Державна соціальна допомога

Законом "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" потерпілим Дітям та їхнім батькам виплачуються такі гарантовані

Державна соціальна допомога

Контрольная работа

Юриспруденция, право, государство

Другие контрольные работы по предмету

Юриспруденция, право, государство

Сдать работу со 100% гаранией

Зміст

 

1. Теоритична частина контрольної роботи

1.1 Державні соціальні допомоги

2. Практична частина контрольної роботи

2.1 Чи має право працюючий інвалід отримати безкоштовну санаторно-курортну путівку?

2.2 Чи передбачено чинним законодавством виплату працюючій вагітній жінці додаткової допомоги при народженні дитини (залежно від своєчасності взяття на облік вагітної жінки в лікувальній установі)

Вступ

 

Конституцiя Укра'ни гарантує кожному її, громадянину право на соцiальний захист та забезпечення рiвня життя не нижчого за прожитковий мінімум, що встановлений законом. Це право гарантується системою загальнообов'язкового державного соцiального страхування за рахунок страхових внecкіів громадян, пiдприємств, установ i органiзацiй на випадок неможливостi громадянина отримувати дoxiд при втраті роботи або працездатностi через хворобу, нещасний випадок, калiцтво, cтapicть чи смерть годувальника, а також - наданням соцiальної, допомоги за рахунок бюджетних та iнших джерел.

Поняття соцiальна допомога в Уpaїнi виникло не так давно - на початку 1990-х років. Це пояснюється тим, що за радянських часiв де-юре такого поняпя, як бiднiсть не iснувало, відтак, здавалося, що i допомагати не було потреби, існувала система соцiального забезпечення, в межах якої держава сплачувала пeнciї лiтнiм людям та iнвалiдам, обслуговувала в стацiонарних закладах тих, хто потребував сторонньої допомоги. Безробiття не iснувало, бiдностi також... Лише потім, iз появою вiльного ринку, стало очевидним, що значно бiльше груп населення потребують рiзних видiв та форм соцiальної, пiдтримки, та все ж вважалося, що це тимчасове явище i дocтaтнім буде створити надiйну систему соцiального забезпечення, щоб захистити населення вiд ризикiв потрапити до верстви бiдних.

На сьогодні ж однiєю з найгострiших проблем нашого суспiльства є бiднiсть, соцiальна допомога - один з суттевих механiзмiв сприяння подоланню бiдностi, яка покликана пiдтримати малозабезпечену сiмю, що опинилась у скpyтi, та допомогти їй iнтегруватись у суспiльство.

Можна видiлити тaкi основніi напрямки пiдтримки малозабезпечених верств населення:

1) Унiверсальнi, або категорiйнi види соцiальної допомоги. Такий вид державної, пiдтримки спрямований на пiдтримку певних груп населення та, як правило, не залежить вiд матерiального стану одержувачiв.

2) Адресна допомога, або така, що надається залежно вiд наявних засобiв до iснування. Адресна допомога призначена для пiдтримки найнужденнiшiх верств населення та залежить Від майнового стану та середньомiсячного сукупного доходу ciмi. Часто така допомога не мае фiксованого розмipу, оскiльки розмiр допомоги залежить від матерiального стану кожної конкретної, ciмї.

 

1. Теоритична частина контрольної роботи

 

1.1 Державні соціальні допомоги

 

Згідно Закону України Про державну допомогу сімям з дітьми. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 5, ст.21; Стаття 3 виділяє такі види державних допомог Стаття 3. Види державної допомоги сім'ям з дітьми

Відповідно до цього Закону призначаються такі види державної допомоги сім'ям з дітьми:

1) допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;

2) допомога при народженні дитини; { Пункт 2 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI (107-17) від 28.12.2007 }

2-1) допомога при усиновленні дитини; { Частину першу статті 3 доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом N 573-VI (573-17) від 23.09.2008 }

3) допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

4) допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

5) допомога на дітей одиноким матерям; (Частину першу статті 3 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 49-IV (49-15) від 04.07.2002 - набирає чинності з 1 січня 2003 року)

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та об'єднання громадян за рахунок власних коштів можуть запроваджувати додаткові види допомоги та встановлювати доплати до державної допомоги сім'ям з дітьми.

(Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 208-IV (208-15) від 24.10.2002)

ДОПОМОГА СIМ'ЯМ 3 ДIТЬМИ

Допомога сiм'ям з дiтьми надається вiдповiдно до двох законiв.

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням i похованням" передбачає надання допомоги застрахованим особам, а Закон України "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми" особам, якi не застрахованi у системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування,

ДОПОМОГА У ЗВ'ЯЗКУ 3 ВАГlТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ

(для осiб незастрахованих в систем; загальнообов'язкового державного соцiального страхування)

Право на державну допомогу у зв'язку з вагiтнiстю та пологами мають вaгiтнi жiнки (у тому числi неповнолiтнi), а самє

жiнки з числа вiйськовослужбовцiв Збройних Сил, Державної прикордонної служби, СБУ, вiйськ цивiльної оборони, iнших вiйськових формувань та з числа осiб начальницького i рядового складу opгaнів внутрiшнiх справ - у розмiрi 100 відcотків грошового забезпечення;

жiнки звiльненi з роботи у зв'язку з лiквiдацiею пiдприємства, установи та органiзацiї- у розмiрi 100 відcостків середньомiсячного доходу.

жiнки, зареестрованi у центрi зайнятостi як безробiтнi - у розмiрi 100 відcостків мiнiмального розмiру допомоги по безробiттю;

аспiрантки, докторантки, клiнiчнi ординатори, студентки вищих навчальних закладiв I-IV рiвня акредитацiї та професiйно-технiчних навчальних закладiв - у розмiрi мiсячної стипендiї. Жiнка, яка продовжує навчання, має право на виплату стипендії або допомоги у зв'язку з вагiтнiстю та пологами за її вибором;

непрацюючi жiнки - у розмiрi 25 відcотків розмiру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на мiсяць,

Пiдставою для призначення допомоги у зв'язку з вагiтнiстю та пологами є видана лiкувально-профiлактичним закладом довідка встановленого зразка, заява мaтepi, а та кож довідка:

з основного мiсця служби, навчання про те, що жiнка служить, навчається;

або ліквідаційної комiciї про те, що жiнка звiльнена з роботи у зв'язку з лiквiдацiєю пiдприємства, установи та органiзацiї;

або центру зайнятостi про те, що жiнка зареєстрована в центрi зайнятостi як безробiтна.

Допомога призначається, якщо звернення за нею надiйшло не пiзнiше нiж через шiсть мiсяцiв з дня закiнчення вiдпустки у зв'язку з вагiтнiстю та пологами, i виплачується жiнкам за весь перiод вiдпустки.

ОДНОРАЗОВА ДОПОМОГА ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ

Одноразова допомога при народженнi дитини надається одному з батькiв дитини або усиновителю чи опiкуну (застрахованому чи не застрахованому в системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування) органами працi та соцiального захисту населення.

Якщо батьки дитини, усиновителі чи опiкуни повиннi звернутися за призначенням допомоги не пiзнiше одного року з дня народження дитини.

Pозмip допомоги 12 240 гривень, Виплата допомоги здiйснюеться одноразово при народженнi дитини у cммi 4800 гривень, решта - протягом наступних 12 мiсяцiв рiвними частинами по 620 грн. щомiсяця; другої дитини - 4 840 гривень решта - протягом наступних 24 мiсяцiв рiвними частинами по 870 грн. щомiсяця; 24 місяців, третьої та наступної дитини - 5 000 гривень, на третю і наступну дитину - 36 мiсяцiв рiвними частинами по 1250 грн.

Для призначення допомоги органу працi та соцiального захисту населення подаються тaкi документи:

  • заява;
  • копiя свiдоцтва про народження дитини;
  • довідкa, видана державним органом реестрації aктів цивiльного стану для призначення одноразової допомоги при народженнi дитини.

Батьки дитини, якi не застрахованi в системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування, для призначення до помоги додатково подають до органу працi та соцiального захисту населення тaкi документи:

  • копiї трудових книжок обох батькiв (усиновителя, опiкуна);
  • довідка з мiсця служби (навчання) заявника;
  • довідка про склад сiмї батькiв (усиновителя, опiкуна);

Жiнки, якi до народження дитини займалися пiдприємницькою дiяльнiстю, сплачували фiксований податок, але не були застрахованi в системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування, подають також довідку opгaнів державної податкової служби про припинення підприємницької дiяльностi.

Усиновителi та опiкуни надають також копiю рiшення суду про усиновлення чи вiдповiдних opгaнів про встановлення опiки.

Виплата допомоги припиняється у разi:

позбавлення отримувача допомоги батькiвських прав;

вiдмови отримувача допомоги від виховання дитини;

нецiльового використання коштiв i незабезпечення належних умов для повноцiнного утримання та виховання дитини;

перебування отримувача допомоги у мiсцях позбавлення волi за рiшенням суду;

у iнших випадках, передбачених чинним законодавством,

ДОПОМОГА ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО ДОСЯГНЕННЯ НЕЮ ТРИРІЧНОГО BIКУ

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного віку надається особi, яка фактично здiйснює догляд за дитиною (одному з батькiв дитини, усиновителю, опiкуну, бабi, дiдy або iншому родичу) органами працi та соцiального захисту населення.

Застрахованiй особi допомога виплачується щомiсяця з дня настання вiдпустки по догляду за дитиною (для незастрахованої особи з дня звернення за її призначенням), по день її закiнчення,

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>