Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

Основні мотиви створення матеріальних запасів: Імовірність порушення встановленого графіка постачань (не передбачає зниження інтенсивності вхідного матеріального потоку). У цьому випадку запас

Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

Курсовой проект

Маркетинг

Другие курсовые по предмету

Маркетинг

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

на тему: «Економічна ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві»

 

 

Вступ

 

Не так давно у бізнес-лексиконі вітчизняних компаній зявилося нове слово «логістика». Сьогодні без ефективно діючої системи логістики практично неможливо забезпечити ефективну діяльність системи збуту, системи маркетингу та роботу компанії в цілому. Те, що зароблені гроші це зекономлені гроші, починають усвідомлювати й вітчизняні підприємці.

В умовах нинішнього ринку дедалі менше значення у конкурентоспроможності товару відіграють ціна на товар, а більше якісний сервіс, зокрема своєчасна доставка товарів, стабільність асортименту тощо. Це стосується як клієнтів магазинів чи супермаркетів, так і роздрібних торгівців при виборі постачальника. З огляду на це, більшість підприємств дедалі більше уваги приділяють побудові ефективної системи логістики, що є однією з конкурентних переваг на ринку. Витрати на побудову та забезпечення діяльності оптимальної системи логістики повертаються зростанням обсягів продажу і значною економією на складуванні та транспортуванні товарів. Вважається, що коли внаслідок руху товарних потоків собівартість товару зростає більш ніж на 3 відсотки необхідно звернути увагу на побудову системи логістики у компанії. Витрати компанії внаслідок неефективної системи логістики можуть сягати 535% від обігу фірми.

Зарубіжний досвід доводить, що логістиці належить стратегічно важлива роль в сучасному бізнесі. Сьогодні неможливо уявити виробниче чи торгове підприємство, яке не займається вирішенням логістичних задач. Логістика дозволяє оптимізувати функціонування товарних, інформаційних і фінансових потоків, істотно скоротити проміжок часу між закупкою сировини і напівфабрикатів і поставкою готового продукту споживачу, сприяє суттєвому скороченню матеріальних запасів. Невипадково все більше спеціалістів, які досягли успіху в цій області, отримують вищі посади в керівництві компаній. З позицій бізнесу під логістикою розуміють ефективне управління матеріальними і супутніми (інформаційними, фінансовими, сервісними) потоками для досягнення корпоративних цілей з оптимальними затратами всіх ресурсів. В теперішній час у передових фірмах традиційні функціональні області логістики (транспортування, управління запасами, закупками і замовленнями, складування, вантажопереробка, упаковка) інтегрувались на базі загальної інформаційно-компютерної платформи, створивши стратегічну інноваційну систему.

Метою написання даної роботи є обґрунтування необхідності запровадження методів логістичного управління матеріальними запасами.

Тема є актуальною тому, що має багато невивчених проблем, насамперед повязаних з використанням транспорту для організації комерційної діяльності це такі як: доставка вантажів, ефективність використання транспорту, вибір виду транспорту і схем транспортування та ін. Сучасні методи підвищення ефективності управління матеріальними потоками мають практичний інтерес для української економіки, їхнє використання дасть можливість підприємствам нашої країни ефективно діяти як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

 

 

1. Значення логістики в ринковій економіці

 

1.1 Поняття логістики

 

Логістика досить нове для нас поняття: її нещодавно почали відокремлювати як самостійний науковий напрям, на підприємствах про неї, схоже, нічого невідомо, а в вітчизняних літературних джерел на тему логістики, на відміну від закордонних, дуже мало. Закордонні автори публікацій з логістики підкреслюють її самостійність, у тому числі стосовно маркетингу. У нашій країні поки що логістика не розглядається як автономна, самостійна наука.

Сучасні методи підвищення ефективності управління матеріальними потоками мають практичний інтерес для української економіки, їхнє використання дасть можливість підприємствам нашої країни ефективно діяти як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Грецьке за походженням слово «логістика» (мистецтво враховувати) вживається в мовах багатьох народів (logistic англ., logistik нім., logistique франц., logistica італ. і т.д.). Наукою, на думку Т.Павеллека, логістика стала завдяки військовій справі. Візантійський імператор Леон VI (865912 pp.) так визначав завдання логістики: «платити армії, озброювати її, забезпечувати військовим майном, своєчасно і повною мірою піклуватися про її потреби, належним чином готувати кожну дію військового походу і відповідно до цього управляти і розпоряджатися рухом і розподілом власних збройних сил».

Тільки в 60-х роках XX століття ці принципи логістики стали застосовуватися не тільки в системі постачання армій, але й у промисловості деяких країн Західної Європи.

Інтенсивний розвиток логістики у невійськовій галузі пов'язується з енергетичною кризою початку 70-х років. Саме тоді спеціалісти звернулися до логістики як однієї з ефективних форм інтеграції виробництва, транспортування, розподілу і збуту товарів із широким залученням сучасних технічних засобів. [4]

Існує багато визначень логістики, тому що вона новий науковий напрямок, що знаходиться в стадії формування. Крім того, труднощі з визначенням поняття логістики пояснюються тим, що логістика має багато розділів, про що свідчать її функції.

Відповідно до одного із найзагальніших визначень, логістика є теорією і практикою управління матеріальними потоками. З погляду менеджера, логістика інтерпретується як організація управління цілеспрямованою підготовкою і доцільним використанням коштів і послуг, необхідних для вирішення конкретних завдань.

Логістика виступає як певна виробнича інфраструктура економіки. Вона базується на чіткій взаємодії попиту, поставок, виробництва, транспортування і розподілу продукції. Логістика починається з первинних джерел сировини або вироблення напівфабрикатів, продовжується в обігу матеріалів і напівфабрикатів у рамках виробничого процесу підприємства і завершується доставкою готової продукції споживачу для досягнення економічних цілей підприємця.

Французькі фахівці з логістики трактують логістику як «сукупність різноманітних видів діяльності з метою одержання з найменшими витратами необхідної кількості продукції у встановлений час та у встановленому місці, в якому існує конкретна потреба в даній продукції». На думку деяких західних спеціалістів, логістика це інтеграція процесу перевезень з виробничою сферою і включає вантажно-розвантажувальні операції, зберігання і транспортування товарів, а також необхідні інформаційні процеси.

Така різноманітність визначень логістики пояснюється тим, що ця дисципліна поки що перебуває у стадії формування і її базова термінологія ще не уніфікована. Але можна виділити загальну частину: логістика вирішує питання матеріальних та інформаційних потоків з товароруху (сировини, матеріалів, запасних частин), тобто з поставок.

Загальним для всіх фахівців з логістики також є системний розгляд виробничих процесів та їх транспортно-складського забезпечення з урахуванням сфери товарообороту. [6]

 

1.2 Концепція логістики

 

В умовах лібералізації економіки логістика повинна одержати своє визнання і в Україні. На початкових стадіях формування логістичних структур можна звернутися до міжнародного досвіду в цій галузі. В багатьох країнах функціонують національні логістичні об'єднання, створена Європейська асоціація логістики (ELA). Авторитетними теоретичними джерелами є періодичні видання: «Logistics» (Велика Британія), «Logistiques Magazine» (Франція), «Logistik Spektrum» (Німеччина), «Production and Inventory Management» (США), «International Journal of Physical Distribution and Logistics Management» тощо.

Досвід розвинутих країн у сфері підвищення ефективності матеріального виробництва свідчить про те, що одним із основних інструментів зміцнення позицій на ринку є використання концепції логістики в організації економічної діяльності підприємства. В сучасному розумінні логістика охоплює як безпосередньо виробництво, так і сферу планування і управління всією діяльністю підприємства в ланцюжку «постачальник виробник споживач».

Логістика проголошує пріоритет споживача, тобто 100% виконання договірних зобов'язань, високий рівень сервісу. Водночас застосування логістичних рекомендацій вигідне постачальникам. Так, на підприємствах «Форд» використання системи «точно в строк» (just in time) дало можливість за два роки скоротити запаси на 40%. За даними проф. А. Смєхова, реалізація основних положень логістики дає можливість скоротити витрати на транспортування і збереження продукції на 1520%, зменшити рівень запасів на 50%, знизити тривалість робочого циклу на 5070% [8].

Отже, логістика гармонізує інтереси постачальників і споживачів.

Концепція логістики базується на таких принципах.

1. Розгляд руху матеріальних ресурсів від первинного джерела до кінцевого споживача як єдиного матеріального потоку. Елементи, що формують матеріальний потік підприємства, технологічно пов'язані, а витрати, обумовлені ними, економічно залежні. Це означає, що зміни в одному із видів діяльності впливають на інші, а спроби зниження окремих витрат можуть призвести до більш високих сукупних витрат.

Недостатньо оперативні дії служб постачання можуть негативно відбитися на роботі виробничо-координаційного відділу, безвідповідальність якого, у свою чергу,

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>