Ефективність регіональних інвестицій в Україні

  Country Evaluation and Regional Relations. The World Bank. Report № 45329-UA. September 10,2008. Desai M.A., Foley C.F., Hines J.R. Foreign Direct

Ефективність регіональних інвестицій в Україні

Информация

Экономика

Другие материалы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
дмінних від інвестицій факторів зростання. Для групи В напрямок зв'язку у зоні а, скоріш за все, відноситься до залишкових ефектів проросту інвестицій у попередні періоди. Привертає увагу те, що економіки регіонів в обох групах однаково чутливі до інвестицій (еластичність у зонах b). У той же час, для регіонів групи В, де обсяг інвестицій на душу населення є відносно меншим, необхідним є більший приріст інвестицій для отримання адекватної реакції регіональної економіки (3,7 % проти 2,1 % для групи А).

 

Висновки

 

Державна політика у галузі інвестиційної діяльності зустрічається з вибором відповіді меншою мірою на чотири питання, що традиційно стосуються: обсягів залучених інвестицій, їх галузевої структури, рівня технологій та форм інвестиційної діяльності у регіоні. Досягнення цілей інвестиційної діяльності для регіону має прояв у підвищенні темпів економічного зростання, що традиційно вимірюються у термінах валового регіонального продукту на душу населення. Це фактично вписується у поняття регіональної ефективності інвестицій.

Ситуація у галузі інвестицій в Україні виглядає доволі обнадійливою: динаміка, наприклад, прямих іноземних інвестицій в економіку країни демонструє сприятливі для розвитку тенденції, хоча спроможність до акумулювання інвестиційни ресурсів на рівні країни в цілому та, зокрема, в регіонах є значно нижчою, ніж у більш розвинених державах. В останні роки (2006-2008) мало місце посилення активності інвесторів.

Втім, формування регіональної структури прямих іноземних інвестицій демонструє низку несприятливих для розвитку ознак: основний обсяг припадав на 8-9 регіонів, та менше однієї третини залишалося на решту регіональних економік; структура інвестицій не відповідала вимогам інноваційного розвитку. Отже, протягом останніх років інвестиційна діяльність в Україні повністю відтворювала регіональний інноваційний парадокс, сприяючи посиленню процесів дивергенції регіонів. Це заклало системну основу можливостям подальшої економічної динаміки.

Вплив інвестицій на економіку регіону переважно декларується як їх роль у регіональному розвитку України з огляду на відомий зарубіжний досвід інвестування у технологічні інновації. На регіональному рівні результат інвестицій не є сумою прямих чи не прямих доходів учасників того чи іншого інвестиційного контракту, важливішими є зовнішні по відношенню до нього ефекти, що передусім відображаються у обсязі й темпах зміни валового регіонального продукту.

За останні роки лише у п'яти регіонів еластичність середньорічних темпів приростів ВРП по інвестиціях в основний капітал була більше або близька до одиниці. У решти вплив інвестицій на регіональну економіку був значно послабленим. Крім того, у складі інвестицій переважали короткотривалі проекти.

Для кожного регіону, або для їх групи є певний поріг чутливості економіки до інвестицій. Його досягнення означає отримання синергетичного ефекту у вигляді зростання ВРП у відповідь на приріст інвестицій. Такий критичний рівень інвестицій оцінюється за їх обсягом на душу населення регіону.

Для інвестиційно активних регіонів, де інвестиції досягли порогу чутливості, спостерігається пряма залежність темпів приросту ВРП від темпів приросту інвестицій. В цілому ж економіки регіонів однаково чутливі до інвестицій, хоча для регіонів, де обсяг інвестицій на душу населення є відносно меншим, необхідним є більший приріст інвестицій для отримання адекватної реакції регіональної економіки.

Покращення результатів інвестиційної діяльності обумовлюється взаємозв'язком політичних пріоритетів та інвестиційних проектів. Оцінювання інвестицій дає змогу зрозуміти наскільки вони є адекватними особливостям регіонального розвитку, отже, для отримання синергетичних ефектів, інвестиційна політика має ґрунтуватися на усвідомленні регіональних рамок сприяння інвестиціям, які включають визначений спектр вимог до характеру впливу на розвиток економіки регіону.

 

Література

 

 1. Country Evaluation and Regional Relations. The World Bank. Report № 45329-UA. September 10,2008.
 2. Desai M.A., Foley C.F., Hines J.R. Foreign Direct Investment and the Domestic Capital Stock. NBER Working Paper 11075. Cambridge, MA, January 2005.
 3. Dobrinsky Rumen. Domestic savings and the driving forces of investment in the ECE emerging market. United Nations Economic Commission for Europe. Discussion paper series. № 2005.2, September 2005.
 4. http://me.kmu.gov.ua/file/link/118337/file/InvIq08.doc.
 5. Oughton C., Landabaso M., Morgan K. The Regional Innovation Paradox: Innovation Policy and Industrial Policy. Journal of Technology Transfer, Vol. 27, № 2.
 6. www.ukrstat.gov.ua.
 7. Zhang H. Where Shall Investment Go in China? An Input-Output Analysis. www.ocw.mit.edu/NR/rdonlyres/Urban- Studies-and-Planning/11-481JSpring-2006.
 8. Амоша А.И., Иванов Н.И., Чередник Л.И., Левина Е.В., Михальская В.А. Инвестиционная деятельность в регионе. Донецк: Институт экономики промышленности НАН Украины, 1998. 59 с.
 9. Аналіз факторів впливу на економіку України. Звітний період: 1993-2006 роки. IFC.Washington, DC, 2008. 99 c.
 10. Беляев М.К., Максимчук О.В. Введение в компаративную инвестологию. ВолгГАСА, Волгоград, 2001. С. 164.
 11. Геєць В.М., Александрова В.П., Артьомова Т.І., Бажал Ю.М., Барановський О.І. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / В.М. Геєць (ред.). К.: Фенікс, 2003. 1006 с.
 12. Данилишин Б.М., Чернюк Л.Г., Фащевський М.І. Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: методологія і практика / Б.М. Данилишин (ред.). Черкаси: ЧДТУ, 2006. 315 с.
 13. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: Монографія / За ред. З.С. Варналія. К.:НІСД, 2007.-820 с.
 14. Долішній М.І., Бєлєнький П.Ю., Бідак В.Я., Бойко Є.І., Вовканич С.Й. Регіональна політика: методологія, методи, практика / М.І. Долішній (відп. ред.). Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2001. 719 с.
 15. Максимов В.В. Экономический потенциал региона. Луганск: Изд-во ВУНУ им. В. Даля, 2002. 360 с.
 16. Максимова Т.С. Регіональний розвиток. - Луганськ: Вид-во СУНУ ім. В. Даля, 2003. - 304 с.
 17. Мокій А. Основні напрямки політики формування інвестиційного клімату в регіоні // Регіональна економіка. 1999. -№ 2. -С. 31-38.
 18. Основні положення Звіту про конкурентоспроможність України 2008. Назустріч економічному зростанню та процвітанню. Всесвітній Економічний Форум, Женева, 2008. 76 с.
 19. Региональные производственные комплексы и иностранные инвестиции: Монография / Под ред. Н.Д. Эриашвили. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. - С. 9-49, 96-113.
 20. Статистичний щорічник України за 2006 р. / За ред. О.Г. Осауленка. К.: Державний Комітет статистики Українни, 2007. - С. 144-146.
 21. Ткаченко А.М., Казачков І.О. Інвестиційна привабливість України та її регіонів. Економічний вісник Донбасу. Науковий журнал. - № 2 (12). - 2008.
 22. Файзуллин М.К. Влияние инвестиционной ситуации в городах ПФО на региональную эффективность. Региональная экономика и управление. Электронный научный журнал. № 4(4). 2006.

Похожие работы

<< < 1 2 3