SWOT-аналіз діяльності ЗАТ "Рівне-Борошно"

Показники2007 р. 2008 р. ВідхиленняТр%1. Прибутковість: - обсяг прибутку 97923811402243,21 - рентабельність продукції0, 190,210,02110,53 - рентабельність капіталу0,030,060,03200 - рентабельність

SWOT-аналіз діяльності ЗАТ "Рівне-Борошно"

Контрольная работа

Менеджмент

Другие контрольные работы по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство освіти та науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра обліку та аудиту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна робота з дисципліни

"Стратегічний аналіз"

на тему

"SWOT-аналіз діяльності ЗАТ "Рівне-Борошно"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівне - 2010

Зміст

 

Вступ

1. Сильні і слабкі сторони ЗАТ "Рівне-Борошно"

2. Можливості і загрози ЗАТ "Рівне-Борошно"

3. Зіставлення сильних і слабких сторін підприємства з можливостями і загрозами ринку

Висновок

Вступ

 

Сьогодні компанії працюють в умовах великої невизначеності. Їм доводиться розвязувати багато складних проблем. Вони мають конкурувати не лише з вітчизняними компаніями та з іноземними, пропозиція яких інколи виглядає привабливішою, але в умовах сучасного кризового становища так організувати свою діяльність, обрати таку стратегію, залишитися наданому ринку і водночас отримувати прибутки.

Метою індивідуальної роботи є проведення SWOТ-аналізу діяльності підприємства, а також визначення відповідної стратегії підприємства.

Обєктом дослідження є Закрите акціонерне товариство Рівне-Борошно", яке є підприємницьким господарським товариством, що підпорядковується зборам акціонерів, і створено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Про власність", Про цінні папери і фондову біржу", Про зовнішньоекономічну діяльність та інших нормативно-правових актів.

Юридична адреса та місце знаходження Товариства: Україна, м. Рівне, вул. Біла 35.

Метою діяльності підприємства є задоволення спільних потреб у товарах народного споживання, продукції виробничо-технічного та іншого призначення, роботах, послугах та реалізації на основі одержаного прибутку економічних і соціальних інтересів акціонерів та трудового колективу Товариства.

Основними видами діяльності Товариства є наступне: виробництво борошна; виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах; інші види оптової торгівлі; оптова торгівля зерном та кормами для тварин; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом.

Основними завдання індивідуальної роботи є:

з'ясувати економічну природу SWOТ-аналізу в сучасних умовах та проаналізувати класичні та сучасні теоретичні засади стратегічного аналізу на підприємстві;

провести стратегічний аналіз діяльності ЗАТ „Рівне-Борошно;

провести аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища ЗАТ „Рівне-Борошно і на основі цього розробити SWOТ-матрицю;

визначити сильні та слабкі сторони діяльності товариства;

зясувати можливості та загрози для подальшого розвитку товариства;

розробити стратегічні напрямки підвищення ефективності діяльності та обґрунтувати доцільність обраної стратегії розвитку товариства.

Предметом дослідження є економічні методи та підходи до проведення SWOT-аналізу на підприємстві.

SWOT-аналіз - це визначення сильних і слабких сторін підприємства, а також можливостей і загроз, які виходять із його найближчого оточення (зовнішнього середовища).

Сильні сторони підприємства - те, у чому воно досягло успіхів або якась особливість, котра дасть додаткові можливості. Сила може полягати в наявному досвіді, доступі до унікальних ресурсів, наявності передової технології й сучасного устаткування, високій кваліфікації персоналу, високій якості продукції, популярності, тощо.

Слабкі сторони підприємства - це відсутність чогось важливого для функціонування підприємства або те, що поки не вдається в порівнянні з іншими компаніями й ставить у несприятливе положення.

Ринкові можливості - це сприятливі обставини, які підприємство може використати для одержання переваги.

Ринкові загрози - події, настання яких може несприятливо вплинути на діяльність підприємства.

1. Сильні і слабкі сторони ЗАТ "Рівне-Борошно"

 

SWOТ-аналіз - це аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації. Аналізу підлягають сильні сторони (Strength), слабкі сторони (Weakness) внутрішнього середовища, а також можливості (Opportunities) і загрози (Threats) зовнішнього середовища організації. Методологія SWOT-аналізу передбачає спочатку виявлення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз, після цього встановлення зв'язків між ними, які в подальшому можуть бути використані для формулювання стратегії організації.

Отже, складемо перелік параметрів за якими буде оцінено внутрішнє середовище підприємства, зокрема його сильні та слабкі сторони (табл.1.1):

 

Таблиця 1.1

Групи показників, за якими визначаються сильні і слабкі сторони ЗАТ "Рівне-Борошно"

Показники2007 р. 2008 р. ВідхиленняТр%1. Прибутковість: - обсяг прибутку 97923811402243,21 - рентабельність продукції0, 190,210,02110,53 - рентабельність капіталу0,030,060,03200 - рентабельність власного капіталу0,060,120,062002. Репутація: - прихильність споживачівЗа рахунок високої якості товару, помірних цін та різноманітності у виборі продукції, товариство користується високою прихильністю у споживачів. - довіра ділових партнерівЗАТ "Рівне-Борошно" користується великою довірою у ділових партнерів, а тому має велику кількість партнерів, з якими намагається підтримувати постійні ділові стосунки, зокрема: підприємство реалізує товар покупцям в кредит, надає знижки постійного клієнта, займається доставкою товару, а також, постійно шукає нових партнерів. 3. Продуктивність: - продуктивність праці185,67308,16122,49165,97 - фондовіддача3,094,881,79157,92 - Матеріаловіддача2,622,670,05101,914. Асортимент продукції (робіт, послуг) На підприємстві наявний великий асортимент продукції, зокрема: борошно вищого ґатунку; борошно 1 ґатунку; борошно житнє; висівки та відходи від переробки зернових культур; мука кормова пшенична. 5. Фінансові ресурси: - коефіцієнт фінансової незалежності0,250,260,01104 - частка позичкового капіталу у структурі капіталу0,750,74-0,0198,67 - співвідношення власного і позикового капіталу0,330,350,02106,06 - оборотність капіталу1,131,530,4135,406. Виробничі потужності: - вартість необоротних активів9152108061654118,07 - ступінь зношеності0,340,350,01102,947. Дослідження і впровадження новинок: На підприємстві наявні сучасні виробничі потужності, яким властива висока гнучкість8. Організація фірми Розподіл ділових обовязків між працівниками підприємства здійснюється згідно організаційної структури. Зокрема, найвищу посаду на підприємстві посідають збори акціонерів, яким підпорядковується спостережна рада, ревізійна комісія та директор, якому в свою чергу підпорядковуються всі інші працівники.9. Трудові ресурси,%: - коефіцієнт обороту по прийому451125 - коефіцієнт обороту по звільненню7,97,2-0,791,14 - коефіцієнт плинності кадрів7,97,2-0,791,14 - підвищення професійного рівняПідприємство здійснює первинну професійну підготовку працівників, а також підвищення їх кваліфікації шляхом направлення їх на навчання у професійно технічні навчальні заклади за договорами, - робоча дисциплінаРобоча дисципліна на підприємстві на високому рівні, всі працівники сумлінно виконують свої обовязки за що вони отримують винагороду у вигляді премії. 10. Соціальна відповідальність: - працевлаштування безробітнихПрацевлаштування безробітних здійснюється через відділ кадрів, де безпосередньо відбувається подальше їх направлення на роботу. - підтримка благочинних фондівПідприємство здійснює щорічні благодійні внески для дітей сиріт.

 

На основі визначених показників, сформуємо оцінку грипи факторів за балами (табл.1.2):

 

Таблиця 1.2

Оцінка сильних і слабких сторін підприємства

№ п/пФакториОцінка (від 1 до 10 балів) 1. Прибутковість102. Репутація103. Продуктивність94. Асортимент продукції105. Фінансові ресурси106. Виробничі потужності87. Дослідження і впровадження новинок28. Організація фірми109. Трудові ресурси610. Соціальна відповідальність8

Для оцінки ймовірності банкрутства, визначимо коефіцієнт Альтмана та коефіцієнт Бівера:

1. Коефіцієнт Альтмана:

Ка = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + X5,де Ка - коефіцієнт Альтмана;

 

Х1 - оборотний капітал/сума активів;

Х2 - чистий прибуток/власний капітал;

Х3 - виручка від реалізації товарів (робіт, послуг) /середньорічна вартість активів;

Х4 - власний капітал/зобовязання;

Х5 - виручка/сума активів.

2. Коефіцієнт Бівера:

 

Кб = (ЧП - Ар): (ДЗ + ПЗ),

 

де Кб - коефіцієнт Бівера;

ЧП - чистий прибуток;

Ар - амортизація;

ДЗ - довгострокові зобовязання;

ПЗ - поточні зобовязання.

Кб2007 = (979 - 910): 25513 = 0,003

Кб2008 = (2381 - 1003): (550 - 29915) = - 0,05

Розрахувавши коефіцієнти, можна сказати, що діяльність підприємства є досить сприятливою та ефективною, з дуже низькою ймовірністю банкрутства, оскільки коефіцієнт Альтмана у 2007 - 2008 рр. становить > 3 та з кожним роком зростає, зокрема у 2008 р., порівняно з 2007 р., він зріс на 0.85.

Проте потрібно відмітити і те, що коефіцієнт Бівера у 2007 - 2008 рр. не досягає норми і становить < 0,2, а також, спостерігається постійна тенденція до зниження даного коефіцієнта, зокре

Похожие работы

1 2 3 > >>