Ефекти простого і складного мультиплікаторов

  Матвеева Т.Ю. Введение в макроэкономику [Текст]: учеб. пособие/ Т.Ю. Матвеева; Гос. ун-т - высшая школа экономики. - 3-е изд. -

Ефекти простого і складного мультиплікаторов

Контрольная работа

Экономика

Другие контрольные работы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство освіти України

Факультет економічної підготовки

Кафедра Економічної теорії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З дисципліни "Макроекономіка"

 

 

 

 

Виконав студент

Перевірив

Зміст

 

Теоретичне питання (Завдання 1)

1.1 Рівновага в двохсекторній моделі

1.2 Ефект мультиплікатора

1.3 Державні закупівлі і їх дія на економіку. Мультиплікатор державних закупівель

1.4 Податки і їх види

1.5 Трансферти і їх дія на економіку. Мультиплікатор трансфертів

1.6 Роль чистого експорту. Супермультиплікатор

Практичне завдання

Література

 

Теоретичне питання (Завдання 1)

 

Поясніть докладно ефекти простого й складного мультиплікатора.

У 20-30-і роки безробіття в капіталістичних країнах стало постійним і досягло високого рівня, внаслідок чого економісти шукали способи збільшення зайнятості.

Р.Ф. Кан запропонував принцип мультиплікатора, який показує, що початкове збільшення інвестицій створює "первинну" зайнятість для робітників, зайнятих в конкретному виробництві. Їх витрати забезпечують "повторну" зайнятість в галузях, виробляючих споживчі товари. Співвідношення між загальним і первинним збільшенням зайнятості є "мультиплікатором зайнятості". Таке історичне походження мультиплікатора. Пізніше ідея мультиплікатора досліджувалася багатьма економістами стосовно до різних економічних процесів.

Звичайно, збільшення інвестиційних витрат приводить до збільшення рівнів обсягу виробництва і прибутку. Однак, ця зміна перевищує, і, звичайно, в декілька разів рівень збільшення інвестиційних видатків.

Мультиплікатором називають співвідношення відхилення від рівноважного ЧНП і початкової зміни у витратах (на інвестиції), що спричинив дану зміну реального ЧНП.

Первинна зміна у витратах звичайно викликається зсувами в інвестиційних витратах по тій простій причині, що інвестиції представляються найбільш мінливим компонентом сукупних витрат. Але потрібно підкреслити, що зміни в споживанні, державних закупівлях або експорті також зазнають дії мультиплікатора.

Явище мультиплікатора засновується на двох фактах. По-перше, для економіки характерні безперервні потоки витрат, що повторюються і прибутків, де витрачені однією особою гроші отримує інша особа у вигляді доходу. По-друге, будь-яка зміна доходу спричинить зміни і в споживанні і в зберіганні в тому ж напрямі, що і зміна доходу, при цьому, пропорційність споживання і заощаджень зберігається при будь-якій зміні доходу. З цих двох фактів слідує, що початкова зміна величини витрат породжує ланцюгову реакцію, яка, хоч і затухає з кожним подальшим циклом, але приводить до багаторазової зміни ЧНП.

Існує зв'язок між змінами в заощадженнях і величиною мультиплікатора. Частка приросту доходу, який йде на заощадження, тобто зміни в заощадженнях визначають сумарний ефект від послідовних циклів витрат, і, отже, мультиплікатор.

Чим менше частка будь-якої зміни в доходу, яка йде на заощадження, тим більше чергове витрачання в кожному циклі і відповідно тим вище мультиплікатор. Якщо зміни в заощадженнях рівна 1/4, як в нашому прикладі, то мультиплікатор рівний 4. якби зміна в заощадженнях становила б 1/3, то мультиплікатор був би рівний 3 і т.д.

Значення мультиплікатора перебуває в наступному. Відносно невелика зміна в інвестиційних планах підприємців або планів заощаджень домогосподарств може викликати набагато більшу зміну в рівноважному рівні ЧНП. Мультиплікатор посилює коливання підприємницької діяльності, викликані змінами у витратах.

Помітимо, що чим менше зміни в споживанні (менше зміни в заощадженнях), тим більше буде мультиплікатор. Наприклад, якщо зміни в споживанні - 3/4 і відповідно мультиплікатор - 4, то зниження запланованих інвестицій на суму 10 млрд. грн. спричинить зниження рівноважного рівня ЧНП на 40 млрд. грн. Але якщо зміни в споживанні - тільки 2/3, а мультиплікатор - 3, то зниження інвестицій на ту ж суму в 10 млрд. грн. приведе до падіння ЧНП тільки на 30 млрд. грн. Це наводить на думку: велика величина зміни в споживанні означає, що в ланцюжку послідовних циклів споживання, цифрові значення зменшуються повільно, внаслідок чого акумулюється велика зміна в доході. І навпаки, невелика величина зміни в споживанні (велика зміна в заощадженнях) приводить до того, що вимушене споживання швидко скорочується, так що сумарна зміна в доході є незначною.

Мультиплікатор в представленому тут вигляді називається також простим мультиплікатором по тій лише причині, що він засновується на дуже простій моделі економіки. Але насправді, послідовність циклів отримання прибутків і витрачання може затухати внаслідок вилучень у вигляді податків і імпорту. Тобто крім витоку на заощадження одна частина доходу в кожному циклі буде вилучатися у вигляді додаткових податків, а інша частина використовуватися на закупівлю додаткових товарів за рубежем.

Більш реалістичний мультиплікатор, якого отримують з урахуванням всіх цих вилучень - заощаджень, податків і імпорту, називається складним мультиплікатором.

 

1.1 Рівновага в двохсекторній моделі

 

Для того, щоб досліджувати, як встановлюється рівновага, слід ввести поняття фактичних і планованих витрат, які можуть бути не рівні один одному. Фактичні витрати (Е) - це витрати, які насправді зробили домогосподарства (споживчі витрати - С) і фірми (інвестиційні витрати - I), тобто в двохсекторній моделі

 

 

Плановані витрати (Ер) - це витрати, які мали намір (планували) зробити домогосподарства і фірми. Фактичні витрати завжди рівні випуску (Е = Y), а плановані можуть бути не рівні випуску. Якщо плановані витрати менше випуску (Е < Y), то фірми не зможуть продати частину виробленої продукції, і товарні запаси фірм збільшаться, тобто відбудеться накопичення запасів непроданої продукції.

Якщо плановані витрати більше випуску (Е >Y), а це означає, що економічні агенти хочуть купити більше, ніж вироблено в даному році, то фірми скорочуватимуть свої запаси, продаючи продукцію, що знаходилася до цього моменту на складах. А інвестиції в запаси (зміна запасів), як відомо, є компонентом інвестиційних витрат. Таким чином, фактичні інвестиції складаються з запланованих інвестицій (planned investment - Iр) і непередбачених інвестиції в запаси (unintended inventory investment - Iun):

 

 

Відповідно фактичні витрати рівні сумі споживчих витрат і фактичних інвестиційних витрат: Е = С + I, а плановані витрати рівні сумі споживчих витрат і планованих інвестиційних витрат: Е р = С + I р

Оскільки фактичні витрати завжди рівні випуску, а фактичні витрати рівні планованим витратам тільки, коли непередбачені інвестиції в запаси рівні 0, та рівновага товарного ринку наступає тоді, коли фактичні витрати рівні планованим (Е = Ер) і відповідно плановані витрати рівні випуску (Ер = Y).

Відповідно до передумов моделі, сукупний випуск еквівалентний сукупному доходу, а сукупний дохід витрачається на споживання (С) і заощадження (S): Y = С + S. Оскільки в стані рівноваги Y = Е = Е р, то

 

.

 

Отже, при рівновазі заощадження рівні планованим інвестиціям. А оскільки заощадження є вилученням з потоку витрат і доходів, а інвестиції є ін'єкцію в потік витрат і доходів, то в стані рівноваги ін'єкції рівні вилученням.

Кейнсианській хрест графічно представлений на рис.1. Крива фактичних витрат є бісектрисою (лінія 45º), оскільки фактичні витрати рівні випуску, і будь-яка точка цієї кривої відповідає цій умові. Крива планованих витрат є лінією, що має позитивний нахил (кут нахилу визначається величиною граничної схильності до споживання - mрс), витікаючу не з початку координат, оскільки завжди існує автономне споживання (С), не залежне від рівня доходу.

 

 

Рівновага витрат і доходу, тобто рівновага товарного ринку знаходиться в точці перетину два кривих (т. А). У цій крапці:

1) плановані витрати рівні випуску (доходу): Е р = Y;

2) фактичні витрати рівні планованим витратам: Е = Е р;

3) ін'єкції рівні вилученням: I = S;

4) плановані інвестиції рівні заощадженням: I р = S.

Розглянемо нерівноважні крапки. Наприклад, в т. В: E р < Y, E р < E I р< S і ін'єкції менше вилучень. Навпаки, в т. С: E р > Y, E р > E I р> S і ін'єкції більше вилучень.

Як встановлюється рівновага товарного ринку? Якщо економіка знаходиться в крапці В, де плановані витрати (скільки продукції хочуть купити економічні агенти) менше випуску (скільки фактично вироблено), частина продукції не буде реалізована і відбудеться непередбачене накопичення (збільшення) фірмами запасів нереалізованої продукції. В результаті економіка прийде в стан рівноваги (рух з т. В в т. А).

Якщо ж економіка знаходиться в крапці С, в якій плановані витрати перевищують випуск, що означає, що хочуть купити більше, ніж фактично вироблено, фірми починаю

Похожие работы

1 2 3 4 > >>