш широку смугу пропускання.

Застосування ВОСП вирішує проблему електромагнітної сумісності, захисту кіл і трактів систем зв'язку від різноманітних впливів.

В усьому світі досягнутий значний прогрес в розвитку волоконно-оптичних ліній зв'язку (ВОЛЗ).

В останній час знайшли широке застосування оптичні кабелі (ОК) другого покоління, параметри передачі яких оптимізовані для другого та третього вікон прозорості, ці кабелі випускаються вітчизняною промисловістю. На мережах зв'язку України широко використовуються ВОСП для ліній зв'язку всіх ступенів ієрархії: магістральних, зонових, місцевих.

Застосування ВОСП доцільно і економічно ефективно на всіх дільницях Єдиної Національної Мережі Зв'язку України (ЄНМЗУ). Це не тільки підвищує техніко-економічні показники галузі зв'язку, але й забезпечує можливість поетапного переходу до цифрових мереж інтегрального обслуговування.

Особливо актуальне впровадження ВОСП у нинішній час, коли різко скоротилися запаси кольорових металів, особливо міді, внаслідок чого вартість електричних кабелів різко зростає, а вартість оптичних кабелів має тенденцію до зниження.

В Україні ВОСП найбільш широко використовуються для організації зєднувальних ліній міської телефонної мережі (МТМ) та для зонового звязку.

В останній час прийняті рішення, які зобовязують замовників в разі будівництва магістральних ліній звязку використовувати тільки оптичні кабелі.

Вже закінчується будівництво міжнародної ВОЛЗ “Схід”, що проходить по території України. Для цієї ВОЛЗ використовується сучасна система передачі пятіркової синхронної цифрової ієрархії.

Волоконно-оптичною системою передачі називається сукупність активних та пасивних пристроїв, призначених для передачі інформації на відстань по оптичних волокнах (ОВ) інакше волоконних світловодах (ВС) за допомогою оптичних хвиль.

Таким чином, ВОСП -- сукупність оптичних приладів та оптичних ліній передачі для створення, передачі і обробки оптичних сигналів. В цьому разі оптичним сигналом є модульоване оптичне вопромінювання джерела (лазера або світлодіода), що передається по ОВ у вигляді сукупності різноманітних типів оптичних хвиль (мод).

Середовищем передачі у ВОСП є оптичне волокно, а носієм інформації- електромагнітні коливання оптичного діапазону.

Оптичний діапазон на шкалі електромагнітних хвиль охоплює проміжок від 0.4 до 4 мкм (рис.1), що відповідає частотам близько 1014 Гц .

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Шкала електромагнітних хвиль

 

Для передачі та обробки інформації використовується не тільки видима частина спектра електромагнітних хвиль, але й частина інфрачервоного діапазону.

У системах волоконно-оптичного зв'язку використовується частина ближнього інфрачервоного діапазону з інтервалом довжин хвиль від 0,85 до 1,55 мкм, що визначається властивостями кварцевого скла, в якому існують «вікна прозорості» ВС.

У нинішній час ВОСП, які використовуються у першому вікні прозорості, вже не випускаються, але вони ще знаходяться в експлуатації.

Перспективною є частина ближнього інфрачервоного діапазону (довжина хвилі до 4 мкм), для роботи в якому використовується ВС на основі ербію або цирконію, загасання яких в цьому діапазоні не перевищує (0,02-0,05) дБ/км.

У сучасній техніці зв'язку затвердилися цифрові засоби передачі та обробки інформації.

Переваги цифрових систем передачі (ЦСП) - висока завадозахищеність, нечутливість до нелінійних спотворень, незалежність якості передачі від довжини лінії зв'язку, стабільність параметрів каналу звґязку та ін. призвели до того, що на мережах зв'язку аналогові багатоканальні системи передачі (АСП) витісняються цифровими.

Основний недолік ЦСП у порівнянні з АСП необхідність застосування широкосмугових направляючих систем стає в цифрових ВОСП несуттєвим, бо загасання ОВ не залежить від частоти модулюючого сигналу, потенційна широкосмуговість ОВ складає десятки гігагерц.

Таким чином, збільшення смуги частот, необхідної для передачі цифрового сигналу, не викликає помітного погіршення техніко-економічних показників цифрових ВОСП, а збільшення довжини дільниці регенерації (ДР) призводить до зниження витрат на будівництво та експлуатацію ліній зв'язку з ВОСП.

У нинішній час для організації зв'язку по волоконно-оптичних лініях перевага віддається ЦСП з імпульсно-кодовою модуляцією (ІКМ).

Це зумовлено не тільки загальними перевагами ЦСП у порівнянні з АСП, але й особливостями роботи та побудови ВОСП. Ці особливості наступні.

Джерела оптичного випромінювання (ДОВ) мають нелінійні модуляційні характеристики. Це ускладнює виконання вимог щодо припустимих нелінійних спотворень, при невиконанні цих вимог довжина підсилювальної дільниці ВОСП стає майже такою, як і в системах з металевими кабелями (3-6 км).

Для одержання необхідної якості передачі інформації в АСП потрібні спеціальні засоби приймання та обробки оптичних сигналів. ЦСП забезпечують необхідну якість передачі інформації при відношенні сигнал/шум на 30-40 дБ менше, ніж АСП.

Тому реалізація ВОСП з використанням ЦСП значно простіша у порівнянні з АСП.

Розглянемо головні засади організації ВОСП. Як і системи, що використовують традиційні кабелі з мідними провідниками, волоконно-оптичні системи передачі є проводовими, бо сигнали оптичного діапазону передаються по направляючій системі - волоконним світловодам. Тільки середовище передачі та форма сигналів в лінії відрізняють ВОСП від традиційних проводових ліній передачі.

Тому побудова ВОСП аналогічна побудові будь-якої проводової багатоканальної системи передачі, в складі якої є прикінцева та проміжні станції, з'єднані безперервною направляючою системою . На рис. 2 наведена узагальнена структурна схема ВОСП (для одного напрямку передачі).

 

 

Ця схема вміщує в собі типову прикінцеву апаратуру багатоканальної системи передачі 1, апаратуру спряження 2, передавальний оптоелектронний модуль (ПОМ) 3, оптичний кабель 4, приймальний оптоелектронний модуль (ПрОМ) 5, електронний регенератор 6.

На передавальній прикінцевій станції А первинні сигнали тональної частоти (ТЧ) надходять на прикінцеву типову апаратуру, де об'єднуються в груповий сигнал, що подається на апаратуру спряження.

В ній електричний сигнал перетворюється у форму, необхідну для передачі по волоконно-оптичному лінійному тракту, тобто формується лінійний сигнал. Після цього в ПОМ здійснюється модуляція потужності оптичної несучої лінійним електричним сигналом і оптичний сигнал надходить в ОК.

При розповсюдженні по кабелю оптичний сигнал послаблюється і спотворюється.

Для збільшення дальності зв'язку через певні відстані вздовж лінії встановлюються проміжні станції (регенератори), що відновлюють форму сигналу і компенсують загасання (послаблення) в лінії.

В сучасних ВОСП у регенераторі проводиться обробка (підсилення, корекція, регенерація) електричного сигналу.

Тому на проміжній станції оптичний сигнал на вході перетворюється в електричний, зворотне перетворення відбувається на виході. Ці перетворення здійснюються в ПрОМ та ПОМ відповідно.

Проводяться розробки оптичних регенераторів на основі лазерних підсилювачів та оптотранзисторів, в яких будуть відсутні проміжні перетворення оптичних сигналів в електричні та навпаки.

На приймальній прикінцевій станції Б здійснюються перетворення оптичного сигналу в електричний, його регенерація, підсилення, відновлення до вигляду первинного сигналу на вході кінцевої станції А.

Відзнака ВОСП від традиційних проводових систем передачі, яка випливає з розглянутої структурної схеми, полягає у тому, що інформація передається за допомогою оптичних сигналів, що супроводжується встановленням спеціальних додаткових приладів (ПОМ та ПрОМ на прикінцевих та проміжних станціях і апаратури спряження на прикінцевих станціях).

Звичайно по одному оптичному кабелю організуються лінійні тракти декількох ВОСП, в цьому разі для одного напрямку кожної ВОСП виділяється одне ОВ, що є еквівалентом двопроводового фізичного кола, таким чином, ВОСП аналогічна односмуговій чотирипроводовій системі передачі з металевим кабелем.

Внаслідок того, що взаємні впливи між окремими ОВ в багатоволоконному ОК практично відсутні, тракти передачі та прийому як однієї, так і декількох систем організуються по одному кабелю, таким чином, ВОСП є однокабельними системами.

При організації двостороннього зв'язку по одному ОК можливі й інші принципи побудови, засновані на засобах оптичного розподілу каналів (спектрального мультиплексування).

Сучасні ВОСП являють собою поєднання оптичного лінійного тракту, який містить ПОМ, ПрОМ, ОК з уніфікованою каналоутворюючою апаратурою та апаратурою групоутворення ЦСП різних ступенів ієрархії. Тому вони мають уніфіковані параметри стику, що дозволяє легко організувати лінії передачі з застосуванням інших середовищ розповсюдження.

Основні характеристики ВОСП визначаються параметрами прикінцевої та проміжної апаратури ліні

Похожие работы

1 2 >