Дидактичний проект підготовки фахівця "економіст" з поглибленою розробкою технологій навчання по темі: "Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей"

Найменування функції діяльностіФункціональні етапи діяльностіПредмет діяльностіМатеріальні засоби діяльностіПроцедури діяльностіПродукт діяльності123456 Інформаційно-статистична1.1. Обробка документації підприємстваПланова та облікова документаціяЗаконодавчі та нормативні правові акти,

Дидактичний проект підготовки фахівця "економіст" з поглибленою розробкою технологій навчання по темі: "Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей"

Курсовой проект

Педагогика

Другие курсовые по предмету

Педагогика

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

На тему:

«Дидактичний проект підготовки фахівця «економіст» з поглибленою розробкою технологій навчання по темі: «Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей» курсу «Техніко-економічний аналіз»

 

 

Вступ

 

На сучасному етапі розвитку суспільства та переходу на ринкові відносини актуальним є підготовка фахівців в галузі економіки. Професійна підготовка економістів є важливою та необхідною для підприємств, дозволить застосувати здобуті знання, уміння та навички для реалізації господарсько-економічних робіт, а саме здійснення економічного аналізу господарської діяльності підприємства, розрахунків витрат, необхідних для виробництва і реалізації продукції та розробка бізнес-планів підприємства, що дозволить в майбутньому підвищити ефективність та рентабельність виробництва.

У наш час впровадження досягнень НТП зазнали істотних змін. У звязку з цим науково-технічний соціальний розвиток нашого суспільства висуває нові вимоги до підготовки фахівців. Зростає значення творчого відношення до праці, уміння самостійно здобувати знання і підвищувати професійну майстерність та наявність професійних навиків та умінь, необхідних робітникові при вирішенні практичних завдань по плануванні, організації і регулюванні трудових процесів.

Саме тому в цьому курсовому проекті ми розглянемо професійне діяльність економіста та спроектуємо технології навчання за темою «Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей» курсу «Техніко-економічний аналіз».

Обєкт дослідження: процес підготовки фахівця «економіст».

Предмет дослідження: процес професійної підготовки фахівця «економіст».

Мета дослідження: розробка дидактичного проекту підготовки фахівця за фахом «економіст» з поглибленою розробкою технологій навчання з теми «Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей» дисципліни «Техніко-економічний аналіз».

Задачі дослідження:

 1. Провести аналіз умов здійснення професійної діяльності фахівця «економіст».
 2. Визначити програму професійної підготовки фахівця «економіст».
 3. Обґрунтувати доцільність вибраного змісту, об'єму і послідовності викладу навчального матеріалу за темою «Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей» курсу «Техніко-економічний аналіз».

4. Визначити технології навчання майбутнього фахівця на рівні теми розділу, теми уроку і обґрунтувати свій вибір.

фахівець економіст навчальний матеріал

 

1. Проектування програми професійної підготовки за фахом «економіст»

 

1.1 Аналіз професійної діяльності фахівця

 

1.1.1 Характеристика господарської діяльності фахівця

Сучасні умови у процесі глобалізації та переходу на ринкову економіку передбачають обновлення техніки та технології на сучасному етапі розвитку для підвищення ефективності та рентабельності виробництва та реалізації господарсько-економічних робіт. Для економіста господарсько-економічними роботами є робота щодо здійснення економічної діяльності підприємства, спрямованої на підвищення ефективності та рентабельності виробництва, якості продукції і освоєння нових видів продукції, досягнення високих кінцевих результатів за оптимального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; підготовка вихідних даних для складання проектів господарсько-фінансової, виробничої та комерційної діяльності (бізнес-планів) підприємства з метою забезпечення зростання обсягів збуту продукції та збільшення прибутку. Дані, що входять у коло обовязків економіста та його підготовка є на сьогоднішній час актуальними.

 

1.1.2 Визначення видів діяльності фахівця

На даний момент виділяють 5 видів професійної діяльності: технологічний, організаційний, проектно-плановий, науково-дослідницький та педагогічний.

Для спеціаліста економічного профілю виділяють 4 вида: технологічний, організаційний, проектно-плановий та науково-дослідницький. Наявність або відсутність певного виду професійної діяльності залежить від освітнього й освітньо-кваліфікаційного рівня.

Підготовка економіста здійснюється на базі коледжу. Освітній рівень даного спеціаліста базова вища, освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр.

Видами професійної діяльності для економіста є технологічний, організаційний та проектно-плановий.

 

1.1.3 Характеристика трудових процесів, що виконуються фахівцем

Існують три групи трудових процесів, які залежать від двох факторів повторюваності операцій та їх залежності від ситуації: 1 група, основні частини яких можуть бути самостійними частинами процесу навчання, в яких велика повторюваність операцій при невеликій їх варіативності на різних виробах; 2 група, основні частини яких не можуть бути самостійними частинами процесу навчання, тобто невелика повторюваність операцій при значній варіативності у звязку з ситуацією та 3 група трудових процесів, що займають проміжне значення між 1 і 2 групою, у яких велика повторюваність операцій при трудності їх вичленення у виробничих умовах.

Для даного фахівця характерна 3 група трудових процесів, тому що економіст виконує з одного боку (повторюваність операцій) складання бізнес-планів підприємства, розрахунок матеріальних, трудових і фінансових витрат, необхідних для виробництва і реалізації продукції, аналіз господарської діяльності підприємства та його підрозділів, виявляє резерви виробництва, розробляє заходи щодо забезпечення режиму економії, підвищення рентабельності виробництва, конкурентоспроможності продукції, продуктивності праці, а з іншого боку (залежність від ситуації), бере участь у розгляданні розроблених виробничо-господарських планів, планової та облікової документації, здійснює контроль за ходом виконання планових завдань підприємством та його підрозділами, виконує роботу, пов'язану з нерегламентованими розрахунками і контролем за правильним здійсненням розрахункових операцій, бере участь у формуванні економічного поставлення задач або окремих їх етапів.

 

1.2 Проектування кваліфікаційної характеристики фахівця

 

1.2.1 Професійне призначення і умови використання фахівця

Щоб більш детально визначити систему виробничого навчання необхідно встановити місця працевлаштування фахівця та визначити його професіональні дії.

Професійне призначення та умови використання фахівця представлені у табл. 1.1.

 

Таблиця 1.1. Професійне призначення фахівця: економіст

Трудові процеси, що виконуютьсяМісця використання фахівця12Технологічний:Планово-економічний відділ підприємства, фінансово-економічний відділ підприємства, бухгалтерія підприємства, каса підприємства.

 1. виконує роботу щодо здійснення економічної діяльності підприємства;
 2. виконує розрахунки з матеріальних, трудових і фінансових витрат, необхідних для виробництва і реалізації продукції;
 3. здійснює економічний аналіз господарської діяльності підприємства та його підрозділів, виявляє резерви виробництва, розробляє заходи щодо забезпечення режиму економії, підвищення рентабельності виробництва, конкурентоспроможності продукції, продуктивності праці, зменшення витрат на виробництво і реалізацію продукції, усунення втрат та непродуктивних витрат;
 4. веде облік економічних показників результатів виробничої діяльності підприємства та його підрозділів, а також облік укладених договорів;
 5. готує періодичну звітність в установлені терміни;
 6. визначає економічну ефективність організації праці та виробництва.
 7. здійснює контроль за ходом виконання планових завдань підприємством та його підрозділами, використанням внутрішньогосподарських резервів;
 8. бере участь у проведенні маркетингових досліджень і прогнозуванні розвитку підприємства.Організаційний:
 9. Оформлює матеріали для укладання договорів, стежить за термінами виконання договірних зобов'язань;Проектно-плановий:
 10. бере участь у розгляданні розроблених виробничо-господарських планів, проведенні робіт з ресурсозберігання, у впровадженні та вдосконаленні внутрішньо-господарського розрахунку, удосконаленні прогресивних форм організації праці та управління, а також планової та облікової документації;
 11. Готує вихідні дані для складання проектів господарсько-фінансової, виробничої та комерційної діяльності (бізнес-планів) підприємства з метою забезпечення зростання обсягів збуту продукції та збільшення прибутку.
 12. 1.2.2 Побудова функціональної структури діяльності фахівця Використання системного підходу до організації професійної діяльності фахівця припускає виділення предмету, засобів, процедур та продукту діяльності. Предмет діяльності це те, що має субєкт на початку діяльності, і те, що в остаточному підсумку перетвориться у продукт. Засоби діяльності це досвід субєкта, який може бути виражений через сукупність професійно-методичних задач, чи усі допоміжні обєкти, за допомогою яких здійснюється діяльність. Процедури діяльності це сукупність цілеспрямованих дій фахівця по застосуванню предмета діяльності відповідно до заданої мети.
Продукт діяльності це матеріальне подання того, що виходить при здійсненні діяльності.

Функціональна структура діяльності фахівця представлена у табл. 1.2.

Таблиця 1.2. Функціональна структура діяльності фахівця: економіст

Найменування функції діяльностіФункціона

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>