Загальна характеристика прибутку як об’єкта оподаткування

До складу валових витрат включаються: суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем

Загальна характеристика прибутку як об’єкта оподаткування

Информация

Экономика

Другие материалы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство освіти та науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра обліку та аудиту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат з дисципліни

«Фінансове право»

на тему: «Загальна характеристика прибутку як обєкта оподаткування»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівне 2008

Вступ

 

Тема даного реферату є досить актуальною, оскільки йде мова про податки, а податки, як відомо це частина фінансових відносин, яка повязана з процесом перерозподілу частини вартості валового продукту, формування фонду грошових коштів держави необхідних для утримання державних структур і фінансування суспільних благ, тому податки є обовязковими платежами, які сплачуються юридичними та фізичними особами до централізованих фондів держави.

Метою написання даного реферату, є бажання провести загальну характеристику прибутку як обєкта оподаткування, зокрема, визначити платників податку на прибуток підприємств, об'єкт оподаткування та ставки податку на прибуток підприємства.

Основними завданнями під час дослідження загальних характеристик прибутку як обєкта оподаткування полягає в визначенні:

- що собою являє податок на прибуток;

- хто є платниками податку на прибуток;

- що є обєктом оподаткування;

- які є ставки податку на прибуток підприємства.

Взагалі, податок на прибуток це прямий податок, сума якого напряму залежить від реалізації господарської діяльності підприємства. Обєктом податку є явище чи процес, наявність якого зобовязує сплачувати обовязкові платежі державі. Субєкт податку це особа, на яку покладено податкове зобовязання перед державою. Джерело податку фонд чи дохід, з якого податок сплачується і проводяться розрахунку з бюджетом. Ставка податку офіційно встановлений розмір податку, що забезпечує обчислення належної до сплати суми податку.

Платниками податку на прибуток є резиденти, нерезиденти та постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження з України.

Обєктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника податку і суму амортизаційних відрахувань.

Отже, розглянемо детальніше що таке податок на прибуток, а також що собою являє обєкт, субєкт, джерело та ставка податку.

1. Платники податку на прибуток підприємств

 

Оподаткування прибутків юридичних осіб здійснюється в Україні на підставі Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР (в редакції Закону №283/97-ВР від 22 травня 1997 року).

Платниками податку є:

 1. з-поміж резидентів - суб'єкти господарської діяльності, бюджетні громадські та інші підприємства, установи та організації, які здійснюють діяльність спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами;
 2. з-поміж нерезидентів фізичні чи юридичні особи, створені у будь-якій організаційно-правовій формі, які отримують доходи з джерелом їх походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичний статус або імунітет згідно з міжнародними договорами України або законом;
 3. філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади;
 4. постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників;
 5. управління залізниці з прибутку, одержаного від господарської діяльності залізничного транспорту за Переліком робіт та послуг, що належать до такої діяльності, що затверджується КМУ. Платниками податку на прибуток, що одержаний не від господарської діяльності залізничного транспорту, є підприємства залізничного транспорту та їх структурні підрозділи;
 6. НБУ та його установи (крім госпрозрахункових, що оподатковуються у загальному порядку) - сплачують до Державного бюджету суму перевищення валових доходів консолідованого балансу над валовими витратами та частиною валових витрат років, що передують звітному (у разі коли вони не відшкодовані валовими доходами таких років) після закінчення фінансового року. У разі перевищення за підсумками року затверджених видатків НБУ над отриманими доходами дефіцит покривається за рахунок Державного бюджету України;
 7. установи кримінально-виконавчої системи та їх підприємства, які використовують працю спецконтингенту, відносно доходів, отриманих від діяльності, визначеної Державним департаментом України з питань виконання покарань, з включенням сум таких доходів до відповідних кошторисів їх фінансування, затверджених Державним департаментом України з питань виконання покарань.

 

2. Об'єкт оподаткування

 

Об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на: суму валових витрат платника податку; суму амортизаційних відрахувань (скоригований валовий дохід - валовий дохід, у якому не враховані доходи, що не входять до його складу).

Валовий дохід - загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами.

До складу валового доходу включаються:

 • загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), у тому числі допоміжних та обслуговуючих виробництв, що не мають статусу юридичної особи, а також доходи від продажу цінних паперів, деривативів, іпотечних сертифікатів;
 • доходи від здійснення банківських, страхових та інших операцій з надання фінансових послуг, торгівлі валютними цінностями, цінними паперами, борговими зобов'язаннями та
 • вимогами;
 • доходи від спільної діяльності та у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, процентів, роялті, володіння борговими вимогами, а також доходів від здійснення операцій лізингу (оренди);
 • доходи, не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному періоді;
 • доходи у вигляді: сум безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному періоді, вартості товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих платнику податку у звітному періоді, крім їх надання неприбутковим організаціям; сум поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному періоді, що залишається неповерненою на кінець такого звітного періоду від осіб, що не є платниками цього податку (у тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно із законодавством мають пільги з цього податку; сум коштів страхового резерву, використаних не за призначенням; сум штрафів та (або) неустойки чи пені, фактично одержаних за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду; сум державного мита, попередньо сплаченого позивачем, що повертається на його користь за рішенням суду;

До складу валового доходу не включаються:

 1. суми ПДВ;
 2. суми коштів або вартість майна, отримані платником податку компенсація (відшкодування) за примусове відчуження державою іншого майна платника податку у випадках, передбачених законодавством;
 3. суми коштів у частині надмірно сплачених податків зборів (обовязкових платежів), що повертаються або мають бути повернені платнику податку з бюджетів, якщо такі суми не були включені до складу валових витрат;
 4. суми доходів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування від надання державних послуг (видачі дозволів (ліцензій) сертифікатів, посвідчень, реєстрації, інших послуг, обовязковість придбання яких передбачена законодавством), у разі зарахування таких доходів до відповідних бюджетів;
 5. кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається іншими державами відповідно до міжнародних угод, що набрали чинності у встановленому законодавством порядку вартість основних фондів, безоплатно отриманих платником податку з метою здійснення їх експлуатації;
 6. кошти або майно, що надаються у вигляді безповоротної допомоги громадським організаціям інвалідів та підприємствам і організаціям.

Валові витрати - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

До складу валових витрат включаються:

 1. суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці;
 2. суми коштів або вартість товарів (робіт, послуг), добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, у розмірі, що перевищує 2%, але не більше 5% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року;
 3. сума коштів, перерахованих підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не

Похожие работы

1 2 3 > >>