Ефективність інвестиційної діяльності промислових підприємств

Дозволимо собі вкрай не погодитися з таким однобічним підходом і висловити свої міркування з приводу дослідження даної проблеми. Ми вважаємо,

Ефективність інвестиційної діяльності промислових підприємств

Информация

Экономика

Другие материалы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

ЕФЕКТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

У дослідженні відображено власне бачення сутності понять «ефект» та «ефективність». Розглянуто особливості видових характеристик ефектів інноваційної діяльності промислових підприємств, а також проведено системний аналіз структури й динаміки економічного ефекту інноваційного процесу. Проаналізовано систему показників ефективності інноваційної діяльності у прямому їх зв'язку із інноваційними результатами (ефектами) такої діяльності.

In the research there has been displayed the own sight of the «effect» and «efficiency» notions. Considered the special features of the innovation activity effects of the industrial enterprises, and also done the system analysis of the structure and dynamics of the innovation process economic effect. Analyzed the system of the innovation activity efficiency factors in their direct connection with the innovation results (effects) of such activity.

Актуальність теми дослідження. Питання розвитку та економічного зростання українських промислових підприємств визначається сьогодні невід'ємною частиною усього процесу сприяння зростанню економічного розвитку та максимального використання потенціалу країни для підвищення рівня її конкурентоспроможності у очах світової спільноти. Відтак, розвиток загального механізму ефективного росту економіки в цілому безпосередньо залежатиме від динаміки та рівня конкурентоспроможності кожного окремого підприємства як елементу сприяння досягнення домінуючих позицій.

Отже, основним завданням, яке потребує свого негайного розв'язання, є підвищення рівня ефективності діяльності та розвитку підприємств, зокрема промислових, чого можна досягнути, перш за все, орієнтуючись на завоювання домінуючих конкурентних позицій за допомогою інноваційної складової їх діяльності. У рамках такої діяльності, дану статтю ми присвятимо саме дослідженню різноманітності видів ефектів та їх результатів, а саме впливу ефективності інновацій продуктів на безпосереднє підвищення інтенсивності та конкурентоспроможності розвитку промислових підприємств.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням питань видів ефектів та визначення й оцінки ефективності інноваційної діяльності займався цілий ряд зарубіжних та вітчизняних вчених, а саме: А. Чулок, В. Бернс, Г, Бірман, М. Джонк, П. Волков, М. Денисенко, С. Ільєнкова, П. Завлін, І. Павленко, К. Радченко, В. Василенко та інші. Проте, більшість авторів розглядають види та ефективність інноваційної діяльності не пов'язуючи їх на пряму зі зростанням загального синтезу мікро- та макроефектів, як на рівні підприємства, так і для економічного зростання країни вцілому.

Постановка завдання. Дослідити особливості видової класифікації інноваційних ефектів, особливостей їх характеристик та оцінки, розглянути особливості їхньої взаємодії та взаємозв'язок їх впливу на результати діяльності промислових підприємств через показники ефективності інноваційних процесів, які здійснюються на підприємстві.

Виклад основного матеріалу та результатів дослідження. В процесі здійснення інноваційної діяльності кожне окреме підприємство отримує власні специфічні ефекти такої діяльності. Спочатку варто розглянути сутність поняття ефект для того, щоб сформувати більш цілісне уявлення про спектр різноманітних типів ефектів інноваційної діяльності промислових підприємств. Відмітимо, що українсько-російський тлумачний словник [4] інтерпретує поняття ефект наступним чином: ефект (від лат. effectus) − результат, що досягається, у його матеріальному, грошовому, соціальному вираженні. Проте у контексті визначення даного поняття сформованому вище можна озвучити й власне бачення інноваційного ефекту, а саме: інноваційний ефект це перспективна перевага, яка здатна забезпечити оптимізацію розвитку й діяльності підприємства й поява якої, пов'язана з послідовним процесом розробки, створення та реалізації певного виду інноваційного продукту, що залежно від цього сприятиме визначенню певних особливостей конкретно типу переваг, що отримуються на мікро- та макрорівні економічного середовища.

Зазначимо, що наявна різноманітність точок зору різних авторів щодо видів ефектів інновацій свідчить про складність цього аспекту та відсутність певного системного підходу для розробки єдиної системної класифікації видів інноваційних ефектів.

Варто звернути увагу на той факт, що результати інноваційної діяльності підприємств можуть носити як кількісний, так і якісний характер свого виміру. Наприклад, П. Волков та М. Денисенко [1, с. 441-442] у своїй роботі вказують на те, що будь-який результат інновацій у вартісному виразі узагальнюється економічним ефектом, а інші результати, які не можна оцінити у вартісному виразі не можуть поглинаються економічним ефектом і існують самостійно. Тобто, виходить, що усі кількісно виражені результати є складовими економічного ефекту, як єдиного цілого, а ті різновиди отриманих результатів, які є якісними створюють можливість свого окремого існування, оскільки їх не включають до загального економічного ефекту як системної категорії.

Дозволимо собі вкрай не погодитися з таким однобічним підходом і висловити свої міркування з приводу дослідження даної проблеми. Ми вважаємо, що незалежно від виду оцінки кожен із типів інноваційних ефектів має право на самостійне існування і не може розглядатися в якості певного елементу одного із домінуючих видів ефектів (наприклад, економічного). Результати інноваційної діяльності не варто розглядати в якості елементів, складових економічного ефекту інновацій, а слід враховувати їх безпосередній вплив на динаміку зміни економічного ефекту в цілому під впливом появи та наслідків існування саме даних результатів. Кожен із результатів інноваційної діяльності потребує свого аналізу й оцінки, як окрема своєрідна категорія, з тією метою щоб достовірно визначити та оцінити рівень та масштаби загального інноваційного ефекту, превалюючу роль в існуванні якого все ж таки належатиме рівню економічних результатів (економічного ефекту). Проте висловлюючи надалі хід власної думки зазначимо, що усі види інноваційних ефектів пов'язані між собою тісним взаємозв'язком та взаємодією. Між ними за наявності певних умов може виникнути так звана «ланцюжкова реакція», тобто розвиток і розширення одного із видів ефектів спричиняють появу все нових і нових результатів інноваційної діяльності, які, у свою чергу, здійснюють безпосередній вплив на розвиток, динаміку та масштаби змін базового виду ефекту. Як правило, на нашу думку одним із таких ефектів переважно виявляється економічний інноваційний ефект, а відтак, робимо відповідні висновки, виходячи із наших міркувань:

  1. кожен із типів інноваційний ефектів (кількісний та якісний) може самостійно існувати та
    проявлятися незалежно від причин їх виникнення
  2. безпосередній вплив різних видів інноваційних результатів, як окремих чинників справляє відповідний рівень впливу (позитивний чи негативний) на загальний інноваційний економічний результат (відповідно, посилює чи послаблює його);
  3. тобто рівень та масштаби сукупного економічного ефекту інноваційної діяльності підприємства перебувають під безпосереднім впливом інших ефектів такої діяльності незалежно від характеристики їх видів.

З'ясувавши особливості взаємозв'язку та взаємодії різноманітних результатів інноваційної діяльності підприємства, тепер розглянемо більш деталізовано їх класифікацію (рис. 1) [3, с. 97 98].

Для того, щоб охарактеризувати сутність представленої класифікації, розглянемо більш детально особливості кожного конкретного із видів інноваційних ефектів діяльності підприємства. При цьому зазначимо, що нумерація інноваційних результатів, запропонованих у схемі здійсненна у відповідності пріоритетності впливу певного ефекту на сукупний інноваційний ефект діяльності.

Економічний ефект виступає в якості результативного кількісного показника, який повинен враховувати у вартісному вигляді весь розмір результатів та витрат і рівень впливу якісних видів інноваційних ефектів, одержаних від здійснення інноваційної діяльності на підприємстві. Тобто в узагальненому вигляді економічний ефект можна представити в якості суми отримуваного промисловим підприємством прибутку від наступних напрямів інноваційної діяльності: процесу реалізації інноваційної продукції; впровадження якісно нового технологічного процесу в дію; підвищення ефективності використання виробничих потужностей; впровадження у господарську діяльність підприємства винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій тощо.

Відмітимо, що В процесі здійснення інноваційної діяльності появу економічного ефекту від такої діяльності можна спостерігати не лише у дослідників та виробників, а й їхніх споживачів. Насамперед, даний момент найкраще реалізується на прикладі продуктових інновацій, сутність яких полягає у створенні якісно нового виду продукції чи послуг з метою задоволення відповідного виду попиту споживачів на ринку. Тобто при цьому процесі формується так званий мультиплікативний інноваційний ефект (ефект примноження), значення якого полягає в тому, що відбувається процес накопичення у формі додаткового прибутку, який отримується від використання інновацій у виробничому процесі підприємства (рис. 2) [1, с. 443-444].

На рис. 2 схематично відображено формування економічних мультиплікативних ефектів: певна інновація І використовується споживачем С1 (споживачем першого порядку), який займається виготовленням виробничої продукції. Кожен споживач і-го рівня отримує річний інноваційний економічний ефект Е 1і. Деякі із числа споживачів першого порядку завдяки використанню інновацій отримують змогу випускати, а отже виводити на ринок новий (інноваційний)

Похожие работы

1 2 3 > >>