Swot–аналіз компаній "Сандора" та "Рідна марка"

КомпонентаНайважливіші чинникиФінанси - активи товариства - - структура капіталу - - рівень рентабельності - - обсяг інвестицій -

Swot–аналіз компаній "Сандора" та "Рідна марка"

Контрольная работа

Менеджмент

Другие контрольные работы по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией
» <http://www.ridnamarka.com.ua/ukr/products/type-3/group-4/>.Кадри- кадрова політика - для роботи на комбінатах спеціально підбирається та навчається персонал. Провідні спеціалісти проходять стажування за кордоном та інтегрують найкращий західний досвід на підприємстві Корпорації. - кваліфікація працівників - усі рецептури пива розробляються за участю провідних баварських спеціалістів і шкіл - налагоджував запуск виробництва пива корінний баварець Маркус Юнгблут, а сьогодні пивним виробництвом керує також сертифікований фахівець, уродженець Німеччини Ульріх Пайзе. На соковому комплексі Корпорації працюють провідні спеціалісти України, які впроваджують новітні технології, що дозво- ляють виробляти сокову продукцію практично без втрати корисних якостей вихідної сировини (фруктів, ягід і овочів) Виробництво- виробничі потужності - в 2001 - 2003 рр. на Радомишлівськомі заводі було збудовано відразу 2 унікальних за своїми технічними характеристиками комплекси: з виробництва оригінального пшенич- ного пива та натуральної сокової продукції. Також у Херсонській області, в с.м.т. Зеленівка на комбінаті запущено проект з розвитку виробничих потужностей з виробництва продуктів харчування - максимального спектра продуктів бакалійної групи. - Комбінат має широкий виробничий цикл обробки овочів та фруктів з максимальним збереженням вітамінів і мінералів, що дозволяє виробляти: · Ягідно-фруктове та овочеве пюре асептич- ного консервування · Томатну пасту та соуси · Ягідно-фруктові та овочеві соки · Суцільноплідну консервацію. · - рівень диверсифікованості виробництва - рівень диверсифікованості знаходиться на середньому рівні: корпорація веде діяльність тільки на рівні харчової галузі, проте в різноманітних спектрах: виготовлення квасу та пива, виготовлення соків, продуктів харчування, переробкою фруктів та овочів, виробництвом склотари. - доступність сировини - сировина, яку Корпорація використовує для виробництва сокової продукції, надходить з Німеччини, Голландії, Ізраїлю; використовується також і сировина українського походження. В підпорядкуванні «Рідної марки» знаходиться ТОВ "Плодоовочевий комбінат «Херсон». Рішення щодо розвитку цього підприємства було продиктоване, в першу чергу, необхідністю розвитку власної сировинної бази для виробництва сокової продукції. - переваги розташування - основними виробничими площадками Корпорації є АТ "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль", розташований у 70-ти кілометрах від Києва, що виробляє всю сокову та пивну продукцію Корпорації, та ТОВ "ПОК Херсон", який знаходиться у надзвичайно вдалому регіоні для виробництва бакалійної групи продукції - Херсонському, що славиться вирощуванням найкращих в Україні сортів овочів і фруктів. - екологічна безпека виробничих процесів - на даний момент усі виробничі потужності "Рідної марки" пройшли міжнародний аудит якості та отримали офіційне підтвердження відповідності виробництва міжнародним стандартам ISO.Інновації- дослідницький потенціал - у корпорації діє новітня лабораторія, все обладнання якої офіційно атестовано в Україні. Вона здійснює контроль якості вхідної сировини та готової продукції (цей процес водо підготовки включає в себе високо- технологічну фільтрацію, має 8 ступенів очищення) - інтенсивність та ефективність досліджень - завдяки проведенні різноманітних досліджень спеціалізованою лабораторією корпорація планує розпочати виготовлення та реалізацію фруктового та овочевого пюре, томатної пасти під новою торговою маркою на імя «Бон Херсон»,

SWOT - аналіз

 

Для того, щоб отримати ясну та зрозумілу оцінку «сил» субєкта дослідження та ситуації на ринку, можна застосувати SWOT - аналіз. SWOT - аналіз - це легкий у застосуванні інструмент швидкої оцінки стратегічного положення субєкта аналізу. SWOT - аналіз підкреслює, що стратегія повинна якомога краще поєднати внутрішні можливості (сильні та слабкі сторони) і зовнішню ситуацію (відображену у можливостях та загрозах):

- сильні сторони (Strengths) - переваги;

- слабкі сторони (Weaknesses) - недоліки;

- можливості (Opportunities) - фактори зовнішнього середовища, вплив яких надасть переваги на ринку;

- загрози (Threats) - фактори, які можуть потенційно погіршити становище на ринку.

SWOT - аналіз - це одна із найбільш важливих діагностичних процедур, що використовуються консультаційними фірмами світу. Крім цього, її можна і треба розглядати як бізнес-технологію, технологію оцінки вихідного положення, незадіяних ресурсів і загроз діяльності.

Процедура проведення SWOT - аналізу в загальному вигляді зводиться до заповнення матриці, в якій відображаються і потім зіставляються сильні і слабкі сторони аналізованого підприємства, а також можливості і загрози ринку. Це зіставлення дозволяє визначити, які кроки можуть бути прийняті для розвитку підприємства, а також які проблеми необхідно терміново вирішити.

Методика SWOT - аналізу - винятково ефективний, доступний та дешевий спосіб оцінки стану проблемної та управлінської ситуації.

SWOT - аналіз для ВАТ «САНДОРА»

 

Внутрішні факториСильні сторониСлабкі сторониВисока якість продукції. Широкий асортимент про -дукції (асортимент компанії в категоріях «Соки, некта -ри, соковмісні напої» нара -ховує більше 80 позицій). Наявність 17-тьох торгових марок. Найвищий показник серед конкурентів по обсягу реа- лізації продукції. Частка ринку становить 47 %. Виробництво продукції максимально автоматизоване. Діє ефективна політика сти- мулювання збуту. Відділ продажів займається реалі -зацією продукції компанії як на теренах України, так і за її межами. Наявність Високоваліфіко -ваного персоналу. Плин -ність кадрів незначна. Наявність виробничих по -тужностей, які складаються із 4-ьох заводів. На одному із них працює єдиний в Україні автоматизований купажний цех. Постійне вдосконалення технологічних процесів. Розроблення нових продук- тів харчування (серед нови- нок: напій з високим вміс -том соку Sanday Ice Fruit та фруктова вода Sanday Ice Water).Незважаючи на те, що компанія виготовляє різноманітні напої та продукти харчування (соки, нек- тари, енергетичні напої, вина, чіпси), все ж таки рівень дивер - сифікації низький. Спостерігається зниження обся -гу продажів продукції, і як нас -лідок - зменшення грошових потоків компанії. Рівень рентабельності 20 %. Для такої масштабної компанії, як «Сандора», цей показник є дещо низьким. У звязку з кризою в компанії «Сандора» провели невелику оптимізацію - 3 % наших спів -робітників. Є потреба в оптимізації управ - лінської структури компанії.Зовнішні факториМожливостіЗагрозиТісні стосунки з постачаль -никами та споживачами. Високий рівень знання та впізнання споживачами да -ної продукції. Індекс впіз -нанності даної продукції - 90 %. це найкращий показ- ник серед конкурентів. Можливе зростання культу- ри споживання соків. Сприятливе розміщення то- вариства (південь України, Миколаївська обл.). Ефективно продумана полі- тика збуту та експорту про- дукції. «Сандора» - лідер не лише на ринку України, а й за її межами. Обсяг експорту становить 25 % від всієї продукції. Продукція ком -панії представлена в понад 20-ти країнах світу. «Сандора» бере активну участь у масштабній добро- чинній діяльності. Окрім то- го, що це благородно, це ще й своєрідна реклама продук- ції.На даний момент серед україн -ців спостерігається незначне споживання соків порівняно із деякими зарубіжними країнами. Велика кількість конкурентів, в тому числі і російських вироб -ників соків, які поступово про -суваються на терени нашої дер- жави. Немає належної державної під -тримки, відсутня спеціальна державна програма розвитку са- дівництва і овочівництва. Необґрунтованість українського законодавства із подальшими його змінами, доповненнями і т. д. перешкоджає стабільній дія -льності товариства, а також його збутовій, експортній діяльності. Незадовільний стан українсько -го садівництва та несприятливі погодні умови часто призводять до неврожаїв, до дефіциту сиро-винної бази соків (тобто овочів і фруктів), а саме українські овочі та фрукти складають 30 % сиро- винної бази компанії. Нестабільність економіки Укра- їни відлякує потенційних інвес- торів. Із кризою спостерігаються знач- ні затримки платежів від деяких партнерів. Фінансова криза "залишила від -биток" на купівельній спромож- ності споживачів, яка значно знизилась. Нестабільність курсу як націо -нальної, так і іноземної валюти призводить до негативних нас -лідків: починаючи від непорозу- міннь з іноземними постачаль -никами через підвищення ціни на сировину, і як наслідок цього вимушене підняття цін на гото- ву продукцію і незадоволеність у звязку із цим споживачів.

Отже, кульмінаційним моментом проведення SWOT - аналізу є вибір стратегії, тобто якісно визначеного напряму розвитку організації.

Потреба у формуванні нової стратегії назріває тоді, коли виникають нові цілі або виявляється, що досягти їх у межах діючої стратегії неможливо. Водночас визначити, як повинен змінитися вибраний напрям розвитку, доволі складно. Кожна організація, реагуючи на різні можливості й загрози та маючи різні сильні та слабкі сторони, здійснює власний стратегічний вибір, тобто обирає ту чи іншу стратегію. Вона називається корпоративною (загальною, портфельною) стратегією. Її формує вище керівництво організації як генеральний напрям розвитку на тривалу перспективу. Розрізняють три основні типи загальних стратегій: стабільності, зростання, скорочення.

Оцінивши сильні та слабкі сторони ВАТ «Сандора», а також можливості та загрози щодо неї з боку зовнішнього середовища, було зроблено висновок про обрання стратегії стабільності.

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 6 >