Екологічний стан міста Біла Церква і Білоцерківського району Київської області

  Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища. У 3-х томах. Т.1 (випуск 2). Чернівці: Зелена Буковина, 1997.

Екологічний стан міста Біла Церква і Білоцерківського району Київської області

Курсовой проект

Экология

Другие курсовые по предмету

Экология

Сдать работу со 100% гаранией

ЗМIСТ

 

Вступ

1. Загальна характеристика відділу екологічної інспекції в м.Біла Церква

2. Загальний екологічний стан регіону

2.1 Загальна характеристика району

2.2 Земельні ресурси регіону

2.3 Стан водойм району та їх охорона

2.4 Використання та охорона природних ресурсів. Надра

2.5 Атмосферне повітря регіону

2.6 Автозаправочні станції на території районів та їх негативний вплив на довкілля

2.7 Утилізація промислових і побутових відходів

2.8 Охорона та раціональне використання тваринного і рослинного світу

Загальні висновки

Пропозиції

Список використаної літератури

 

ВСТУП

 

У третє тисячоліття людина має увійти з новою філософією життя, згідно з якою вона є часткою єдиної людської сімї, планетарного братства з високою екологічною культурою, в основі якої лежать знання і дотримання законів розвитку біосфери. Ми маємо усвідомити, що цивілізація виникла в біосфері, є її частиною і ізольовано існувати не зможе. Подальший розвиток можливий лише як результат етико-культурного оновлення людства, формування нової моралі й системи цінностей. Необхідні радикальні зрушення у ставленні людини до природи і до захисту своїх нащадків від наслідків власної діяльності. Екологічна культура передбачає розуміння законів розвитку і стійкості біосфери, знання законів і принципів біотичної регуляції довкілля, підтримання стійкості навколишнього природного середовища природними біологічними угрупованнями біосфери. Вона передбачає реалізацію екологічного імперативу, який визначає необхідність розвязання наступних основних проблем: збереження вцілілих і відновлення до рівня природної продуктивності низки здеформованих екосистем, раціоналізації споживання, екологізації виробництва, стабілізації чисельності населення. Головним чинником, який має допомогти розвязанню зазначених проблем, має стати конверсія свідомості людей, її екологізація, формування екологічного мислення.

Екологічна культура покликана протистояти віковому імперативу підкорення природи, щоб виправити згубний перебіг історії цивілізації і зберегти біосферу для майбутніх поколінь.

Одним з найважливіших завдань екології є оптимізація взаємин між людиною, з одного боку, окремими видами та популяціями, екосистемами з другого.

Господарська діяльність людини зумовила пошкодження і вичерпування природних ресурсів, що призводить до деформації сформованих протягом мільйонів років природного кругообігу речовин та енергетичних потоків на планеті. Внаслідок цього почалося прогресуюче руйнування біосфери Землі, що може набути характеру незворотних процесів і навколишнє середовище може стати непридатним для існування.

Розвиток техносфери, що супроводжувався необмеженим використанням природних ресурсів і вільним викидом всіх типів відходів людської діяльності в навколишнє середовище, став причиною виникнення таких глобальних проблем: енергетичної кризи, надмірного забруднення довкілля, скорочення площ орних земель і лісів, появи негативних кліматичних змін, соціально-економічної кризи. Різко скорочується кількість видів флори і фауни.

Засобом збереження придатного для життя людини довкілля є відновлення угрупувань природної біоти не в межах мізерних площ заповідників, а на великих територіях земної поверхні. Це вимагає остаточного припинення подальшого освоєння дикої природи і рекультивації значної частини освоєних земель, скорочення загального енергоспоживання, поступового припинення економічного зростання у його фізичних обсягах (перш за все за рахунок скорочення виробництва непотрібної або шкідливої для довкілля і людини продукції).

Відновлення природних екосистем в обсязі, який потрібен для повноцінного регулювання навколишнього середовища і збереження цих екосистем на рівні, не нижче критичного, головна мета перехідного періоду до збалансованого екологічно безпечного розвитку.

Останнім часом зявляються енергозберігаючі розробки (наприклад використання енергії вітру, сонця та води; отримання дешевої енергії за рахунок утилізації відходів), розробляються проекти безвідходного виробництва, зменшуються обєми використання в промисловості чистої води за рахунок впровадження замкнутого циклу водокористування та використання дощової води, створюються організації, фонди та окремі обєднання людей, які ставлять собі за мету відновлення та збереження навколишнього середовища.

Метою виробничої практики є отримання практичних навичок вирощування їстівних грибів на відходах сільського господарства. Відходи рослинництва і тваринництва є цінною енергетичною сировиною, яка знаходить застосування в багатьох виробництвах. Крім утилізації відходів вирощування грибів вирішує ще одне питання нестача білків в харчуванні населення. Гриби є цінним джерелом білків, всіх амінокислот необхідних для організму людини, вітамінів групи В і РР, вуглеводів.

 

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДДІЛУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ

 

Відділ охорони навколишнього природного середовища здійснює державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів на території м. Біла Церква. Він знаходиться в м. Біла Церква, вул.Ярослава Мудрого 19.

Відділ очолює керівник Гапонова Т.В. Крім керівника до структури інспекції входить ще 2 спеціалісти.

Відділу підпорядковується Білоцерківська санітарно-епідеміологічна служба, керується в своїй діяльності її висновками і результатами лабораторних досліджень.

Завданням відділу є :

-здійснення державного контролю за дотриманням природоохоронного законодавства,

- збирання, транспортування та утилізація промислових, господарсько-побутових та інших відходів,

- вирішення питання зберігання і утилiзаціі непридатних для використання пестицидів та агрохімікатів,

- оздоровлення малих річок і водойм районів.

Мета: створити таку систему контролю за навколишнім природним середовищем, щоб йому було спричинено якомога менше шкоди.

У користуванні відділу немає земельних ресурсів.

В питаннях здійснення державного контролю за охороною навколишнього природного середовища відділ постійно взаємодіє з місцевими органами державної влади, прокуратури, СБУ, органами МВС України, Державними виконавчими службами, районними та міською СЕС, ДПІ, товариствами охорони природи, громадськістю міста.

У своїй роботі відділ керується Законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря", "Про відходи", Водним Кодексом України, іншими законодавчими актами України, постановами і наказами Міністерства екології та природних ресурсів, Державного управління екології та природних ресурсів в Київській області, та іншими нормативними документами.

Ці документи є керівними в перспективних планах роботи інспекції, при розробленні екологічних програм і природоохоронних заходів, при проведенні перевірок дотримання природоохоронних вимог на підприємствах.

Для підвищення ефективності роботи відділу та аналітсектору гострою проблемою є забезпечення її сучасними приладами аналітичного контролю за станом води, землі і повітря. Прилади, які знаходяться в секторі потребують капітальних ремонтів або заміни на більш сучасні. Гостро також стоїть проблема забезпечення працівників транспортом.

Незважаючи на існуючі проблеми, відділ прикладає багато зусиль по налагодженню дійової інструктивно-методичної та пропагандистської роботи, направленої на встановлення постійного контролю за станом охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів і зменшення техногенного впливу на довкілля.

 

2. ЗАГАЛЬНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН РЕГІОНУ

 

2.1 Загальна характеристика району

 

Аналізуючи екологічний стан регіону, можна зробити висновок, що залишається складним, але контрольованим. Це пояснюється тим, що протягом багатьох років не було комплексного підходу у вирішенні питань охорони природи.

Довгий час не вирішується питання будівництва очисних споруд дощових стоків у м.Б.Церква, де мається 7 випусків у р.Рось, через які поступає більше 4,2 млн. м.куб. /рік забруднених стоків. Не повністю закінчено роботу по винесенню в натуру і належно не оформлено прибережні водоохоронні смуги малих річок і водойм на польових масивах і в населених пунктах регіону.

У підземних водах д/п "Олександрія", виявлено нафтопродукти, шестивалентний хром, аміак. В артсвердловинах і криницях м.Узина та в 22 селах цієї зони виявлено нафтопродукти. Площа забруднень складає біля 100 км. Причиною забруднень гасом грунтів, грунтових і підземних вод є безгосподарська діяльність в/ч А-3898 в питанні експлуатації складських ємкостей для зберігання нафтопродуктів та паливопроводів між ними. Усе це привело до створення техногенного родовища авіагасу біля м.Узин, яке складає біля 150 тис.м. В зв'язку з складною екологічною ситуацією було прийнято Розпорядження КМ України від 30.03.93 року №191-Р. Цим розпорядженням визначені конкретні виконавці та строки виконання комплексу робіт для ліквідації забруднень нафтопродуктами природного середовища і термінового забезпечення м.Узин і прилеглих пунктів якісною питною водою.

Потребують оздоровлення водного режиму малі річки регіону. В кожному з районів інститутом "Укрземпроект" виготовлена проектна документація "По установленню водоохоронних зон і прибережних водоохоронних смуг малих річок і водойм", але в натуру вона не винесена. Ця робота частково виконана лише в Володарському районі.

Найбільшим складним питанням впливу на стан атмосферного повітря є місто Біла Церква, де сконцентрована основ

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>