Економічне обґрунтування бізнес-плану підприємства (за матеріалами ТОВ "ДКБ "РОТЕКС" м. Київ)

Вид бенчмаркінгуВизначенняКоли використовуватиСкладнощі при використанніВнутрішнійПорівняння методів здійснення подібних дій у межах організації. Спроба знайти в межах організації подібну, найбільш успішно

Економічне обґрунтування бізнес-плану підприємства (за матеріалами ТОВ "ДКБ "РОТЕКС" м. Київ)

Дипломная работа

Экономика

Другие дипломы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
проект: Секреты практического проектного менеджмента. СПб: Весь, 2002. 320 с.

42. Коніщева Н., Балашова Р., Гураль В. Аналітичні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємств // Економіст. 2000. №12. с. 44-47.

43. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підпри-ємств-Навч посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Т-во «Знання», КОО 2002. 294 с

44. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент.- Киів: Центр навчальної літератури, 2006р. 520 с.

45. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз та планування. Дніпропет-ровськ: Видавництво ДАУБП, 2001. 224 с.

46. Кравец Л.Г., Обрезанов С.А. Конкурентоспособность предпринима-тельства и конкурентная разведка. - М.: "Права человека", 2002. - 184 с.

47. Крутякова Ю.А. Бизнес-планирование: Учеб.-практ. пособие/ Ю.А. Крутякова, С.Р. Юсупова. - М.: Проспект, 2006. - 352 с

48. Круш П.В. Оцінка бізнесу: Навчальний посібник/ П.В. Круш, С.В. Поліщук. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 264 с

49. Кучеренко В.Р. Бізнес-планування фірми: Навчальний посібник/ В.Р. Кучеренко, В.А. Карпов, О.С. Маркітан. - К.: Знання, 2006. - 424 с

50. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч.посібник. К.: КНЕУ,1998 202 с.

51. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми Київ, КНЕУ, 2002. 245 с.

52. Лифиц И.М. Теорія і практика оцінки конкурентноздатності товарів і послуг. М., 2000

53. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами М. “Экономика», 2001 574 с.

54. Макаревич Л.М. Управление предпринимательскими рисками/ Л.М. Макаревич. - М.: Дело и Сервис, 2006. - 448 с

55. Маркетинг / Під ред. М. Бейкера. СПб: Питер, 2002. 1200 с.

56. Михайлов О.В. Основи світової конкурентноздатності. М., 1999

57. Мойсеєнко І.П. Інвестування: Навчальний посібник/ І.П. Мойсеєнко. - К.: Знання, 2006. - 490 с

58. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. К.: КНЕУ, 2001. 227 с.

59. Новошинська В.В. Міжнародний маркетинг: навчальний посібник. Київ, Центр навчальної літератури, 2006. 176 с.

60. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. Вонг; Пер. с англ. - 2-е европ. изд. М.: Издательский дом "Вильямс", 1998. 1056 с.

61. Організація і планування на підприємстві: Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів/ Г.А. Семенов, В.К. Станчевський, М.О. Панкова. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 528 с

62. Оценка бизнеса: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, М.А.Федотовой. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 512 с.

63. Павленко І.А. Економіка та організація інноваційної діяльності: Навч. посібник/ І.А. Павленко. - 2-ге вид. без змін. - К.: КНЕУ, 2006. - 204 с.

64. Пинто Дж.К. Управление проектами. СПб: Питер, 2006. 464 с.

65. Портер М. Міжнародна конкуренція. М, 1996

66. Попов Е.В. Рыночный потенциал предприятия, М, «Экономика»,2002 559с.

67. Посібник з питань Проектного Менеджменту (українською мовою): Пер. з англ. / Під ред. С.Д. Бушуєва, 2-і видання, перероб. - К.: Видавничий будинок "Ділова Україна", 2000. - 198с.

68. Ревуцкий Л.Д. Потенциал и стоимость предприятия. М.: Перспектива, 1997. 124 с.

69. Сафиуллин Н.З., Сафиуллин Л.Н. Конкурентные преимущества и конкурентоспособность: Моногр. - Казань: Изд-во Казанск. ун-та,2002.104с.

70. Синько В. Конкурентная среда, необходимая для производства конку-рентоспособной продукции // Стандарты и качество. - 2000. - N6. - С.38-42.

71. Синько В.И. Методы обеспечения конкурентоспособности промышленной продукции // Вестн. машиностроения. - 2000. - N9. - С.3-8.

72. Сідун В.А. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 356 с

73. Стадник В.В. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник/ В.В. Стадник, М.А. Йохна. - К.: Академвидав, 2006. - 464 с.

74. Управление проектами. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Справочное пособие. М.: Высшая школа, 2001 875 с.: илл.

75. Управление проектами / под ред. Дж.К.Пинто СПб: Питер, 2006 464 с.

76. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. - М.: Издат.-книготорг. центр "Маркетинг", Дашков и Ко, 2002. - 886 с.

77. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление: Учеб. пособие для вузов. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 312 с.

78. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг как инструмент повышения конкурентоспособности России // Стандарты и качество. - 2000. - N8. С.42-49.

79. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью // Стандарты и качество. - 2000. - N10. - С.10-13.

80. Фатхутдинов Р.. Стратегічна конкурентноздатність і економіка Росії. Суспільство й економіка, №1,2005. Стр. 31 43

81. Федонін О.С., Репіна І.М., Олексик О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч.посібник.- К.:КНЕУ,2006.-316 с.

82. Фінанси підприємств: Підручник / Кол. авт. під кер. проф. А. М. Поддєрьогіна. К.: КНЕУ, 2006.- 546 с.

83. Фінансовий менеджмент: Підручник/Кер. кол. авт. і наук. ред проф.А.М.Поддєрьогін.- К.: КНЕУ, 2007.- 536 с.

84. Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. Вонг. Маркетинг менедж-мент. СПб: Питер Ком, 1998. 896 с.

85. Филиппов Л.А. Оценка бизнеса: Учебное пособие/ Л.А. Филиппов. - М.: КНОРУС, 2006. - 707 с

86. Царев В.В. Оценка стоимости бизнеса. Теория и методология: Учебное пособие/ В.В. Царев, А.А. Кантарович. - М.: ЮНИТИ, 2007. - 575 с

87. Циферблат Л.Ф. Бизнес-план для инвестора. Реальный опыт/ Л.Ф. Циферблат. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 208 с

88. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я.Горфинкеля. - 3-є изд., переб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 718 с

89. HTTP://www.managment.com.ua Інтернет-портал для управлінців

90. HTTP://kig.com.ua Международный журнал «Картон & Гофрокартон»

91. HTTP://www.lunapack.com.ua Официальный сайт «Лунапак» - завода картонной упаковки

92. HTTP://www.mkpk.ru Официальный сайт Московского картонажно- полиграфического комбината

93. HTTP://toko.kiev.ua Офіційно-рекламна сторінка ТОВ „ДКБ „РОТЕКС”

ДОДАТОК А

 

Вироби з мікрогофрокартона

 

Рис. А.1 Упаковки для взуття, винно-горілчаної продукції, електроніки

 

Рис.А.2 Упаковка для серії "Горілка "Піхотна"( Каширований мікрогофрокартон, основа мікрогофрокартон з білим оборотом, лайнер целюлозний картон; печатка СМУК , обробка тиснення фольгою, конгревне тиснення, УФ лак).

Пасхальна упаковкаЛарчик (хром-ерзац) Місткість: 1000 гПаска (хром-ерзац) Місткість: 1000 гСумочка (микрогофрокартон) Місткість: 1300 гКолекція "Новий Рік 2008"Новорічне упаковка з тисненням фольгоюНоворічне упаковка з фрагментами з прозорої плівкиНоворічне упаковка з мікрогофрокартонаНоворічне упаковка з картону хром-ерзацРис.А.3 Художні вироби з кашированого мікрогофрокартону

 

ДОДАТОК Б

 

Балансові звіти ТОВ ДКБ „РОТЕКС” за 2005 2007 роки

ДОДАТОК В

 

Звіти про фінансові результати ТОВ ДКБ ”РОТЕКС” за 2005 2007 роки

 

ДОДАТОК Г

 

Фінансові показники діяльності ТОВ ДКБ ”РОТЕКС” за 2005 2007 роки

 

 

ДОДАТОК Д

 

“Вертикально-горизонтальний” аналіз динаміки балансів ТОВ ДКБ „РОТЕКС” за 2005 2006 роки

“Вертикально-горизонтальний” аналіз динаміки балансів ТОВ ДКБ “РОТЕКС” за 2006 2007 роки

 

ДОДАТОК E

 

“Вертикально-горизонтальний аналіз динаміки фінансових звітів ТОВ “Дослідно-конструкторське бюро “РОТЕКС” за 2005 2006 роки

 

“Вертикально-горизонтальний аналіз динаміки фінансових звітів ТОВ “Дослідно-конструкторське бюро “РОТЕКС” за 2006 2007 роки

 

ДОДАТОК Ж

 

Прогнозовані характеристики ТОВ „ДКБ РОТЕКС” у 2008 -2009 роках

 

 

Похожие работы

<< < 15 16 17 18 19