Жанрова система документальної літератури

  May G. Lautobiographie. Paris, 1976; Neumann Bernd. Identitat und Rollenzwang: Zur Theorie der Autobiographie. Frankfurt, 1970; Digier B. Le Journal

Жанрова система документальної літератури

Информация

Литература

Другие материалы по предмету

Литература

Сдать работу со 100% гаранией
99;àïèñêè Âîëîäèìèðà Âèííè÷åíêà // Âèííè÷åíêî Â. Ùîäåííèê. Ò.1. Åäìîíòîí Íüþ-Éîðê, 1980;
  • Áàðàõîâ Â.Ñ. Ëèòåðàòóðíûé ïîðòðåò. Ë., 1985;
  • Ëèòåðàòóðíûé ïîðòðåò // Êðàòêàÿ ëèòåðàòóðíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ.Ò.5.Ì.,1968;
  • Ìàðàõîâà Ò.À. Î æàíðàõ ìåìóàðíîé ëèòåðàòóðû // Ó÷åíûå çàïèñêè Ãîðüêîâñêîãî ïåäèíñòèòóòà. Ñåðèÿ …. Íàóê. Âûï. 69. Ãîðüêèé, 1967;
  • Çàòîíñêèé Ä.Â. Ñöåïëåíèå æàíðîâ // Æàíðîâîå ðàçíîîáðàçèå ñîâðåìåííîé ïðîçû Çàïàäà. Ê., 1989
  • Похожие работы

    << < 4 5 6 7 8