Ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства та шляхи її підвищення» (на прикладі ТОВ "Металоіндустрія Плюс")

Економічна діагностика ефективності та результативності діяльності підприємства ТОВ “Металоіндустрія Плюс» у 2005 2008 роках показала: валюта балансу підприємства за 3

Ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства та шляхи її підвищення» (на прикладі ТОВ "Металоіндустрія Плюс")

Дипломная работа

Экономика

Другие дипломы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство освіти і науки України

Сумський Державний університет

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНА РОБОТА

Індивідуальна тема: «ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ» (на прикладі ТОВ «Металоіндустрія Плюс»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми 2008

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТеоретиЧНІ основи визначення результативності та ефективності діяльності підприємства

1.1 Теоретичні аспекти визначення результативності та ефективності діяльності субєкта господарювання

1.2 Методичні аспекти до визначення результативності та ефективності функціонування підприємства

РОЗДІЛ 2 Аналітична оцінка ЕФЕКТИВНОСТІ діяльності ТОВ «МЕТАЛОІНДУСТРІЯ ПЛЮС»

2.1 Характеристика господарської діяльності ТОВ «Металоіндустрія Плюс»

2.2 Діагностика ефективності та результативності господарювання ТОВ «Металоіндустрія Плюс»

2.2.1 Аналіз динаміки складу і структури активів та пасивів балансу

2.2.2 Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства

2.2.3 Показники ділової активності та ефективності господарювання

РОЗДІЛ 3 Формування стратегії підвищення ефективності та результативності діяльності ТОВ «МЕТАЛОІНДУСТРІЯ ПЛЮС»

3.1 Підходи до формування стратегії підвищення результативності та ефективності діяльності підприємства

3.2 Формування стратегії підвищення результативності діяльності ТОВ «Металоіндустрія Плюс»

РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ

4.1 Характеристика приміщення

4.2 Аналіз стану охорони праці в приміщенні

4.3 Розробка заходів по охороні праці

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

РЕФЕРАТ

 

Кваліфікаційна робота складається з 52 стор.тексту, 4 розділів, 14 рис., 6 табл., списку використаної літератури з 77 джерел та 5 додатків на 32 стор..

Мета кваліфікаційної роботи ідентифікація поточного економічного стану підприємства та пошук шляхів оптимізації управління результативністю та ефективністю діяльності підприємства.

Обєкт дослідження підприємство виготовлення та монтажа металоконструкцій в будівельній галузі ТОВ «Металоіндустрія Плюс» (м.Дніпропетровськ).

Предмет дослідження виробнича та комерційна діяльність підприємства й способи аналізу і поліпшення її результативності та ефективності.

Методи дослідження аналіз балансу та фінансової звітності підприємства, аналіз фінансових коефіцієнтів, компютерне моделювання прогнозів результатів діяльності підприємства.

В першому розділі роботи „Теоретикометодичні основи визначення результативності та ефективності діяльності підприємства” проведений аналіз наукової, учбової та методичної літератури по теоретичним та методичним підходам до визначення параметрів оцінки ефективності та результативності діяльності підприємства.

В другому розділі роботи „Аналітична оцінка ефективності діяльності ТОВ „Металоіндустрія Плюс” проведена економічна діагностика ефективності і результативності господарювання ТОВ «Металоіндустрія Плюс» за 2005 2008 роки.

В третьому розділі роботи „Формування стратегії підвищення ефективності та результативності діяльності ТОВ „Металоіндустрія Плюс” запропоновані та обґрунтована стратегія подолання виявлених негативних тенденцій в діяльності та забезпечення підвищення рівня ефективності та результативності діяльності.

В четвертому розділі роботи „Охорона праці” проведений аналіз фактичного рівня умов забезпечення охорони праці в бухгалтерії підприємства та запропоновані заходи по росту рівня санітарнокліматичних та протипожежних умов діяльності.

Ключові слова: РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ЛІКВІДНІСТЬ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ, ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ.

 

ВСТУП

 

Сучасний менеджмент для оцінки підприємницького бізнесу оперує такими поняттями, як результативність і ефективність. Згідно стандартам, результативність це ступінь реалізації запланованої діяльності і досягнення запланованих результатів. Ефективність це взаємовідношення між досягнутим результатом і використаними ресурсами. Дослідження ефективності виробництва дозволяє визначити шляхи зростання продуктивності праці і зниження зарплатомісткості продукції (економія затрат живої праці), зниження фондомісткості та матеріаломісткості виробництва (економія затрат уречевленої праці), а також раціонального використання природних ресурсів (економія затрат суспільної праці).

Таким чином, результативність це характеристика системи, обумовлена як її здатність виконувати функції, а ефективність, це характеристика, обернено пропорційна витратам, що поглинаються бізнес-системою.

Іншими словами, для оцінки результативності й ефективності бізнес-системи підприємства необхідно визначити співвідношення між функціями, що виконуються в бізнес-системі, і витратами на їхнє виконання.

З погляду керування бізнес-системою підприємства актуальність теми кваліфікаційного дипломного дослідження полягає в пошуку шляхів забезпечення одночасного підвищення результативності й ефективності діяльності підприємства.

Мета кваліфікаційної роботи ідентифікація поточного економічного стану підприємства та пошук шляхів оптимізації управління результативністю та ефективністю діяльності підприємства.

Обєкт дослідження підприємство виготовлення та монтажа металоконструкцій в будівельній галузі ТОВ «Металоіндустрія Плюс» (м.Дніпропетровськ).

Предмет дослідження виробнича та комерційна діяльність підприємства й способи аналізу і поліпшення її результативності та ефективності.

Методи дослідження горизонтальний (індекснохронологічний) та вертикальний (структурнохронологічний) аналіз балансу та фінансової звітності підприємствва, аналіз фінансових коефіцієнтів, компютерне моделювання прогнозів результатів діяльності підприємства при впровадженні змін в стратегії забезпечення зростання рівнів ефективності та результативності діяльності.

В першому розділі роботи „Теоретикометодичні основи визначення результативності та ефективності діяльності підприємства” проведений аналіз наукової, учбової та методичної літератури по теоретичним та методичним підходам до визначення параметрів оцінки ефективності та результативності діяльності виробничого підприємства.

В другому розділі роботи „Аналітична оцінка ефективності діяльності ТОВ „Металоіндустрія Плюс” виконаний аналіз господарської діяльності та економічна діагностика ефективності та результативності господарювання ТОВ «Металоіндустрія Плюс» за 2005 2008 роки.

В третьому розділі роботи „Формування стратегії підвищення ефективності та результативності діяльності ТОВ „Металоіндустрія Плюс” запропоновані та обґрунтовані заходи по формуванню стратегії подолання виявлених при аналізі негативних тенденцій в діяльності підприємства та забезпечення підвищення рівня ефективності та результативності діяльності.

В четвертому розділі роботи „Охорона праці” проведений аналіз фактичного рівня умов забезпечення охорони праці в бухгалтерії підприємства та запропоновані заходи по забезпеченню нормативного рівня санітарно-кліматичних та протипожежних умов діяльності.

Інформаційно-методологічна база досліджень фінансово-статистичні щорічні документи ТОВ «Металоіндустрія Плюс»» за 2005 2008 роки.

Практична цінність отриманих результатів кваліфікаційної роботи полягає в наданні керівництву ТОВ „Металоіндустрія Плюс” обєктивних даних аналізу поточного економічного стану підприємства та основних негативних тенденцій в його діяльності, а також обґрунтування доцільності запропонованих заходів по подоланню негативних тенденцій та підвищенню рівня результативності та ефективності діяльності підприємства.

 

РОЗДІЛ 1

ТеоретиЧНІ основи визначення результативності та ефективності діяльності підприємства

 

1.1 Теоретичні аспекти визначення результативності та ефективності діяльності субєкта господарювання

 

Відповідні види результативності діяльності фірм виділяються переважно за різноманітністю отриманих результатів (ефектів) їх діяльності. Перш за все, результат діяльності буває економічним або соціальним. Економічний ефект відображає різні вартісні показники, що характеризують проміжні і кінцеві результати діяльності фірми. До таких показників відносяться обсяг товарної продукції, чистої або реалізованої продукції, величина отриманого прибутку, економія тих чи інших видів ресурсів або загальна економія від зниження собівартості продукції [75].

Соціальний ефект зводиться до скорочення тривалості робочого тижня, збільшення нових робочих місць і рівня зайнятості людей, покращання умов праці та побуту, стану навколишнього середовища, загальної безпеки життя тощо.

При виділенні показників оцінки соціально-економічної діяльності фірми на рівні фірми модифікованою формою єдиного критерію ефективності (результативності) її діяльності може бути максимізація прибутку за умови економічно обґрунтованої побудови систем цін на продукцію, що виробляється, та оплати праці залежно від кінцевих результатів виробництва. Кількісна визначеність і зміст критерію знаходять найбільш повне відображення в конкретних показниках ефективності фірми.

При формуванні системи показників соціально-економічної ефективності фірми бажано дотримуватись певних принципів [74]:

1) забезпечення взаємозвязку критерію і системи к

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>